Συμπληρωματική προκήρυξη Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Συμπληρωματική προκήρυξη Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό σώμα, για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Το προοίμιο αυτής αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 17111 οικ. Φ.300.2/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ) Απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023», όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων ως εξής:
1. Σύμφωνα με τις (3) και (4) σχετικές ΚΥΑ καθορισμού αριθμού εισακτέων στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ορίζεται ότι:
Α) Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) και
Β) στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους.
2. Ειδικότερα, οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Για να δείτε τους πίνακες μπορείτε να ανατρέξετε στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1pje7vOyhJljdqincIAVMYtXQKKEl9O1-/view?usp=sharing

 

3. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
4.α. Ένας ιδιώτης απόφοιτος ΓΕ.Λ. μπορεί να είναι υποψήφιος για τη Σχολή Αξιωματικών ή για τη Σχολή Πυροσβεστών ή και για τις δύο Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. κρίνονται μόνο για τη Σχολή Πυροσβεστών.
β. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.
γ. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄, η Β΄ προτάσσεται των κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Δ΄.
5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Συμπληρωματική προκήρυξη Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό σώμα, για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1pje7vOyhJljdqincIAVMYtXQKKEl9O1-/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε