Συντελεστές Βαρύτητας από ΓΕΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών

Συντελεστές Βαρύτητας από ΓΕΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/ 159863 /Α5 υπουργική απόφαση και θέμα:

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25),

γ) της παρ. 6α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του ν.4997/2022 (Α΄ 219),

δ) του π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α΄ 131),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ζ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70)», τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.253/58155/Α5/2021 (Β΄ 2222) Υ.Α., με την υπό στοιχεία Φ.253/53385/Α5/2022 (Β΄ 2358) όμοια, καθώς και με την υπό στοιχεία Φ.253/151036/Α5/2022 (Β΄ 6231) όμοια.

η) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β΄5399), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.253.1/97339/Α5/3-8-2022 όμοιας (Β΄4187).

θ) την υπό στοιχεία Φ.251/150508/Α5/05.12.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131)» (Β’ 6181), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 77 του ν. 4997/2022 (Α’ 219).

ι) το υπ’ αριθμ. Φ.251/151803/Α5/07.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ του ΥΠΑΙΘ.

2. την απόφαση της υπ’ αριθ. 213/8.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία αρ. πρωτ. 96842/12-12-2022 έγγραφο.

  1. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/684/155814/Β1/15-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ

 

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
 

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

1288

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 25% 25% 30% 20% 25% 25% 30%
 

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

1289

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

20% 25% 30% 25% 20% 25% 25% 30%

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Συντελεστές Βαρύτητας από ΓΕΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/ 159863 /Α5 υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11VLqH1DVtvgDoTx9syxy02PQzWFIwdhu/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε