Συμπληρωματικές αποσπάσεις σχολικών μονάδων εξωτερικού

Συμπληρωματικές αποσπάσεις σχολικών μονάδων εξωτερικού ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. 97439/Η2/3-08-2022 Υπουργική του Απόφαση και θέμα:

«Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025»

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
9. Την αριθμ. 36563/Η2/31-3-2022 (ΑΔΑ: 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου.
10. Την αριθμ. 87598/Η2/31-5-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 339) Υ.Α. «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό», όπως ισχύει.
11. Τα αριθμ. 1/05-06-2022 και 2/15-06-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

12.Την αριθμ. 77050/Η2/22-06-22(ΑΔΑ:91ΙΗ46ΜΤΛΗ-ΛΨ9) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2022-2023 και 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο».
13. Τις προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθμ.: α) 129756/ΓΔ2/20-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΦ4653ΠΣ-6Α0) ποσού ύψους 14.982.332,00€ οικονομικών ετών 2021-2022, β) 109820/ΓΔ2/25-08-2020 (ΑΔΑ: 9Ω8Γ46ΜΤΛΗ-5ΔΙ) ποσού ύψους 10.303.380,00 € οικονομικών ετών 2022-2023, γ) 69828/ΓΔ2/14-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΘ846ΜΤΛΗ-24Ρ) ποσού ύψους 5.866.720,00€ οικονομικών ετών 2022-2024 και δ) 86292/ΓΔ2/12-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΑ946ΜΤΛΗ-ΑΛΟ) οικονομικών ετών 2024-2025.
14. Την αριθμ. 94191/Β5/27-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΗΦ46ΜΤΛΗ-0ΒΑ) Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
15. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
16. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.
17. Την αριθμ. 91468/Η2/22-7-2022 (ΑΔΑ:6ΓΓΔ46ΜΤΛΗ-63Σ) με θέμα «Μερική ανάκληση της αριθμ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) Υπουργικής Απόφασης «Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 και 2023, 2024 και 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την αρ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: : 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) Υπουργική Απόφαση και αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

 

Α/Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1. ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕ70 562403 ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟ ΠΕ86 167193 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
3. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΑΛΛΙΑ ΠΕ60 576159 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
4. ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕ04.04 202916 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΩΡΑ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
5. ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕ06 623010 ΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
6. ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕ86 205369 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7. ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕ86 216891 ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΕ70 548979 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’ 145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Συμπληρωματικές αποσπάσεις σχολικών μονάδων εξωτερικού ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. 97439/Η2/3-08-2022 Υπουργική του Απόφαση και θέμα:

«Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025»

όπου μπορείτε να την κατεβάσετε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1yRsCJEZP_mTYcb1IwYadEaKqyRVCjIyb/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε