Συμπληρωματικές Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ. 107264/Ε4 5/9/2022 έγγραφό του και θέμα:

 Αποσπάσεις και ανάκληση αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023

 Αναφέρει το έγγραφο:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 και παρ. 5γ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 6. άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (Α΄125)
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 & 3 και του άρθρου 17, παρ. 4 του ν.4823/2021 (Α’136)
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
 • Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 • To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
 • Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 • Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 • Την αριθ. πρωτ. 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023»
 • Την αριθ. πρωτ. 91175/Ε4/21-07-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023».
 • Την αριθ. πρωτ. 103545/Ε4/26-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44) «Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)».
 • Την αριθ. 9/31-08-2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
 • Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

Αποφασίζουμε

 

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους τα παρακάτω νεοδιοριζόμενα (ΦΕΚ 1927/Γ΄/16-08-2022) μόνιμα μέλη ΕΕΠ:

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 

1

 

721280

 

ΠΑΝΤΑΖΗ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΠΕ23

ΣΔΕΥ στο

ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΔΕΥ στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
 

2

 

721174

 

ΤΖΟΒΑΡΙΔΟΥ

ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΛΟΗ  

ΣΟΦΟΚΛΗ

 

ΠΕ22

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)  

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Β. Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή του το παρακάτω μέλος ΕΒΠ :

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 

1

 

705159

 

ΑΓΟΡΑ

 

ΣΥΡΑΓΟΥΛΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕ01-ΕΒΠ

Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Γ. Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2022-2023, κατόπιν εξέτασης της ένστασής τους, τα παρακάτω μέλη ΕΕΠ:

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 

1

 

705377

 

ΚΟΥΠΚΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ21

Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

2

 

705783

 

ΣΕΡΕΤΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ29

Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

Δ. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 91175/Ε4/21-07-2022 Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω μελών ΕΕΠ:

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 705272 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01-ΕΒΠ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.)
 

2

 

705303

 

ΚΩΣΤΑΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΔΕ01-ΕΒΠ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)  

ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.)

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ. 107264/Ε4 5/9/2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MEaDmnxBJUFRtIo-FxzCJS6f5l0Jw0ie/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε