Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023

Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που έχει αποτυπωθεί στο υπ’ αριθμ. 107608 /Y2/06-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

 Το έγγραφο το αναφέρει τα εξής: 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) της παρ. 2 (περ. ι΄) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (A’ 193), όπως ισχύουν,

(β) της παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»  (A’ 193),  όπως προστέθηκε με την παρ.  19 του  άρθρου 66 του  ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (A’ 83),

(γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του ν.4763/2020 (Α΄ 254),

(δ) της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

(ε) του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17,

(στ) των άρθρων 16-21 και της παρ. 4 του άρθρου. 169 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

(ζ) της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (A’ 45),

(η) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (A’ 98),

(θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄ 31),

(ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

(ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

(ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

(ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

  1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
  2. Την υπό στοιχεία 42712/Γ2/20-03-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» (B’ 833).
  3. Την υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2891).
  4. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» ( Β΄ 2180).
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, και συμπληρωματικά της υπό στοιχεία 105266/Υ2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης και τμήματα Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργικής απόφασης:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 

2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

Α΄

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Α΄ Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΕΥΣΕΒΙΟΣ

ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ

 

Ζ’

 

Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π. ΕΠΑ.Λ.)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Β΄

 

Β

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Β΄ Α

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π. ΕΠΑ.Λ.)

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

 

Β΄

 

Β

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Θ΄ Α
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΙΒ΄ Α
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

ΠΑΤΜΟΥ

ΙΒ΄ Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΑ.Λ ΑΜΟΡΓΟΥ ΙΓ΄ Α
ΕΠΑ.Λ. ΙΟΥ Ι΄ Α
ΕΠΑ.Λ. ΚΕΑΣ Ζ΄ Α
ΕΠΑ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ Ι΄ Α
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

ΝΑΞΟΥ

Ζ΄ Α
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

 

Ε΄

 

 

Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π. ΕΠΑ.Λ.)

ΑΡΓΟΥΣ

 

Α΄

 

Β

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ

 

 

Α΄

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2022

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023

 

https://drive.google.com/file/d/1v8jai1dhR2rEQ6UBY4gVYbQ_WExjcb-3/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε