Σχεδιασμός Υλοποίηση Δράσεων ΚΕΠΑ 2023-2024

Σχεδιασμός Υλοποίηση Δράσεων ΚΕΠΑ 2023-2024 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

 

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2023- 2024:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).

Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/-τριών/εκπαιδευτικών είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 


Α. Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 1. Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της επικράτειας σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί (Συν.3). Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου.

 1. Ενέργειες της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερώνει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους/τις Υπεύθυνους/-ες και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 1. Ενέργειες Σχολικών    Μονάδων,    Υπευθύνων    Περιβαλλοντικής    Εκπαίδευσης,    Αγωγής    Υγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

 1. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανά σχολική ομάδα, ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

 1. Ενέργειες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικών Δραστηριοτήτων

α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, να ληφθούν υπόψη η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

β) Μεριμνούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα 12/02/2024 για τη διαβίβαση των σχετικών πινάκων και αιτήσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

 

Σχολική Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email Αριθμός Τίτλος Προγράμματος του Διάρκεια
Μονάδα Συμμετεχόντων/ου επικοινωνίας Μαθητών/ Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θα επισκεφτεί προγράμματος του
σών Εκπαιδευτικών τριών Κ.Ε.ΠΕ.Α.
(μονοήμερο/πολυήμερο)

 

 • Ενέργειες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί:

 • επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Η επικοινωνία (διακίνηση των εγγράφων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς τις σχολικές μονάδες) διενεργείται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων,
 • διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων αρμοδίως, δηλαδή εάν πρόκειται για Δράσεις ή Προγράμματα εντός της οικείας Π.Δ.Ε., διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εάν πρόκειται για Δράσεις/Προγράμματα Διαπεριφερειακά, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προς έγκριση,
 • και το κοινοποιούν ταυτόχρονα στους Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

 

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 

 1. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες), οι οποίες  είναι  δυνατό  να  υλοποιούνται  και  διαδικτυακά,  με  περιεχόμενο  σχετικό  με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας

 • Εισαγωγικό (για    τους/τις    εκπαιδευτικούς     οι    οποίοι/-ες    δεν    έχουν    προηγούμενη    σχετική επιμόρφωση)
 • Ειδικές θεματικές (για τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/-ες έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση).

Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και δύνανται να υλοποιηθούν από:

α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ίδιας Π.Δ.Ε. ή άλλης Π.Δ.Ε.

γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τη θεματολογία και το πρόγραμμα εκάστου σεμιναρίου.

 

 1. Γενικές οδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους/στις Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου αρμοδίως είτε στην οικεία Π.Δ.Ε. είτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του/της εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του/της εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρα 4 και 10, (ΦΕΚ 94A/14-08-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν     υπάρχει     ανάγκη,    στο     πλαίσιο    υλοποίησης     προγράμματος     για     την     παραγωγή     ή     την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: disedu@minedu.gov.gr) προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

 

Γ. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

 

Δ. Κάλυψη Δαπανών

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Ε. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα.

 

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

 

Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024, επισυνάπτονται

 • Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
 1. Αίτηση εκπαιδευτικού
 2. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                             Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

  

 

Συνημμένα:

α) Πίνακας : Κ.Ε.ΠΕ.Α. επικράτειας β) Αίτηση εκπαιδευτικού

γ) Πίνακας: Προσφερόμενα Προγράμματα Κ.Ε.Π.Ε.Α.

 

σωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ι. Κατσαρού
 3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄ και Β΄
 5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄ και Β΄
 6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
 7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
 8. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Ταχυδρομείου

1 Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους) pde@sch.gr
2 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης
3 Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους) dipe@sch.gr dide@sch.gr
4 Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.
5 Υπεύθυνους/ες :

-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών θεμάτων (ΠΘ)

-Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) και Υπεύθυνους/-ες Σχολικού Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

 

 

Μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ kpe@inedivim.gr

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 1. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 2. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 3. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 4. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 5. ΠΑΡΚΟ Α. ΤΡΙΤΣΗ
 1. ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ
 2. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 3. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 4. ΘΗΒΑΣ
 5. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
 1. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 2. ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 3. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 4. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
 1. ΑΡΝΑΙΑΣ
 2. ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ
 3. ΚΙΛΚΙΣ
 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
 5. ΝΑΟΥΣΑΣ
 6. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 7. ΠΟΡΟΪΩΝ
 8. ΘΕΡΜΗΣ
 1. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 2. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
 3. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 4. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
 5. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 1. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 2. ΒΕΥΗΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ
 1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 1. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
 1. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
 2. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 3. ΑΡΑΧΘΟΥ
 4. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 5. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
 1. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ
 2. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 3. ΘΕΡΜΟΥ
 4. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 1. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 2. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
 3. ΜΟΛΑΩΝ
 4. ΚΑΣΤΡΙΟΥ
 5. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. ΛΙΘΑΚΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 3. ΙΘΑΚΗΣ
 4. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
 1. ΑΡΧΑΝΩΝ – ΡΟΥΒΑ – ΓΟΥΒΩΝ
 2. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 3. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 4. ΒΑΜΟΥ
 1. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ
 2. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ
 1. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 2. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
 3. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΡΟΥ

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 

 

Προς το Κ.Ε.ΠΕ.Α. ……………………………………………………………………………………………………………. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ .……………………………………………………………………………………………………… Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛ. …………………..                                ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …………………..….………….

Email …………………………………..…………….…………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ:…………………………………………………………… ΠΕ/ΤΕ: ….

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………. Ειδικότητα………………. Τηλ. Επικοινωνίας………………………………………… Τηλ. Κινητό …………………………………………………. Ηλ. Ταχυδρομείο…………………………………………………………………………………………………………………

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα)

 • ……………………..………………………………………………….…………….
 • …………………………………………………………………………….………….
 • …………………………………………………………………….………………….

 

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….

 

Υλοποιώ Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΝΑΙ     ΟΧΙ

 

Παρακαλώ  να  δεχθείτε  τη  συμμετοχή  μου  στο  πρόγραμμα  του  Κ.Ε.ΠΕ.Α.        με  θέμα:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Διάρκεια προγράμματος: Μονοήμερο     Διήμερο      Τριήμερο

Ο/Η Δ/ντής/-τρια                                                                                                       Ο/Η Αιτών/ούσα

του Σχολείου


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΕΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 

 

Α/Α

Α/ΘΜΙΑ  

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

ΕΠ. ΕΚΠ.  

ΣΔΕ

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΔΑΣΟΣ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΣΕ ΦΡΥΓΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ – ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
5 ΤΟ ΝΕΡΟ – ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 Η ΘΑΛΑΣΣΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
2.ΚΕΠΕΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 

Α/Α

Α/ΘΜΙΑ  

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

ΕΠ. ΕΚΠ.  

ΣΔΕ

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ ΗΜΕΡΑ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΕΣ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

2 ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: ΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ …. ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ;

1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
 

3

«ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

 

4

ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ: ΑΛΙΕΙΑ  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

5 ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

1 Χ Χ Χ Χ 25
6 ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ … ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ 1 Χ 25
 

7

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΜΕΙΩΝΩ,

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

8 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
 

9

ΓΟΡΓΟΝΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

10 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΓΙΛΕΚΟ ΣΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 25

 

 

11

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΣΤΗ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

3.ΚΕΠΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ… ΓΙΑ ΜΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ… ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ

2050 (ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

1 Χ Χ 30
4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

1 Χ Χ Χ 30
5 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ

ΣΧΕΣΗ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

1 Χ Χ Χ 30
7 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) 1 Χ Χ Χ Χ 30
8 ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΔΥΕΠ) 1 Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 Χ Χ Χ 30
4 ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 1 Χ Χ Χ 30
6 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΑΥΤΟΣ Ο ΚΗΠΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο

ΜΕΓΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΓΙΑΛΟ – ΓΙΑΛΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ 1 Χ Χ 30
5.ΚΕΠΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΠΕΡΠΑΤΩ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ!  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

 

2

«ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” ΩΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» (ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

 

3

«ΈΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ» (ΠΙΛΟΤΙΚΟ)  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

 

 

 

4

«ΠΑΡΚ-ΑΡΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ

ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»

 

 

1

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΕΛΙΑ. ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗ

ΦΩΚΙΚΗ ΓΗ

1 ΕΩΣ 3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
 

2

ΤΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ. ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΔΕΛΦΩΝ- ΚΙΡΡΑΣ .

1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ  

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

20

 

3

ΤΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ. ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΚΩΡΥΚΕΙΟ ΆΝΤΡΟ – ΔΕΛΦΟΙ

1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ  

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

20

4 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΘΕΣ, ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

ΆΜΦΙΣΣΑΣ

1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
5 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΘΕΣ , ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΑΥ

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
6 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ

1 ΕΩΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
7 ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ. ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ 1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20

 

8 ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΣ

1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
9 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΗΣ ΡΕΚΑ – ΓΚΙΩΝΑ 1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ Χ Χ Χ 20
10 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΤΑ.

1 ΕΩΣ 3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ : Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

1 ΕΩΣ 2

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
12 Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
2.ΚΕΠΕΑ ΘΗΒΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ… ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Χ Χ Χ 25
3.ΚΕΠΕΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΠΑΙΖΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΑΙ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

2 ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ; 1 Χ Χ Χ Χ 30
3 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Χ Χ Χ 30
4 ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

1 Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1,2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 TΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ &

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

1,2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΆΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ 1,2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ

ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5.ΚΕΠΕΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΠΑΤΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
2 ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ-

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
3 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32

 

4 ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΤΑΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
6 ΜΑΛΙΑΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΟΤΟΠΟΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
7 ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
8 ΕΛΙΑ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
9 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…ΣΤΙΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
 

10

ΞΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ), ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ… (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

32

 

11

Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

32

12 ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ-

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
13 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
14 ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΤΑΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
16 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…ΣΤΙΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΌΛΥΜΠΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
3 ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ,

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ

1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
5 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
6 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΙΣΣΑΒΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
7 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2.ΚΕΠΕΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΒΟΤΑΝΑ: ΥΓΕΙΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΚΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ –

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΔΑΣΟΣ: ΠΕΡΠΑΤΩ, ΕΞΕΡΕΥΝΩ,

ΜΑΘΑΙΝΩ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3.ΚΕΠΕΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΘΕΛΩ – ΜΠΟΡΩ –

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ

ΒΟΤΑΝΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 ΒΡΩΣΙΜΑ ΧΟΡΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
13 ΔΑΣΟΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
14 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 35
15 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
16 ΓΕΩΡΓΙΑ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 35
17 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ

ΒΟΤΑΝΩΝ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 35
4.ΚΕΠΕΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ-ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΣ

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΒΑΡΟΥΣΙ, Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ

ΠΛΑΝΗΤΗ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 130.000 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ

ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

1 Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2.ΚΕΠΕΑ ΑΡΝΑΙΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

1 ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

40

2 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

40

3 ΠΕΡΠΑΤΩ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΟΤΑΝ Ο

ΛΥΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ

1 Χ Χ Χ Χ 30
4 ΜΕΛΙ, ΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
5 ΜΕΛΙ, ΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ 30
6 ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

40

7 ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

8 ΆΜΠΕΛΟΣ Η ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 40
 

 

9

ΜΟΝΗ ΖΥΓΟΥ, ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ

(ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΚΕΠΕΑ)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

 

40

3.ΚΕΠΕΑ ΚΙΛΚΙΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΥΣΕΙΣ 1 Χ Χ Χ 30
3 ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΜΕ

ΑΥΡΙΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΈΝΑΣ ΛΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ: ΧΘΕΣ-

ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

5 ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΕΜΕ …ΝΑΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ, ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

1 X X X X 25
2 ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ! 1 Χ Χ 25
3 ΈΧΩ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ! 1 X X X X 25
4 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ –

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1 X X X X 25
5 ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ… ΠΛΑΣΤΙΚΟ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ; ΌΧΙ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1 Χ Χ 25
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 1 X X X X 25
9 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΜΟΥ, ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

1 X X X X X X X 25
10 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΝΤΕΠΩ

1 X X X X 25
11 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ* 1 Χ Χ Χ Χ 25
12 ΣΕΙΧ ΣΟΥ: ΤΟ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 X X X X X X X 25
13 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΧΩΡΑ 1 X X X X X X 25
5.ΚΕΠΕΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ

ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ 20
2 ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
5 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΓΗ

1 Χ Χ Χ Χ 25
6 ΞΕΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΔΡΑΧΤΙΑ ΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
 

7

ΠΕΡΙ ΜΥΘΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΤΗΣ ΜΙΕΖΑΣ ( ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

8 ΤΟ ΝΙΟ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ 3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΨΗΛΑ ΕΚΕΙ… 3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 ΞΕΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΙ

ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΔΡΑΧΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
6.ΚΕΠΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ ΒΡΥΤΩΝ

ΝΗΣΙΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΟΖΑΡ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 ΔΑΣΟΣ: LIKE OR LIFE? (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
5 Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 Η ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

1 Χ Χ Χ 20
7 Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΣΒΟΥΡΑΣ 1 Χ Χ Χ 20
7.ΚΕΠΕΑ ΠΟΡΟΙΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ, ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
2 ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΟ, ΤΟ ΜΑΥΡΟ

ΚΟΡΜΟΡΑΝΟ

1 Χ Χ Χ 20
3 ΔΑΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
4 ΜΙΑ ΑΛΕΠΟΥΔΙΤΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ 20
5 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ, ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΑΝ ΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ Σ’

ΟΤΙ ΠΕΤΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

7 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕ

1 Χ Χ Χ 20
8 ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
8.ΚΕΠΕΑ ΘΕΡΜΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ

ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 Χ Χ Χ 30
3 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 2 Χ Χ Χ 30
6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΩ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΔΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΘΑ ΞΑΝΑΕΒΑΦΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
9.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΗΜΕΡΑ
1 «ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ;». 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 «ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ;». 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 «ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ». 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 «ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ». 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 «ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 «ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 «ΠΑΝΑΓΙΑ: ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΕΝΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΣΤΙΚΑ».

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 «ΠΑΝΑΓΙΑ: ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΣΤΙΚΑ». 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΝΕΡΟΚΕΛΑΗΔΙΣΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ

ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

1 Χ Χ Χ Χ 25
5 ΣΤΟΥΣ ΜΑΙΑΝΔΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΝΕΣΤΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

6 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ;[ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΄Η ΕΞ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ]

1 Χ Χ Χ Χ Χ 25
8 ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ;

[ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΄Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ]

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
9 ΟΡΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 Χ Χ Χ 50
2.ΚΕΠΕΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΙΩΝΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ…ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
2 ΟΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
3 ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
4 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε6 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
5 ΨΑΡΙ,ΨΑΡΑΚΙ…ΠΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ

ΠΙΑΤΑΚΙ;

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
6 ΝΑΙ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

ΣΩΣΤΑ;

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
7 ΩΔΗ ΣΤ’ ΑΛΑΤΙ…ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΉ ΤΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
8 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45 45
9 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε6 2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40 40
10 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40 40
11 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40 40
3.ΚΕΠΕΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΝΕΣΤΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΑΣ ΓΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

6

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΡΙΤΣΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΙΤΣΑ

 

1

 

Χ

 

20

7 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

1 Χ Χ Χ Χ 30
 

8

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΔΡΑΜΑΣ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

25

4.ΚΕΠΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 «ΛΑΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ» 1, 2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
 

2

«ΛΑΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ» Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
 

3

«ΔΑΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ

ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΡΕΩΝ»

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

4

«ΔΑΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ

ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΡΕΩΝ»

 

2 & 3

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

5

«ΔΑΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ

ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΡΕΩΝ»

Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
 

6

«ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΤΟ… ΜΥΡΩΔΑΤΟ! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

 

1 & 2

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

7

«ΑΜΠΕΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟ. ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»  

1 & 2

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

8

«ΑΜΠΕΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟ. ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
 

9

 

«ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

10

 

«ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
11 «ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 «ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ» 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

13

«ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ» Διαδικτυα κό (1-2

διδακτικές ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
14 «ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

15

«ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
 

 

16

 

 

«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΣ»

1/ήμερο [διάρκεια: από 1-10

έως 15-11

& από 16-

4 έως 31-

5]

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

35

17 «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΣ» 2/ήμερο [διάρκεια: Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

από 1-10έως 15-11

& από 16-

4 έως 31-

5]

 

 

 

 

18

 

 

 

«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΣ»

Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές ώρες) [διάρκεια: από 16-11

έως 20-12

& από 1-4

έως 30-4]

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Χ

 

 

 

απεριό ριστα

 

 

19

 

«ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΤΑΡΑΚΗ ΣΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΟ

ΔΡΟΜΑΚΙ»

1/ήμερο [διάρκεια: από 1-10

έως 15-11

& από 1-4

έως 31-5]

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

30

 

20

«ΌΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ! ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ

“ΦΕΡΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ»

1/ήμερο [διάρκεια: από 16-4

έως 31-5]

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

 

 

 

21

 

 

«ΌΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ! ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ

“ΦΕΡΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ»

Διαδικτυα κό (1-2 διδακτικές ώρες) [διάρκεια: από 16-4

έως 31-5]

 

 

 

Χ

 

 

 

Χ

 

 

 

Χ

 

 

 

Χ

 

 

απεριό ριστα

 

22

«Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ» Διαδικτυα κό (2-3 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

23

«ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαδικτυα κό (2-3 διδακτικές

ώρες)

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

απεριό ριστα
2.ΚΕΠΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ

ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ

ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

13 ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
14 ΔΑΣΟΣ- Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
15 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
16 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
17 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
18 Ο ΣΟΦΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΜΑΜΟΥΤΗΣ

ΜΠΟΡΣΟΝΗΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
19 ΔΡΥΑΔΑ Η ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ ΤΟΥ

ΔΑΣΟΥΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
20 ΑΚΗΣ Ο ΜΑΝΙΤΑΡΑΚΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
3.ΚΕΠΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΜΑΣ

1 Χ Χ Χ 25
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ 25
3 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – Η ΛΙΜΝΗ

ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ 35
5 ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ – Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΜΙΚΡΗ ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ

ΝΕΡΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΝΤΟΛΤΣΟ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
8 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΑΠΟΖΑΡΙ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ: 13ος ΣΤΟΧΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 Χ Χ Χ 35
11 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 Η ΛΙΜΝΗ ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ

ΚΟ/1 ΩΡΑ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
13 Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ 35
14 ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
15 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/2-3

ΩΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ 25
16 ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
17 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ 35
18 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
19 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΟ/1 ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ 35
4.ΚΕΠΕΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ

ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΝΕΡΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΆΝΘΡΑΚΕΣ …Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ 30
5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ

ΕΠΟΧΗ

1 Χ Χ Χ Χ 30
6 ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ 30
7 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ

ΒΙΤΣΙΟΥ

1 Χ Χ Χ 30
8 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ

ΛΙΓΝΙΤΗ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
2.ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

ΓΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΩΡΑΣ – ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ»
2 ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ : ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ

ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΆΡΑΧΘΟΣ, Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΩΝ

ΒΟΥΝΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ – Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΜΑ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3.ΚΕΠΕΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΟ ΝΕΡΟ –ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
2 ΆΝΩ ΠΟΛΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

4 ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
5 ΤΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
6 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΛΙΤΑ, Η

ΜΙΚΡΗ ΣΤΑΓΟΝΑ

1 Χ Χ Χ Χ 50
7 ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
8 Η ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ 1,2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
9 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
10 ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΒΙΚΟΥ -ΑΩΟΥ & Π.Ε.: Η

ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
11 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
12 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 50
4.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

ΚΑΛΑΜΑΣ – ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ, ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.  

1-3

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

50

2 ΜΕΛΙΣΣΑ, ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ…,. 1 X X X X X X X X X X X 50
3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ… , 1-3 X X X X X X X X X X X 50
4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ . 1 X X X X X X 50
5 ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ . 1-3 X X X X X X X X X X X 50
6 ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1-2 X X X X X X X X X X X 50

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

7 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 X X X X X X X X X X X 50
8 ΤΑ ΛΙΘΑΝΑΓΛΥΦΑ 1 X X X X X X X 50
9 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. 1 X X X X X X X X X 50
5.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ  

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

2 Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 26
4 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΛΟΥΡΟΣ – ΖΗΡΟΣ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 26
6 ΛΟΥΡΟΣ – ΖΗΡΟΣ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 26
7 Η ΒΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ 26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
 

1

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ: ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ

ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

2 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

1 Χ Χ Χ Χ 30
3 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ…ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ… (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

 

9

ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

 

 

1

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ…(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
15 ΠΕΡΠΑΤΩ…ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

16

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)  

3

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

17 ΠΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ…ΠΕΡΠΑΤΩ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ…ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
19 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ…(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
20 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
22 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)

4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
23 ΠΕΡΠΑΤΩ…ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

24 ΠΕΝΤΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
25 Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΚΡΑΤΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
26 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ Ο ΚΡΑΘΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ 40
27 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
28 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ 35
29 ΠΕΤΑ-ΠΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΚΡΑΤΑ)

1 Χ Χ Χ Χ 30
2.ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
2 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
3 ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΑΛΑΤΙ,

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΛΑΤΙ

1 Χ Χ Χ 25-30
4 ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
5 ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
6 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ, ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 1 Χ Χ Χ 25-30
7 ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
8 ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

3.ΚΕΠΕΑ ΘΕΡΜΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική

διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού

της

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού

της

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-

Νερόμυλοι

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-

Νερόμυλοι

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-

Νερόμυλοι

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω,

ανακαλύπτω

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω,

ανακαλύπτω

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω,

ανακαλύπτω

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

13 Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός

αρχαιολόγος

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός

αρχαιολόγος

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
15 Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός

αρχαιολόγος

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

1 X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΑΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΝΗΡΟΝ ΎΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΝΗΡΟΝ ΎΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΓΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΓΗΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 1 X Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΕΡΑΣΙΝΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 1,2,3 1 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 30
2 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ

ΕΝΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

1 1 1 1 1 1 30
3 ΌΤΑΝ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΜΥΘΟΥΣ 1,2,3 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 30
4 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΝΑΥΠΛΙΟ 1,2,3 1 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 30
5 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
6 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ… ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΟ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΣΤΗ

ΝΕΑ ΚΙΟ

1 1 1 1 1 1 1 30
7 ΆΡΓΟΣ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1 1 1 1 1 1 1 1 30
8 ΟΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

2,3 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 30
9 ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΛΑΡΟΥ 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 30
10 ΌΤΑΝ ΛΕΩ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ… ΝΑ

ΒΓΑΙΝΕΙΣ

1 1 1 1 1 1 1 30
11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ

ΤΗ ΓΗ»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
12 ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ… ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΑΠΩ 1 1 1 1 1 1 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

13 “ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ…!» 1 1 1 1 1 1 1 30
14 «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 1 1 1 1 1 1 1 1 30
15 “ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΕΜΕΙΣ;” 1 1 1 1 1 30
2.ΚΕΠΕΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΛΙΝΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ – ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ …ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΆΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛ-ΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΟΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3.ΚΕΠΕΑ ΜΟΛΑΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ

ΜΟΛΑΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
2 ΣΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ 36
 

3

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

36

4 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
 

5

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

 

3

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

36

6 ΈΝΑ ΚΑΣΤΡΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ

1 Χ Χ Χ 36
7 ΠΛΥΤΡΑ: ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΑ…ΣΕ ΜΙΑ

ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
8 ΨΑΡΙΑ, ΚΑΒΟΥΡΙΑ , ΧΕΛΩΝΕΣ 1 Χ Χ Χ 36
9 Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
10 ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
12 ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
13 ΟΙ ΜΟΛΑΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ.

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
4.ΚΕΠΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821-2021 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
 

3

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

28

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

4 ΠΕΡΠΑΤΩ, ΠΕΡΠΑΤΩ … ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 28
5 ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
6 ΕΛΙΑ – ΛΑΔΙ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
 

7

ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:ΜΕΙΩΝΩ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

28

8 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ “ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ” 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
10 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 28
11 ΜΕΣΣΗΝΗ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ – ΕΝΑ ΝΗΣΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 28
5.ΚΕΠΕΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΔΡΥΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΠΑΡΝΩΝΙΟ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΣΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

1 Χ 20
2 Τ+Α, Ν+Ο, ΠΕΦΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 Χ 20
3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ – ΠΑΙΖΩ ΣΤΗ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ 25
4 ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΟΙ ΑΧΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ ΤΙΠΟΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

8 ΈΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΤΙ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ; 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ

ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΣΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ

ΜΟΡΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
15 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
16 ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

(ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

17

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΧΡΟΝΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

 

18

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΧΡΟΝΟ – ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

19 ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
20 ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ

ΚΙΝΗΣΗ

1 Χ Χ Χ 25
21 ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΦΥΣΗ 1 Χ Χ Χ 25
22 ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΗΜΕΡΟ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
23 ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΧΡΟΝΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ (ΔΙΗΜΕΡΟ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

24

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΧΡΟΝΟ – ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

(ΔΙΗΜΕΡΟ)

 

2

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

25 ΑΠΟ ΤΟ 0 … ΣΤΑ 1000 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

26 ΔΡΥΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΪΑΔΕΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
27 ΆΡΚΕΥΘΟΙ & ΕΛΑΤΑ – ΚΡΟΝΟΣ &

ΠΑΝΑΣ – ΠΑΡΝΩΝΑΣ & ΜΑΙΝΑΛΟ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
28 ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΝΑΪΑΔΩΝ 3 Χ Χ Χ Χ Χ 30
29 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3 Χ Χ Χ Χ Χ 25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1.ΚΕΠΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ –

(Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ – ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αγία

Μαύρα)

1 Χ Χ Χ 25
3 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

(Λαζαράτα – Σπανοχώρι)

1 Χ Χ Χ Χ 25
4 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

(Ασπρογερακάτα – Κάβαλος)

1 Χ Χ Χ 25
5 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

(Εγκλουβή – Άγιος Δονάτος)

1 Χ Χ 25
 

6

ΕΓΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ, ΕΣΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ, ΑΥΤΟ

ANAKYKΛΩNETAI; (Νομός

Λευκάδας)

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

25

7 ΟΙ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ

– ΧΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ

ΧΡΟΝΟ (Νομός Λευκάδας)

1 Χ Χ 25

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

2.ΚΕΠΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ 1 Χ 30
2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1 Χ Χ 30
3 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ

ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ)

1 Χ Χ Χ X Χ 30
4 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ

ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 Ο ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ

1 Χ Χ 30
7 ΠΑΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ X Χ Χ X 30
8 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΤΙ 1 X X
3.ΚΕΠΕΑ ΙΘΑΚΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΕΙΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ….ΑΝΤΕδρασε

3 Χ Χ Χ Χ 32
2 ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤ’ ΑΥΛΑΚΙ…ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ

ΜΟΥΣΚΕΜΑ

3 – 2 – 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
3 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 3 – 2 – 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
4 ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ…Ο

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

3 – 2 – 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

5 ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 3- 2- 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
4.ΚΕΠΕΑ ΛΙΘΑΚΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 1. ΘΑΛΑΣΣΟΣΟΦΙΕΣ 1 Χ 27
2 2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΤΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

1 Χ 27
3 3. ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ

ΧΕΛΩΝΑ CARETTA – CARETTA

1 Χ 27
4 4. ΜΙΑ ΦΩΚΙΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΚΙ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΚΑΘΑΡΟ

1 Χ 27
5 5. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΝΩ – ΤΟ

ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΔΕ ΛΕΡΩΝΩ

1 Χ Χ 27
6 6. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
7 7. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ &

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
8 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27
9 9. H ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΟΥ 1821 (ΑΠΟ 1/3

ΕΩΣ 30/3 ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ)

1 Χ Χ Χ Χ 27
10 10. ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1 Χ Χ Χ 27
11 11. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΟΥΓΟ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

1 Χ Χ Χ 27
12 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
13 13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

1 Χ Χ Χ Χ 27
14 14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ TERRA

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27
15 15. ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1 Χ Χ Χ 27
16 16. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 27
17 17. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 27
18 18. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΑΣΙΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ 27
19 19. Ο ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

CARETTA-CARETTA

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27
20 20. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

1 Χ Χ Χ Χ 27
21 21.«ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ:

ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟ»(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

1 Χ Χ Χ 27
22 22. ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

1 Χ Χ Χ 27
23 23. ΚΑΠΟΤΕ … Η ΕΛΙΑ… (ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023

1 Χ Χ Χ 45
24 24. ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

1 Χ Χ Χ 20
25 6Α. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
26 6Β. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
27 7Α. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ &

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
28 7Β. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ &

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
29 25Α. ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
30 25Β. ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ. 1 X X X X X X X 30
2 ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ ΦΡΥΓΑΝΑ ΜΑΖΙ. 2 X X X X X X X X X X X 50
3 ΈΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥΛΗ.

1 X X X X 30
4 ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ

ΑΔΕΙΑΖΕΙ Η ΣΤΑΜΝΑ Η ΠΛΑΤΕΙΑ.

2 X X X X X X 30
5 Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ,

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

2 X X X X X X X X X X X 30
6 ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ. 2 X X X X X X 30
7 Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ. 1 X X X X X X X X X X 30
8 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: «ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ

ΤΡΟΜΑΖΕΙ;»

2 X X X X X 30
9 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙ

1 X X X X X X X X 30
10 ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ

1 X X X X 30
2.ΚΕΠΕΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΣΤΗΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΤΗ ΓΗ, ΧΡΩΜΑ, 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΑΡΩΜΑ, ΖΩΗ
2 ΌΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΗΝ

ΠΕΤΡΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 Α, ΜΠΕ, ΜΠΑ, ΜΠΛΟΜ… ΠΟΥ

ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

1 Χ Χ Χ Χ
4 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ,ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΠΩΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΖΩΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ: ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

9

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ(

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

10 ΕΙΜΑΣΤΕ… Ο,ΤΙ ΤΡΩΜΕ: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 Ο ΤΟΙΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ

ΤΟΥ…ΙΣΤΟΡΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3.ΚΕΠΕΑ ΒΑΜΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΑΣ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 «ΠΕΡΠΑΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ… » 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

3 «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, 5500

ΧΡΟΝΩΝ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 «ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 «ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 «ΑΛΛΑΞΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩ S.O.S. ΤΕ!»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 «ΑΛΛΑΞΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩ S.O.S. ΤΕ!»

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 «ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 «ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ»

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ

ΣΠΗΛΑΙΩΝ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ:

ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: H ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ»

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 «(ΔΙΑ)ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ;

ΦΥΣΙΚΑ!

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ;

ΦΥΣΙΚΑ!

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ… ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ.. ΑΣ ΓΕΥΤΟΥΜΕ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

4

ΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; ΜΕΙΩΝΩ,

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

5 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΑΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ο

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΑΠ’ ΤΟ ΠΕΡΒΟΛΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ… ΕΛΑ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥΣ 1 Χ Χ Χ 35
2 ΤΟ ΣΧΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 1 Χ Χ Χ 35
3 ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 1 Χ Χ Χ 35
4 ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ… 1 Χ Χ Χ 35
5 Η ΚΛΕΙΔΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ, ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΡΟΒΟΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ, ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΥΡΟΒΟΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ- ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

9 ΣΕ ΠΕΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ, ΜΕ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ- ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ)

3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 ΣΕ ΠΕΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ, ΜΕ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ)

3 Χ Χ Χ Χ Χ 35
2.ΚΕΠΕΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2 Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
3 ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
4 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
5 ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
6 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
7 Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
 

8

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΓΕΩΤΟΠΟΙ – ΦΥΣΗ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

1

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

45

9 ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
10 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
12 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

13 ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
 

14

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΓΕΩΤΟΠΟΙ – ΦΥΣΗ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

3

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

40

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ

(ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ

(ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΓΥΑΡΟΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΓΥΑΡΟΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

2 Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΙΚΝΙΚ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ;(ΠΑΡΑΚΤΙΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΙΚΝΙΚ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ;

(ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΕΓ-ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ (ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΕΓ-ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ (ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΟΑΣΕΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ-Η

ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΣΤΟΡΥ ΟΥΡΑΝΟΥ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΟΑΣΕΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ-Η

ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΣΤΟΡΥ ΟΥΡΑΝΟΥ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΤΑ ΠΑΝΤΑ…TREE (ΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΤΑ ΠΑΝΤΑ…TREE (ΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΆΓΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΆΓΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 ΤΑ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ)

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 ΤΑ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ)

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2.ΚΕΠΕΑ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 “ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 “ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ” 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 “ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ-ΔΑΝΤΕΛΩΤΟΙ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 , 2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

ΓΗΣ”
4 “ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ

ΦΩΤΙΑΣ”

1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 “Η ΘΑΛΑΣΣΑ-ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΑΣ” 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 “ΑΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΕΙΧΑΝ ΦΩΝΗ….” 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 “ΌΤΑΝ Ο ΓΛΑΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗ

ΦΡΥΝΗ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ”

1 Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 “Ο ΜΥΛΗΣ, Η ΜΥΛΗ & ΟΙ ΜΥΛΟΙ

ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ”

1 , 2 & 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
 

9

9.”ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ”

 

1 & 2

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

Χ

 

30

10 “ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΆΝΔΡΟΥ:ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ ΦΩΣ”

1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 “ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕ ΤΑ

ΣΚΛΗΘΡΑ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ”

1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 “ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ: ΧΟΡΟΣ ΖΩΗΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ¨”

1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3.ΚΕΠΕΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
 

 

Α/Α

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Α/ΘΜΙΑ

 

Β/ΘΜΙΑ

 

ΕΠ. ΕΚΠ.

 

ΣΔΕ

 

ΕΙΔ. ΑΓΩΓH

ΜΕΓ. ΑΡ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/

ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ
1 Ο βιότοπος της κοιλάδας των

πεταλούδων

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
2 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
3 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΡΟΜΠΟΤ!

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ

 

 

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – Η

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ

ΧΑΡΤΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
8 Η ΒΡΟΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ

ΠΛΗΜΜΥΡΑ. ΤΟ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ!

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
9 ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
10 ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΛΛΟΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40

 

Σχεδιασμός Υλοποίηση Δράσεων ΚΕΠΑ 2023-2024 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

που βρίσκεται στον υπερσύνδεμσο:

https://drive.google.com/file/d/1B3Z7huL61lPdlZlBHOq5O2DQbU8O0hhY/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε