Συντελεστές Βαρύτητας από ΕΠΑΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών

Συντελεστές Βαρύτητας από ΕΠΑΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ. 153.1/160016 /Α5/23 – 12 – 2022 υπουργική απόφαση και θέμα:

 

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β′ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  

  1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 4 και της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε η πρώτη με την παρ. 2 του άρθρου 1 και η δεύτερη με το άρθρο 5 του ν.4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),

β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) της υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/24-03-2022 (Β΄ 1419) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023».

η) της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β΄ 5400, και Διορθώσεις σφάλματος Β΄ 1867/2022, Β΄ 2240/2022 ) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής».

  1. Το π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131)
  2. Την υπ’ αρ. 96662/12-12-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 96842/12-12-2022 έγγραφο.
  3. Την υπό στοιχεία : Φ.1/Γ/686/155938/Β1/15-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β΄ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

 

Τμήματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προσβάσιμα από υποψηφίους διαφορετικών Τομέων των ΕΠΑΛ

 

 

 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

1288

 

 

 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ))

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας

1

Μάθημα Ειδικότητας

2

20% 20% 30% 30%

 

 

 

 

1289

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας

1

Μάθημα Ειδικότητας

2

20% 20% 30% 30%

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συντελεστές Βαρύτητας από ΕΠΑΛ Γεωπονία Αειφ Γεωργία Πατρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ. 153.1/160016 /Α5/23 – 12 – 2022 ΥΑ βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1x6utfa97pomm3nvCaq667pzrVaUMpgf6/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε