Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/7/2692/Ε3 (ΦΕΚ 65 Τεύχος Β 12 Ιανουαρίου 2023) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), και ιδίως του άρθρου 10 και της παρ. 1β του άρθρου 29 αυτού,

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) των άρθρων 4 και 7 του ν.1304/82 (Α’ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1566/85 (Α’ 167),

δ) του άρθρου 6 του ν. 2043/92 (Α’ 79),

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

  1. Τον αριθμό των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται, όπως προκύπτουν από το από 11.2021 e-mail του «myschool».
  2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1.4.2022 υπουργική απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατανομή επιστημονικής ευθύνης» (Β’ 1634).
  3. Το υπό στοιχεία Φ.351.1/47/102909/Ε3/24.08.2022 έγγραφο καθώς και τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/731/161251/Β1/28.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠAI.Θ.), αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης την επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αυτών, ως εξής:

 

 

 

 

 

α/α

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

Θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης

 

 

ΕΔΡΑ

Θέσης Σ.Ε.

 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

(Εν μέρει ή Εξ’ ολοκλήρου)

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

που ανήκουν στην Ενότητα Σχολικών Μονάδων

(εξ’ ολοκλήρου)

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

που ανήκουν σε διαμοιραζόμενες Ομάδες Σχολείων

ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 1η ΟΜΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
 

5.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 12ο, 41ο, 42ο, 57ο, 101ο, 102ο, 132ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o ΒΥΡΩΝΑ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο,

14ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ /

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΊΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

 

5.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο, 13ο, 44ο, 67ο, 68ο, 69ο, 88ο, 103ο, 114ο, 150ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο ΔΑΦΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο,

15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΥΜΗΤΤΟΥ

 

5.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 15ο, 17ο, 19ο, 21ο, 22ο, 23ο, 32ο, 33ο, 37ο, 39ο, 55ο, 60ο, 61ο, 63ο, 64ο, 65ο, 66ο, 76ο, 79ο, 80ο, 83ο, 89ο, 90ο, 91ο, 92ο, 104ο, 105ο, 111ο, 115ο, 116ο, 117ο,

118ο, 124ο, 125ο, 127ο, 129ο, 130ο, 131ο, 134ο, 140ο, 141ο, 149ο, 151ο, 152ο ΑΘΗΝΩΝ

 

5.4

 

ΑΤΤΙΚΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 5ο, 9ο, 14ο, 16ο, 18ο, 20ο, 25ο, 27ο, 31ο, 34ο, 35ο, 40ο, 43ο, 45ο, 46ο, 47ο, 48ο, 49ο, 50ο, 51ο, 52ο, 53ο, 54ο, 56ο, 59ο, 70ο, 71ο, 72ο, 73ο, 77ο, 78ο, 82ο, 84ο, 85ο,

86ο, 87ο, 95ο, 96ο, 106ο, 108ο, 112ο, 120ο, 128ο, 135ο, 138ο, 156ο, 157ο, 158ο ΑΘΗΝΩΝ

 

5.5

 

ΑΤΤΙΚΗ

5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 24ο, 26ο, 28ο, 29ο, 30ο, 36ο, 38ο, 62ο, 74ο, 75ο, 81ο, 93ο, 97ο, 98ο, 99ο, 100ο, 107ο, 109ο, 110ο, 113ο, 119ο, 121ο, 122ο, 123ο, 126ο, 133ο,

139ο, 142ο, 143ο, 144ο, 145ο, 148ο, 153ο, 154ο, 155ο ΑΘΗΝΩΝ

 

6.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1ο, 2ο 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ-ΝΕΑΣ) 14ο, 16ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

6.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΔΗΜΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΈΟΥ) 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

6.4

 

ΑΤΤΙΚΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΔΗΜΩΝ ΕΚΑΛΗΣ, ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΕΥΚΗΣ

2ο, 6ο, 7ο, 14ο ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

7.1

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο,

21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,

10ο, 11ο, 12ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / 1ο, 2ο, 10ο, 12ο, 16ο, 17ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “BABY PLANET” / “GREEN SCHOOL” / “Α. ΣΟΦΙΟΥ Ε.Ε.” / “ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟ” / “ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ” / “ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ” / “ΚΟΛΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ” / “ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” / “ΜΕΛΗΔΟΝΙΟ” / “ΠΑΙΔΙ ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΛΟΥΚΕΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ” / “ΣΟΥΧΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΠΑΡΕΑ” / “ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

 

 

 

 

7.2

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο,

37ο, 38ο, 39ο, 40ο, 41ο, 43ο, 44ο, 50ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο, 13ο,

14ο, 15ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ” / “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ” / “ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ ΟΕ” / “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ” /

“ΑΣΤΕΡΑΚΙ” / “ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ” / “ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ” / “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” / “ΠΑΙΔΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ” / “ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ” / “Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Α.Ε.Ε.” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ” / “ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ –

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΤΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ” / “ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

 

 

 

7.3

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 20ο, 22ο, 24ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο ΑΙΓΑΛΕΩ /

4ο, 42ο, 45ο, 46ο, 47ο, 48ο, 49ο, 51ο, 52ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,

10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “ΜΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ” / “ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟΞΟ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” / “ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ” / “ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΑ” / “ΣΧΟΛΗ ΡΑΔΟΥ” / “ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ” / “ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡΙΟ” / “ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ” / “ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

8.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
8.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
8.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η, 2η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ
9.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7η, 8η, 9η, 10η,

11η, 12η, 13η, 16η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 4ο, 5ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

9.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

17η, 18η, 19η, 20η,

21η, 22η, 23η, 24η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ / 4ο, 5ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 

10

 

ΑΤΤΙΚΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3η, 4η, 5η, 6η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 3η, 4η, 7η, 8η ΟΜΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
11 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Α2 ΟΜΑΔΑ
12.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α3, Α4, Β1, Β3 ΟΜΑΔΑ
12.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α1, Β2, Γ1 ΟΜΑΔΑ
13 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
14 ΒΟΡΕΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

Π.Ε. ΧΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
15 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1η, 2η, 5η, 6η ΟΜΑΔΑ
 

16

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

3η, 4η, 7η, 8η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

17.1

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

2η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ)

1ου & 4ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

 

17.2

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

3η, 5η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

2ου & 3ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ)

18 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
19 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

21 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

22

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΤΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

23

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1η, 2η, 4η, 5η, 6η, 7η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

14η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ .ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / ΑΡΜΕΝΙΟΥ / ΓΛΑΥΚΗΣ / ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ /

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

 

24

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3η, 8η, 15η 16η ΟΜΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

14η ΟΜΑΔΑ: ΖΑΠΠΕΙΟΥ / ΚΙΛΕΛΕΡ / ΜΕΓ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΙΚΑΙΑΣ / ΧΑΛΚΗΣ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

25

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1η, 2η, 3η, 9η, 10η, 11η, 12η,

13η, 14η, 15η, 17η, 19η, 21η,

22η ΟΜΑΔΑ

 

26

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

16η, 18η, 20η ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
27 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
28.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η, 2η ΟΜΑΔΑ
 

28.2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

4η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: 23ο, 33ο, 48ο, 56ο, 77ο, 81ο, 97ο, 103ο, 112ο, 113ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7η ΟΜΑΔΑ: 17ο, 25ο, 76ο, 99ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

7η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 44ο, 67ο, 78ο, 82ο, 93ο, 102ο, 106ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

28.4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

5η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 43ο, 55ο, 85ο, 92ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο, 2ο, 4ο, 5ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

7η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, 10ο, 14ο, 16ο, 69ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

29.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

10η, 11η, 13η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

12η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

 

29.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

8η, 9η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

12η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ / 1ο, 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ / ΒΡΑΧΙΑΣ / 7ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ / 1ο, 2ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΚΥΜΙΝΩΝ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΣΙΝΔΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

29.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
 

30

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

2η, 3η ΟΜΑΔΑ

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο, 2ο ΛΗΤΗΣ / 1ο, 2ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ / ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ / 1ο, 2ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / 1ο, 2ο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
31 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
32 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
33 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

34 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
35 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 

36.1

 

ΚΡΗΤΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

3η, 4η, 5η, 6η, 9η, 11η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο, 14ο, 16ο, 17ο, 18ο, 20ο, 21ο, 26ο, 28ο, 32ο, 36ο,

37ο ΧΑΝΙΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ

 

 

 

36.2

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

7η, 8η, 10η, 12η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 4ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 13ο, 15ο, 19ο, 22ο, 23ο, 25ο, 27ο, 29ο, 30ο, 31ο,

33ο, 34ο, 35ο, 38ο ΧΑΝΙΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ / 1ο, 2ο ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ / 1ο, 2ο ΑΡΩΝΙΟΥ / ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ / ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ / 1ο, 2ο ΣΟΥΔΑΣ / ΣΤΕΡΝΩΝ /

1ο, 2ο ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ / 1ο, 2ο ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ / ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚA ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “PLAY SCHOOL” / “Δ.Δ.Μ.Ν. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ” / “ΖΗΤΑ Α.Ε.” / “ΜΑΝΙΤΑΡΟΣΠΙΤΟ” / “ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.” / “ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΖΟΥΖΟΥΝΟΣΠΙΤΟ” / “ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ” / “ΤΑ ΖΑΒΟΛΑΚΙΑ” / “ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΛΟΛΗ”

 

 

 

37.1

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

3η, 5η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΒΟΥΤΩΝ / 1ο, 3ο, 5ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο,

21ο, 22ο, 24ο, 25ο, 31ο, 33ο, 34ο, 36ο, 37ο, 42ο, 44ο, 48ο, 49ο, 51ο, 52ο, 53ο, 57ο, 58ο, 60ο,

64ο, 67ο, 70ο, 72ο, 74ο, 76ο, 78ο, 79ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΚΑΡΤΕΡΟΥ / ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ / ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ / ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ /

11η ΟΜΑΔΑ: ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙO” / “Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ” / “ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ” / “Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ” / “ΡΟΔΟΜΗΛΙΑ” / “ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ” / “ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”

 

 

 

37.2

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

2η, 16η, 18η, 19η, 20η,

21η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 23ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 32ο, 41ο, 43ο, 45ο, 46ο, 47ο, 54ο,

55ο, 61ο, 62ο, 63ο, 66ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 68ο, 69ο, 71ο, 73ο, 75ο, 77ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΓΑΖΙΟΥ

4η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ

6η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “ΛΙΑΠΑΚΗ ΑΓΑΠΗ” / “ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” / “ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ” / “ΠΑΡΑΜΥΘΙ” / “ΡΟΔΟΜΗΛΟ” / “ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ”

 

 

37.3

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

7η, 8η, 9η, 10η, 12η,

13η, 14η, 15η, 17η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ / 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 26ο, 35ο,

38ο, 40ο, 50ο, 65ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ / ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

11η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΑΡΧΑΝΩΝ / ΚΟΥΝΑΒΩΝ / ΜΥΡΤΙΑΣ / ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”

 

38

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

1η, 2η, 3η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ / 1ο, 2ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: ΑΞΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ / ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ / ΚΑΛΥΒΟΥ

 

39

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: ΜΠΑΛΙΟΥ / ΠΑΝΟΡΜΟΥ / ΣΙΣΣΩΝ / ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

5η ΟΜΑΔΑ: ΖΩΝΙΑΝΩΝ / ΛΙΒΑΔΙΩΝ / 1ο, 2ο ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
40 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

41.1

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2η, 3η, 4η, 9η, 10η, 11η, 12η,

18η, 19η, 20η, 21η, 22η, 24η,

25η, 26η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 14ο, 18ο, 22ο, 23o ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ” (ΚΩΣ) / “ΣΤΟΡΓΗ ΒΑΒΥ” (ΚΩΣ)
 

41.2

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

5η, 6η, 7η, 8η, 13η, 14η,

15η, 16η, 17η, 23η, 27η ΟΜΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 3ο, 4ο, 7ο, 10ο, 15ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ / ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” (ΡΟΔΟΣ) / “Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ” (ΚΑΡΠΑΘΟΣ) / “ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΠΙΝΟΚΙΟ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ” (ΡΟΔΟΣ)
42 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 

43

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
44 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

45 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
46 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
47 ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1η, 2η, 5η, 6η ΟΜΑΔΑ
48 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΛΑ τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
1.1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

1η ΟΜΑΔΑ
1.2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 2η ΟΜΑΔΑ
1.3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 3η ΟΜΑΔΑ
2.1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ
2.2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 2η ΟΜΑΔΑ
3.1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ
3.2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2η ΟΜΑΔΑ
3.3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 3η ΟΜΑΔΑ
4.1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ
4.2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ
4.3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 3η ΟΜΑΔΑ
5.1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ
5.2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ
6.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 32ο, 51ο, 52ο, 54ο, 55ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 67ο ΑΘΗΝΩΝ
6.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 39ο, 44ο, 48ο, 69ο, 75ο, 79ο, 109ο, 130ο, 141ο, 152ο ΑΘΗΝΩΝ
6.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 25ο, 34ο, 46ο, 65ο, 88ο, 101ο, 112ο, 113ο, 132ο, 142ο, 174ο ΑΘΗΝΩΝ
6.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 9ο ΔΑΦΝΗΣ / 7ο, 3ο, 6ο, 9ο, 10ο, 21ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, 11ο, 12ο, 16ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 129ο, 139ο, 173ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
6.7 ΑΤΤΙΚΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 8ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο, 17ο, 20ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6.8 ΑΤΤΙΚΗ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 14ο, 16ο, 17ο, 35ο, 36ο, 111ο, 135ο ΑΘΗΝΩΝ
6.9 ΑΤΤΙΚΗ 9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 10ο, 12ο, 18ο, 40ο, 41ο, 102ο, 104ο, 105ο, 107ο ΑΘΗΝΩΝ
6.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 33ο, 45ο, 86ο, 133ο, 134ο, 172ο ΑΘΗΝΩΝ
6.11 ΑΤΤΙΚΗ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 49ο, 64ο, 72ο, 73ο, 76ο, 77ο, 81ο, 85ο, 87ο, 137ο, 149ο ΑΘΗΝΩΝ
6.12 ΑΤΤΙΚΗ 12η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 70ο, 71ο, 74ο, 92ο, 94ο, 96ο, 100ο, 103ο, 117ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 5ο, 8ο ΔΑΦΝΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

6.13

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

13η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 8ο, 9ο, 15ο, 106ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ / 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) /

3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / 1/θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ /

6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

6.14 ΑΤΤΙΚΗ 14η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο ΒΥΡΩΝΑ
6.15 ΑΤΤΙΚΗ 15η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 12ο, 19ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ /

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

6.16 ΑΤΤΙΚΗ 16η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 31ο, 56ο, 62ο, 63ο, 66ο, 127ο, 128ο, 144ο, 145ο, 162ο ΑΘΗΝΩΝ
6.17 ΑΤΤΙΚΗ 17η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 38ο, 50ο, 53ο, 99ο, 108ο, 120ο, 150ο, 170ο, 165ο ΑΘΗΝΩΝ
6.18 ΑΤΤΙΚΗ 18η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 13ο, 89ο, 90ο, 91ο, 93ο, 123ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΥΜΗΤΤΟΥ
7.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ / 3ο, 4ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ”

 

7.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 5ο, 6ο, 10ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ /

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”

7.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 5ο, 6ο, 7ο, 10ο, 13ο, 15ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / 3ο, 9ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ”

7.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 8ο, 9ο, 11ο, 16ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΤΡΙΑΝΕΜΙ” / “ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”

7.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜOY ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ / 5ο, 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” (ΜΑΡΟΥΣΙ)  / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

7.6

 

ΑΤΤΙΚΗ

6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 3ο, 4ο, 5ο, 10ο, 12ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ST. JOFEPH”
7.7 ΑΤΤΙΚΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 9ο, 13ο, 14ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗΣ”
7.8 ΑΤΤΙΚΗ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ) / 7ο, 8ο, 19ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

7.9 ΑΤΤΙΚΗ 9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ, 3ο, 4ο, 6ο, 9ο, 10ο, 11ο, 14ο, 15ο, 16ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

7.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
7.11 ΑΤΤΙΚΗ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 5ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
7.12 ΑΤΤΙΚΗ 12η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ / 2ο, 6ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
8.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” / “ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”

8.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 5ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 10ο, 14ο ΑΙΓΑΛΕΩ
8.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / 8ο, 11ο, 12ο, 13ο, 17ο, 19ο, 20ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ”
8.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ Ο.Ε.”
8.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 17ο, 21ο, 24ο, 25ο, 32ο, 39ο, 40ο, 41ο, 45ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / 3ο, 6ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
8.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 8ο, 10ο, 11ο, 15ο, 18ο, 20ο, 28ο, 29ο, 30ο, 36ο, 38ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”
8.7 ΑΤΤΙΚΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 4ο, 6ο, 9ο, 13ο, 14ο, 16ο, 22ο, 27ο, 33ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / 10ο, 14ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ”
8.8 ΑΤΤΙΚΗ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 12ο, 19ο, 26ο, 31ο, 35ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ”

8.9 ΑΤΤΙΚΗ 9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 10ο, 16ο, 26ο ΙΛΙΟΥ / 5ο, 47ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
8.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 20ο, 24ο ΙΛΙΟΥ
8.11 ΑΤΤΙΚΗ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 6ο, 25ο ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
8.12 ΑΤΤΙΚΗ 12η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 7ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

9.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ”
9.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 3ο, 5ο, 6ο , 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 17ο, 26ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

9.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 4ο, 8ο, 10ο, 15ο, 20ο, 21ο, 23ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / 4ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗΣ” / “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” /

“ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε.” / “ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ”

 

9.4

 

ΑΤΤΙΚΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο, 13ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / 1ο, 2ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ”

9.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 4ο, 7ο, 9ο, 11ο, 13ο, 14ο, 17ο, 20ο, 21ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο, 15ο, 18ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 8ο, 13ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.”
 

9.7

 

ΑΤΤΙΚΗ

7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο ΑΛΙΜΟΥ / 2ο, 13ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ. ΖΩΗ Α.Ε.” / “ΔΕΛΑΣΑΛ” / “ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ Α.Ε.”,

9.8 ΑΤΤΙΚΗ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 6ο, 11ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ” / “EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΜΑΛΗ”
 

9.9

 

ΑΤΤΙΚΗ

9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 14ο, 16ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “GIANNOPOULOS SCHOOLS” / “ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΑΚΗ” / “ΙΟΡΔΑΝΑΚΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ”

9.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 10ο, 11ο, 12ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ”
 

10.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΛΑΥΡΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Κ.Ε.” /

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε” / “ΚΑΙΣΑΡΗΣ Α.Ε.”

10.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7η, 8η, 12η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:  “ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΟΥ” /  “ST. LAWRENCE COLLEGE”
10.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9η, 10η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ / ΚΙΤΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ” / “ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ”

10.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17η, 21η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.”
10.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18η, 21η, 22η, 23η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ Α.Ε.Μ.Ε.” / “ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” / “ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.”
10.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19η, 20η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο,  2ο,  3ο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ”

10.7 ΑΤΤΙΚΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14η, 15η, 24η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “BYRON COLLEGE” / “CAMPION SCHOOL” / “COSTEAS GEITONAS

SCHOOL CGS” / “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ”

 

10.8

 

ΑΤΤΙΚΗ

8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 12ο, 15ο, 17ο, 18ο, 22ο, 25ο ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ” /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ” / “ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”

10.9 ΑΤΤΙΚΗ 9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 9ο, 11ο, 13ο, 14ο, 16ο, 19ο, 20ο, 21ο, 23ο, 24ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.”
10.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3η, 4η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”

10.11 ΑΤΤΙΚΗ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5η, 6η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ”

11.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1η, 6η ΟΜΑΔΑ
11.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΙΛΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ
11.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

4η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΜΑΝΔΡΑΣ
11.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

12.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Β3 ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 3ο, 8ο, 13ο, 14ο, 15ο, 17ο, 18ο, 21ο, 23ο, 28ο, 29ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.”
12.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ1 ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / 1ο, 5ο, 6ο, 35ο, 36ο, 40ο, 41ο, 46ο ΠΕΙΡΑΙΑ /

1ο 12/θ, 1/θ, 3/θ ΡΑΛΛΕΙΟΥ

12.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 9ο, 11ο, 20ο, 22ο, 26ο, 27ο, 30ο, 33ο, 43ο, 50ο, 55ο ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΤΟΡΕΜΗΣ” / “ΔΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”

12.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β2 ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 32ο, 34ο, 38ο, 44ο, 47ο, 53ο, 54ο, 56ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ARC”
12.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / 19ο, 20ο, 25ο ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ”
12.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 11ο, 16ο, 18ο, 19ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / 9ο, 13ο, 15ο, 18ο, 23ο, 26ο ΝΙΚΑΙΑΣ
12.7 ΑΤΤΙΚΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ / 4ο, 8ο, 11ο, 13ο, 21ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / 2ο, 3ο, 5ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
12.8 ΑΤΤΙΚΗ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 10ο, 14ο, 15ο, 18ο, 20ο, 24ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΑΙΚ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ” / “ΣΤΕΓΚΑ”
 

12.9

 

ΑΤΤΙΚΗ

9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 3ο, 12ο, 23ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /

ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ / ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ / 4ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΦΟΙΝΙΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ” / “ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”,

12.10 ΑΤΤΙΚΗ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β1 ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο, 14ο ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”
12.11 ΑΤΤΙΚΗ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ / 10ο, 12ο, 17ο, 27ο ΝΙΚΑΙΑΣ / 1ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
13.1 ΒΟΡΕΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ  

 

 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 3ο, 6ο, 10ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΜΟΡΙΑΣ / ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ / ΠΑΜΦΙΛΩΝ

 

13.2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

6η, 9η, 10η, 13η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 2ο, 5ο, 4ο, 8ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΒΑΡΕΙΑΣ / ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

11η ΟΜΑΔΑ: 3ο ΜΥΡΙΝΑΣ / ΚΑΣΠΑΚΑ / ΘΑΝΟΥΣ

 

13.3

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

2η, 7η, 8η, 12η, 14η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 7ο, 9ο, 15ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΛΟΥΤΡΩΝ / ΧΑΛΙΚΩΝ

11η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΜΥΡΙΝΑΣ

 

14.1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ  

Π.Ε. ΧΙΟΥ

 

 

Π.Ε. ΧΙΟΥ

 

3η, 4η, 8η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 4ο, 6ο, 7ο, 9ο ΧΙΟΥ / ΛΙΒΑΔΙΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

 

14.2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ  

Π.Ε. ΧΙΟΥ

 

5η, 6η, 7η, 9η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 2ο, 3ο, 5ο, 8ο, 11ο ΧΙΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  / ΚΑΜΠΟΥ

15 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
16.1 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

 

 

 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ
16.2 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ
16.3 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3η, 4η ΟΜΑΔΑ
16.4 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5η, 6η ΟΜΑΔΑ
16.5 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

7η, 8η ΟΜΑΔΑ
17.1 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

2η ΟΜΑΔΑ
17.2 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)
17.3 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)
17.4 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)
17.5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ) /

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

17.6 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 3η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ)
17.7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 4η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

18.1 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  

 

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1η, 2η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ
18.2 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ
18.3 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 11η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ
19.1 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

 

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

6η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΒΑΤΕΡΟΥ / 5ο, 18ο, 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΙΛΩΝ / ΚΟΝΤΑΡΗΣ / 1ο, 2ο ΚΡΟΚΟΥ / Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ / ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
 

19.2

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΑΡΔΑΣΣΑΣ / ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ / ΔΡΕΠΑΝΟΥ / 2ο, 6ο, 7ο, 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΜΟΥΡΙΚΟΥ / Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ / ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ / 2ο, 4ο, 8ο, 10ο, 11ο, 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 

19.3

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΚΡΙΝΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ /

ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ / 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ / ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ / 10ο, 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΜΕΓΔΑΝΗΣ / ΜΟΥΚΑΣ /

ΠΕΡΔΙΚΚΑ / 1ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ / ΠΥΡΓΩΝ

19.4 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 7η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΙΑΝΗΣ / ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / 8ο, 9ο, 12ο, 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ /

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ / ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ / ΠΕΤΡΑΝΩΝ

20.1 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ / ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ / ΣΚΟΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 6ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20.2 ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3η, 4η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΒΑΡΙΚΟΥ / ΛΕΧΟΒΟΥ / 3ο, 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1η, 3η ΟΜΑΔΑ
22 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2η ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΛA τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

23.1

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

7η, 16η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΜΦΙΘΕΑΣ / 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 1ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 12ο, 20ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / 1ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3η ΟΜΑΔΑ: 3ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”

 

23.2

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

3η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΝΑΤΟΛΗΣ / 13ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΚΟΝΤΙΝΩΝ / ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ”

 

23.3

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

5η, 6η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η,

14η, 15η, 19η, 20η, 21η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ / ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ / 10ο, 11ο, 16ο, 18ο, 19ο, 26ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /

3ο ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ”

 

 

24

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8η, 17η, 18η ΟΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ / 6ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΚΑΤΣΙΚΑ / ΛΟΓΓΑΔΩΝ

 

 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 

1η ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ / 1ο, 7ο ΑΡΤΑΣ / ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ /

ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ / ΠΕΤΑ / ΠΕΤΡΑΣ

 

25

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 

3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕΤΑ / ΑΝΕΖΑΣ / 3ο, 5ο, 6ο,

8ο, 9ο ΑΡΤΑΣ / ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ / ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ / ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ / ΜΕΓΑΡΧΗΣ / ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ / ΡΑΧΗΣ

26 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
27 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2η, 3η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 4ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ

28.1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1η, 3η, 6η, 9η, 10η, 11η,

12η ΟΜΑΔΑ

28.2 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2η, 4η, 5η, 7η, 8η ΟΜΑΔΑ
29.1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  

 

 

 

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1η, 15η, 16η ΟΜΑΔΑ
29.2 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2η ,14η ΟΜΑΔΑ
29.3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3η, 7η ΟΜΑΔΑ
29.4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 8η, 10η, 11η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: 45ο ΛΑΡΙΣΑΣ

29.5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 4η, 6η, 9η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: 39ο ΛΑΡΙΣΑΣ

29.6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 12η, 13η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: 10ο, 11ο, 12ο, 15ο, 23ο, 33ο, 43ο ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

30.1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

4η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 19ο, 25ο, 33ο ΒΟΛΟΥ / 1ο, 2ο ΣΚΙΑΘΟΥ

3η ΟΜΑΔΑ: 7ο, 21ο, 22ο, 32ο ΒΟΛΟΥ / ΑΛΟΝΗΣΟΥ

12 ΟΜΑΔΑ: 2ο ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ / 3ο ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ

30.2 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5η, 6η, 7η, 13η, 21η ΟΜΑΔΑ
30.3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8η, 9η, 11η ΟΜΑΔΑ
 

30.4

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

2η, 10η, 18η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: 10ο, 12ο ΒΟΛΟΥ

12η ΟΜΑΔΑ: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

30.5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16η, 17η, 19η, 20η, 22η,

23η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 13ο, 14ο ΒΟΛΟΥ

 

31.1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο, 18ο, 20ο, 22ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο,

28ο, 30ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ: ΖΑΡΚΟΥ / ΠΕΤΡΩΤΟΥ / ΣΕΡΒΩΤΩΝ / ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

 

31.2

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

2η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ: ΓΡΙΖΑΝΟΥ / ΔΙΑΣΕΛΟΥ / 1ο, 2ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ / 1ο, 2ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

31.3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 31ο, 33ο, 35ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ

32 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 

33.1

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΣΤ’, Η’ ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

Α’ ΟΜΑΔΑ: 4ο, 6ο, 10ο, 14ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Β’ ΟΜΑΔΑ: ΓΟΥΒΙΩΝ / ΚΑΝΑΛΙΩΝ / ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ / ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ / ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ / ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΣΩΝ /

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ / ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

 

 

33.2

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Ζ’ ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

Α’ ΟΜΑΔΑ: 1ο, 5ο, 12ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ / ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ Β’ ΟΜΑΔΑ: ΓΟΥΒΙΩΝ / ΚΑΝΑΛΙΩΝ / ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

Δ’ ΟΜΑΔΑ: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ / ΣΠΑΡΤΥΛΑ

Ε’ ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΘΙΝΑΛΙΩΝ / ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ / ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ

 

 

33.3

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

Α’ ΟΜΑΔΑ: 7ο, 9ο, 11ο, 13ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Β’ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΠΟΥΣ / ΑΦΡΑΣ / ΒΙΡΟΥ/ ΠΟΤΑΜΟΥ Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ

Δ’ ΟΜΑΔΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ / ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ / ΔΟΥΚΑΔΩΝ / ΛΑΚΩΝΩΝ / ΛΙΑΠΑΔΩΝ / ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ

Ε’ ΟΜΑΔΑ: ΑΓΡΟΥ / ΑΥΛΙΩΤΩΝ / ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ

 

34

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΝΑΛΙΟΥ / ΛΟΥΡΟΥ / ΜΥΤΙΚΑ / ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ / ΝΕΟΥ ΩΡΩΠΟΥ /

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ / 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
35 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

36.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ / ΕΞΟΧΗΣ / 1ο, 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 1ο, 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ /

1ο, 2ο ΦΙΛΥΡΟΥ / ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

36.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 4ο, 5ο ΠΥΛΑΙΑΣ

6η ΟΜΑΔΑ: 92ο, 106ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7η ΟΜΑΔΑ: 15ο, 29ο, 69ο, 79ο, 107ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

36.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: 16ο, 19ο, 21ο, 23ο, 27ο, 72ο, 77ο, 83ο, 101ο, 105ο, 109ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

36.4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 34ο, 36ο, 37ο, 45ο, 50ο,

51ο, 53ο, 54ο, 55ο, 59ο, 61ο, 63ο, 64ο, 66ο, 67ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)

 

36.5

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: 31ο, 40ο, 41ο, 43ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6η ΟΜΑΔΑ: 24ο, 25ο, 26ο, 28ο, 80ο, 100ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)

 

36.6

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: 30ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 13ο, 81ο, 87ο, 88ο, 89ο, 90ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

36.7

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 4ο, 7ο, 17ο, 23ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

7η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 3ο, 17ο, 94ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

36.8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 18ο, 20ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

36.9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ / ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΠΕΡΑΙΑΣ

 

36.10

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ / ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΚΑΡΔΙΑΣ / ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ / ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ / 1ο, 2ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ /

ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ / 1ο, 2ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ

 

36.11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΘΕΡΜΗΣ / 33ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

37.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 5η ΟΜΑΔΑ: 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ
37.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

5η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 5ο, 6ο, 10ο, 12ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

37.3

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

3η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: 13ο, 14ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

37.4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / 1ο, 2ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

37.5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

4η ΟΜΑΔΑ: ΛΗΤΗΣ / ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

37.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8η ΟΜΑΔΑ
37.7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:              5η ΟΜΑΔΑ: 1ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

9η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 13ο, 14ο, 16ο, 18ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

37.8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

10η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 23ο ΕΥΟΣΜΟΥ

37.9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11η ΟΜΑΔΑ
37.10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

12η ΟΜΑΔΑ: εκτός από τα 1ο, 2ο, 3ο ΣΙΝΔΟΥ

37.11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

10η ΟΜΑΔΑ: 24ο, 25ο ΕΥΟΣΜΟΥ

 

37.12

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

12η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:                 4η ΟΜΑΔΑ: ΔΡΥΜΟΥ / 1ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΟΜΑΔΑ: 8ο, 9ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

10η ΟΜΑΔΑ: 16ο ΕΥΟΣΜΟΥ

12η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΣΙΝΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΟΛΑ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

38.1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

4η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 7ο, 12ο, 13ο, 18ο ΣΕΡΡΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ / ΛΕΥΚΩΝΑ / ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ / ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

3η ΟΜΑΔΑ:  ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ / ΨΥΧΙΚΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΛΤΕΡΟΥ

 

 

38.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 9ο, 10ο, 11ο, 15ο, 21ο, 24ο ΣΕΡΡΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ / ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ / ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ / ΠΡΟΒΑΤΑ /

ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ / ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ / ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ / ΧΑΡΟΠΟΥ

7η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩ ΠΟΡOΪΩΝ / ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ / ΚΕΡΚΙΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

 

38.3

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 5ο, 6ο, 14ο, 17ο, 20ο ΣΕΡΡΩΝ

5η ΟΜΑΔΑ: ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ / ΚΟΙΜΗΣΗΣ / ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ /

1ο, 2ο, 3ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

7η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ / ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ / ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

 

38.4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

6η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 8ο, 19ο, 23ο, 25ο ΣΕΡΡΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ / ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ / ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

3η ΟΜΑΔΑ: ΓΑΖΩΡΟΥ / ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ / ΧΡΥΣΟΥ

39.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

1η, 4η, 7η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

39.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2η, 3η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: ΧΕΡΣΟΥ / ΧΩΡΥΓΙΟΥ

40.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  

 

 

 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: εκτός από το ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

40.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

3η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ / ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ / ΠΑΤΡΙΔΑΣ

 

40.3

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

1η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΒΕΡΓΙΝΑΣ–ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΟΥ–ΜΕΣΗΣ /

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ–ΔΑΣΚΙΟΥ–ΣΦΗΚΙΑΣ / ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΡΑΧΗΣ

6η ΟΜΑΔΑ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

41.1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 3η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ / ΑΘΥΡΩΝ / ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ / ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ / ΑΞΟΥ / ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ / 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 11ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / ΔΑΜΙΑΝΟΥ / ΔΥΤΙΚΟΥ / ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ / ΛΑΚΚΑΣ / ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ / ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ / ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ / ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ / ΠΕΛΛΑΣ / ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ / ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ / ΡΑΧΩΝΑΣ / ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
 

41.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

4η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ / ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ / 1ο, 3ο, 7ο, 9ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ / ΔΡΟΣΕΡΟΥ / ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ / ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ / ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

41.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ
41.4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ
 

 

42.1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ / ΒΡΟΝΤΟΥΣ / ΔΙΟΥ / ΚΑΡΙΤΣΑΣ / ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ /

ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ / 1ο, 3ο, 6ο, 9ο, 17ο, 19ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ / Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ /

ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΠΛΑΤΩΝ”

 

42.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / 2ο, 4ο, 5ο, 8ο, 10ο, 11ο, 13ο, 18ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /

ΠΑΡΑΛΙΑΣ / ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ / ΧΡΑΝΗΣ

2η ΟΜΑΔΑ: ΒΡΙΑΣ / ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ / ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ / ΛΟΦΟΥ / ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ /

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ / ΡΑΧΗΣ / ΡΗΤΙΝΗΣ / ΦΩΤΕΙΝΩΝ

 

42.3

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ / 7ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ /

ΚΟΡΙΝΟΥ / ΣΒΟΡΩΝΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ / ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ / ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ / ΚΙΤΡΟΥΣ /

1ο, 2ο ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ / ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ / ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ / ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

43.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

2η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΒΔΟΥ / ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ / ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ / ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ /

1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ / ΤΑΞΙΑΡΧΗ

43.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η ΟΜΑΔΑ
43.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΩΝ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΟΛΥΝΘΟΥ / ΟΡΜΥΛΙΑΣ

44.1 ΚΡΗΤΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: εκτός από τα 1ο, 12ο, 16ο, 17ο, 18ο ΧΑΝΙΩΝ

 

44.2

 

ΚΡΗΤΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

2η ΟΜΑΔΑ: εκτός από τα ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ / ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ / ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “Δ.Δ.Μ.Ν. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ” / “Δ.Σ.-ΖΗΤΑ Α.Ε.” /

“ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.”

44.3 ΚΡΗΤΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 3η, 4η, 5η, 6η, 9η, 11η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 16ο, 17ο ΧΑΝΙΩΝ

 

44.4

 

ΚΡΗΤΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

7η, 8η, 10η, 12η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 12ο, 18ο ΧΑΝΙΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ / ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ / 1ο, 2ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ / ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

 

45.1

 

ΚΡΗΤΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 2ο, 5ο, 6ο, 8ο ,9ο, 10ο, 13ο, 14ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ / ΑΔΕΛΕ

3η ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ / ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

 

45.2

 

ΚΡΗΤΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ / 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 3ο, 7ο, 15ο, 16ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΡΜΕΝΩΝ / ΓΕΡΑΝΙΟΥ / ΓΩΝΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ / ΠΡΙΝΕ

3η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ / ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ / ΜΕΛΑΜΠΩΝ / 1ο ΠΛΑΚΙΑ / ΣΠΗΛΙΟΥ

45.3 ΚΡΗΤΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4η, 5η ΟΜΑΔΑ
 

46.1

 

ΚΡΗΤΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΒΟΥΤΩΝ / 1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 17ο, 30ο, 44ο, 49ο, 50ο, 53ο,

54ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”

46.2 ΚΡΗΤΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 15ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 33ο, 34ο, 40ο, 43ο, 45ο, 52ο, 57ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

46.3 ΚΡΗΤΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 9ο, 10ο, 16ο, 21ο, 32ο, 35ο, 36ο, 37ο, 41ο, 46ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

46.4

 

ΚΡΗΤΗ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΡΤΕΡΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ / 11ο, 12ο, 13ο, 14ο,

39ο, 42ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ / ΚΟΥΝΑΒΩΝ / ΜΥΡΤΙΑΣ / ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

46.5 ΚΡΗΤΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7η, 8η, 13η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

12η ΟΜΑΔΑ: ΣΚΙΝΙΑ

46.6 ΚΡΗΤΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2η, 4η, 6η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΓΑΖΙΟΥ / ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

46.7 ΚΡΗΤΗ 7η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16η, 18η, 19η, 20η, 21η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

17η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

46.8

 

ΚΡΗΤΗ

 

8η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

9η, 10η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ / ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

11η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΡΧΑΝΩΝ / ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ

12η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΕΜΠΑΡΟΥ

17η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ / ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ

 

46.9

 

ΚΡΗΤΗ

 

9η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ / 5ο, 18ο, 19ο, 20ο, 23ο, 24ο, 31ο, 47ο, 48ο, 56ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ”

47.1 ΚΡΗΤΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ / ΣΚΟΠΗΣ / ΣΦΑΚΑΣ

 

47.2

 

ΚΡΗΤΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

2η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

3η ΟΜΑΔΑ: ΑΡΜΕΝΩΝ / ΓΟΥΔΟΥΡΑ / ΖΑΚΡΟΥ / ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ / ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ /

3ο, 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

48.1 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

 

 

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1η, 5η, 6η ΟΜΑΔΑ
48.2 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2η, 3η ΟΜΑΔΑ
48.3 ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7η, 8η, 15η, 16η, 17η, 18η,

19η ΟΜΑΔΑ

48.4 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η,

14η ΟΜΑΔΑ

 

49.1

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

4η, 13η, 14η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 7ο, 8ο ΡΟΔΟΥ

3η ΟΜΑΔΑ: ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ / ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”

 

49.2

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

15η, 16η, 17η 27η, 28η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 3ο, 5ο, 11ο, 12ο ΡΟΔΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΙΑΛΥΣΟΥ / ΠΑΣΤΙΔΑΣ

3η ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

 

49.3

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

18η, 19η, 20η, 24η, 25η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 16ο, 17ο, 18ο ΡΟΔΟΥ / ΣΓΟΥΡΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ / ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ / ΜΑΡΙΤΣΩΝ / ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ

3η ΟΜΑΔΑ: ΣΟΡΩΝΗΣ / ΦΑΝΩΝ

 

49.4

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

7η, 8η, 21η, 22η, 23η, 26η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 13ο, 15ο ΡΟΔΟΥ / ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΚΙΝΟΥ

 

49.5

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

6η, 9η, 10η, 11η, 12η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 6ο, 2ο, 10ο,14ο ΡΟΔΟΥ

5η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΚΑΛΥΘΙΩΝ / ΨΙΝΘΟΥ

50.1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2η, 3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 12ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ / ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

50.2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 11ο, 14ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ

50.3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8η, 9η, 10η, 11η, 12η ΟΜΑΔΑ
51.1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1η, 3η ΟΜΑΔΑ
51.2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ
52.1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 10ο, 19ο, 21ο, 24ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΛΕΪΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ

52.2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3η, 5η, 6η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο, 22ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

52.3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2η, 7η, 8η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, 7ο, 17ο, 18ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

53

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 9η, 10η, 11η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2η ΟΜΑΔΑ: ΝΕΣΤΑΝΗΣ

 

 

55

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

8η ΟΜΑΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, 7ο, 10ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2η ΟΜΑΔΑ: ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ / ΤΕΓΕΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5η, 7η, 8η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
54 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1η, 2η, 3η, 4η, 6η ΟΜΑΔΑ
56.1 ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

 

 

 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ
 

56.2

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

8η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ / ΠΥΛΗΣ / ΣΚΟΥΡΤΩΝ

7η ΟΜΑΔΑ: ΑΡΜΑΤΟΣ / ΑΣΩΠΙΑΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ

9η ΟΜΑΔΑ: 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο ΘΗΒΑΣ

 

56.3

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

1η, 5η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

6η ΟΜΑΔΑ: ΔΗΛΕΣΙΟΥ / ΟΙΝΟΗΣ / ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

9η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΒΑΓΙΩΝ / ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ / ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

57.1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

2η, 6η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ / ΒΑΤΩΝΤΑ / 4ο, 9ο, 12ο, 24ο, 26ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΑΝΑ”

 

57.2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

3η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΑΦΡΑΤΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ / ΜΥΤΙΚΑ /

ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ / ΦΥΛΛΩΝ / 2ο, 8ο, 17ο, 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

57.3

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

5η ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ / ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ / ΔΡΟΣΙΑΣ / ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ /

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ / ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ / 3ο, 5ο, 6ο, 10ο, 13ο, 14ο, 18ο, 23ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

57.4 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 7η, 8η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 7ο, 11ο, 15ο, 16ο, 19ο, 20ο, 21ο, 25ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

58.1 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

3η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 4ο, 6ο, 8ο, 9ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο, 20ο, 21ο ΛΑΜΙΑΣ

58.2 ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2η, 4η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 10ο, 15ο, 17ο, 18ο, 19ο, 22ο, 23ο, 24ο ΛΑΜΙΑΣ

58.3 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5η, 6η ,7η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 7ο, 11ο, 25ο ΛΑΜΙΑΣ / 1ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

59 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΛΑ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ των Δ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΩΝ)
 

1

 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

 

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

2 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ

4 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ
5 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

7

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ / Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

8

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ / Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

9

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ / Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

10

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

13

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ / Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

14

 

ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ / Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

16

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

4

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 3ο, 4ο ΚΑΒΑΛΑΣ / 2ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕ.Λ.: 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ / ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4η, 5η ΟΜΑΔΑ
6.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

5η, 15η ΟΜΑΔΑ
6.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 1η, 9η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΘΕΟΜΗΤΩΡ”
6.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 3η, 4η, 6η ΟΜΑΔΑ
6.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 7η, 8η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”
6.5 ΑΤΤΙΚΗ 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 2η, 13η, 14η ΟΜΑΔΑ
6.6 ΑΤΤΙΚΗ 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 10η, 11η, 12η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ”
 

7.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ

 

2η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΕΠΑ.Λ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”
 

 

7.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ / 1ο, 2ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ / 1ο, 2ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

 

 

 

7.3

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / 1ο, 2ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 1ο, 2ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” /

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

 

7.4

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ 3

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο, 3ο, 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ”

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

8.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

 

 

 

Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕ.Λ.: “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”
8.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΜΑΔΑ 2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ”
 

8.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ /

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ”

 

 

8.4

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, ΕΙΔΙΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΟ (+ΛΤ), ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, ΕΙΔΙΚΟ ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 2ο ΙΛΙΟΥ / 1ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΙΛΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ”

9.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 

Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1ης Ενότητας 1ης ΟΜΑΔΑΣ: ΔΗΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
9.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ης Ενότητας 1ης ΟΜΑΔΑΣ: ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
9.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1ης Ενότητας 2ης ΟΜΑΔΑΣ: ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

9.4

 

ΑΤΤΙΚΗ

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ης Ενότητας 2ης ΟΜΑΔΑΣ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

10.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ
10.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3η, 4η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 

10.3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ, ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ CGS” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν.

ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” / “ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “Ο ΠΛΑΤΩΝ” / “ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ”

10.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”
11 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ
12 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η, 3η ΟΜΑΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2η ΟΜΑΔΑ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ
13.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικές Μονάδες:

ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

13.3 ΑΤΤΙΚΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικές Μονάδες:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

13.4 ΑΤΤΙΚΗ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β, Γ ΟΜΑΔΑ Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
15 ΒΟΡΕΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΙΟΥ

Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
16 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1η, 2η, 3η, 4η, 9η, 11η ΟΜΑΔΑ
 

17.1

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές Μονάδες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ)

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

 

17.2

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

2η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές Μονάδες:

2ου, 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ)

 

18

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η,

16η, 17η, 18η, 25η, 27η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

19 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

21

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

3η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 3ο, 4ο, 9ο, 10ο, 11ο, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΛΕΟΥΣΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΛΟΓΓΑΔΩΝ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) / ΚΟΝΙΤΣΑΣ (5η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (6η ΟΜΑΔΑ) / ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ (6η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΛΕΟΥΣΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ) /

ΚΟΝΙΤΣΑΣ (5η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 3ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΒΡΟΣΙΝΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ) /

ΚΟΝΙΤΣΑΣ (5η ΟΜΑΔΑ) /

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ” / “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ Ι.Κ.Ε.”

 

 

 

22

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο, 2ο ΑΝΑΤΟΛΗΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΚΑΤΣΙΚΑ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΠΕΔΙΝΗΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (5η ΟΜΑΔΑ) / ΜΕΤΣΟΒΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: 1ο, 8ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΑΝΑΤΟΛΗΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΚΑΤΣΙΚΑ (2η ΟΜΑΔΑ) /

ΠΕΔΙΝΗΣ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΕΤΣΟΒΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: 6ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΜΕΤΣΟΒΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ)

Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
23 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΤΑΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

24.1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

9η, 10η, 11η, 12η, 13η,

14η, 15η, 16η, 17η, 18η,

19η, 20η, 21η ΟΜΑΔΑ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (7η ΟΜΑΔΑ)

24.2 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 8η ΟΜΑΔΑ ΓΕ.Λ.: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (7η ΟΜΑΔΑ)
25 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
26.1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1η, 3η, 4η, 5η, 6η,

16η, 17η, 18η, 19η ΟΜΑΔΑ

 

26.2

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η,

13η, 14η, 15η, 20η, 21η, 22η ΟΜΑΔΑ

27 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
28 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

29

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5η, 6η, 7η, 8η, 10η ΟΜΑΔΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

30

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Σχολικές Μονάδες:

4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 

31

 

ΙΟΝΙΟΙΝΗΣΟΙ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2η, 19η, 20η, 21η, 22η, 23η, 24η,

26η, 28η, 29η ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 

 

32.1

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

1η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 5ο, 8ο, 14ο, 19ο, 28ο, 31ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 5ο, 8ο, 14ο, 19ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΑΝΑΤΟΛΙΑ”

 

32.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

2η, 8η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 30ο, 31ο, 32ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΟΜΙΛΟΣ”

32.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4η, 5η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (+ΛΤ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ”

32.4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

33.1

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ / ΑΣΣΗΡΟΥ / ΕΓΝΑΤΙΑΣ / ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ / ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ / ΛΑΧΑΝΑ / ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ / ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ / ΡΕΝΤΙΝΑΣ / ΣΟΧΟΥ ΓΕ.Λ.: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΣΣΗΡΟΥ / ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ / ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ / ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ / ΡΕΝΤΙΝΑΣ / ΣΟΧΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΣΤΑΥΡΟΥ

 

 

 

33.2

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΞΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / 1ο, 2ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΓΕ.Λ.: ΑΞΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΣΙΝΔΟΥ / 1ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

 

 

 

33.3

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

3η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΕ.Λ.: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / 1ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 

 

 

33.4

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

 

34

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

2η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο (+ΛΤ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΕ.Λ.: ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
35 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 1η, 2η, 3η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ
36 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
37 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
38 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
39 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 

40.1

 

ΚΡΗΤΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

4η, 6η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ / ΣΟΥΔΑΣ / 2ο, 6ο, 7ο ΧΑΝΙΩΝ ΓΕ.Λ.: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ / ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / ΣΟΥΔΑΣ / 4ο ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ / ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / 1ο ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

 

40.2

 

ΚΡΗΤΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

2η, 3η, 5η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟμ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 3ο, 4ο, 5ο ΧΑΝΙΩΝ ΓΕ.Λ.: ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο ΧΑΝΙΩΝ

41 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

42.1 ΚΡΗΤΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1η, 2η, 4η, 9η, 10η, 16η,

17η, 19η, 20η, 21η, 37η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ:

ΓΕ.Λ.: 2o, 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

42.2

 

ΚΡΗΤΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6η, 7η, 12η, 13η, 14η, 15η,

18η, 22η, 23η, 24η, 25η, 32η,

36η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο, 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

42.3

 

ΚΡΗΤΗ

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5η, 8η, 11η, 26η, 27η, 28η, 29η,

30η, 31η, 32η, 33η, 34η, 35η,

38η ΟΜΑΔΑ

43 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 

 

 

 

 

 

 

44.1

 

 

 

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΘΗΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΜΗΛΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο, 2ο ΝΑΞΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) /

1ο, 3ο ΣΥΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΒΙΒΛΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΣΙΦΝΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΕΣΑΡΙΑΣ (3η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΣΕΡΙΦΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) / ΤΡΑΓΑΙΑΣ (3η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΙΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΙΜΩΛΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΣΚΑΔΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) /

(+ΛΤ) ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΑΜΟΡΓΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΣΙΚΙΝΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΑΝΑΦΗΣ (7η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (7η ΟΜΑΔΑ) /

(+ΛΤ) ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (8η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΘΗΡΑΣΙΑΣ (8η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΔΟΝΟΥΣΑΣ (9η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ (10η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: ΘΗΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΜΗΛΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΝΑΞΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΑΞΟΥ

(1η ΟΜΑΔΑ) / ΣΥΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΤΡΑΓΑΙΑΣ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: ΜΗΛΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΥΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΣΙΦΝΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΙΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΝΑΞΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΑΞΟΥ / ΑΜΟΡΓΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) / ΘΗΡΑΣ (9η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΘΗΡΑΣ (9η ΟΜΑΔΑ)

Ε.Κ.: ΝΑΞΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΘΗΡΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: ΝΑΞΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΘΗΡΑΣ (3η ΟΜΑΔΑ) ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΝΑΞΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ” (ΣΥΡΟΣ)

 

 

 

 

44.2

 

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

11η, 12η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο, ΕΣΠΕΡΙΝΟ (+ΛΤ) ΣΥΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΤΗΝΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΥΚΟΝΟΥ

(3η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΕΑΣ (4η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΥΘΝΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) / ΑΝΔΡΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΓΑΥΡΙΟΥ (7η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΟΡΘΙΟΥ (8η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΡΟΥ (9η ΟΜΑΔΑ) / ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (10η ΟΜΑΑΔΑ) / ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΓΕ.Λ.: ΤΗΝΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΥΚΟΝΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) / ΑΝΔΡΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) /

ΠΑΡΟΥ (9η ΟΜΑΔΑ) / ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (10η ΟΜΑΑΔΑ) /

ΕΠΑ.Λ.: ΣΥΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΤΗΝΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΜΥΚΟΝΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) /

ΚΕΑΣ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΑΝΔΡΟΥ (6η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΡΟΥ (9η ΟΜΑΔΑ) /

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΠΑΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.: “ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ” (ΣΥΡΟΣ)

 

 

 

45.1

 

 

 

ΝΟΤΙΟΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ (+ΛΤ) ΚΩ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο,ΛΕΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, 4ο, 5ο, 7ο ΡΟΔΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ)

/ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ  (2η  ΟΜΑΔΑ)  /  ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ  ΚΩ  (3η  ΟΜΑΔΑ)  /  ΚΕΦΑΛΟΥ  (4η  ΟΜΑΔΑ)

/ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ (7η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΧΑΛΚΗΣ (8η ΟΜΑΔΑ) /

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (11η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: 2ο ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 2ο ΚΩ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΛΕΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο,3ο, 4ο, ΡΟΔΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΛΕΡΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΡΟΔΟΣ) / “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” (ΡΟΔΟΣ)

 

 

 

45.2

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΚΩ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΜΟΥΣΙΚΟ, 3ο ΡΟΔΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΖΗΠΑΡΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΤΜΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) /

1ο ΕΜΠΩΝΑ (6η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΤΗΛΟΥ (7η ΟΜΑΔΑ) / ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ (8η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: 1ο ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΚΩ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΡΟΔΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / ΖΗΠΑΡΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΤΜΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) / ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) / ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ (4η ΟΜΑΔΑ) / ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ (8η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΠΑΤΜΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (10η ΟΜΑΔΑ)

 

 

45.3

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

9η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ (+ΛΤ), 1ο, 3ο ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 6ο ΡΟΔΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΛΕΙΨΩΝ (3η ΟΜΑΔΑ) / ΝΙΣΥΡΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΣΥΜΗΣ (6η ΟΜΑΔΑ) /

(+ΛΤ) ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (10η ΟΜΑΔΑ) / ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ (10η ΟΜΑΔΑ) / (+ΛΤ) ΚΑΣΟΥ (11η ΟΜΑΔΑ)

ΕΠΑ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΚΩ (1η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο ΡΟΔΟΥ

(1η ΟΜΑΔΑ) / ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (5η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΣΥΜΗΣ (6η ΟΜΑΔΑ) / ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΟΔΟΥ

46 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

47

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6η, 7η, 9η, 10η,

11η, 13η ΟΜΑΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

48

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1η, 2η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
49 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

50.1

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

2η, 3η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

50.2

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

4η, 5η ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η,

6η, 7η ΟΜΑΔΑ Β’ ΕΥΒΟΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 3ο, 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

51

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2η, 3η, 4η, 6η ΟΜΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
52 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 1η, 5η ΟΜΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
53 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ
3.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 8η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”
3.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 6η, 7η, 10η, 11η,

12η, 13η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”
 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

3η, 4η ΟΜΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

1η, 2η ΟΜΑΔΑ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΕ.Λ.: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ / ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / 6ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ””

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 

6.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

1η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΕ.Λ.: ΕΙΔΙΚΟ, 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο ΙΛΙΟΥ / 1ο, 2ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 2ο ΙΛΙΟΥ / 1ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ”

 

 

6.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

2η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 1ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” /

“ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

7.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ): ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
7.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ): ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ
8.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η, 3η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,

ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

8.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2η, 4η, 5η,6η, 7η ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ
9.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ): ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
9.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β, Γ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ): ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δ.Ε. ΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
11 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
12 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

13

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

14 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

19

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

21

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6η, 7η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”
 

20

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

2η, 4η, 5η, 8η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ (+ΛΤ), 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 14ο, 19ο, 28ο, 31ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ) / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΧΑΡΙΛΑΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΓΕ.Λ.: 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 8ο, 14ο, 19ο, 30ο, 31ο, 32ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ” / “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ”

 

 

22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

1η, 9η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 5ο, 8ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ) ΓΕ.Λ.: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 1ο, 5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

23.1

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

3η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο,

4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο (+ΛΤ), 4ο (+ΛΤ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΕ.Λ.: ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΛΑΓΚΑΔΑ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕ.Λ.: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

23.2

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ

ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ / ΑΣΣΗΡΟΥ / ΕΓΝΑΤΙΑΣ / ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ /

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ / ΛΑΧΑΝΑ / ΜΑΔΥΤΟΥ / ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ / ΡΕΝΤΙΝΑΣ / ΣΟΧΟΥ

ΓΕ.Λ.: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΣΣΗΡΟΥ / ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ / ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ / ΜΑΔΥΤΟΥ /

ΡΕΝΤΙΝΑΣ / ΣΟΧΟΥ ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΣΤΑΥΡΟΥ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΑΞΙΟΥ / ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ / 1ο, 2ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΑΞΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ /

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΕΠΑ.Λ.: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / 1ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ / 1ο ΣΙΝΔΟΥ / 1ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
26 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 

27

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1η, 2η, 3η, 4η, 6η, 7η, 9η, 10η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η,

18η, 19η, 20η, 21η, 22η, 23η,

24η, 25η, 37η ΟΜΑΔΑ

 

 

28

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5η, 8η, 11η, 26η, 27η, 28η,

29η, 30η, 31η, 32η, 33η, 34η,

35η, 36η, 38η ΟΜΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
29 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9η ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΘΕΟΜΗΤΩΡ”
Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
31 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

32

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

33

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

34 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ
 

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ

3.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η

ΟΜΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” / “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ”
3.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 8η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”
 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ B’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. B’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. B’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

2η, 3η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / 1ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ /

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / 1ο, 2ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 3ο  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

“ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

“ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” / “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ” ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ” /

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

 

 

 

4.2

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ B’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. B’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

4η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1o, 2ο, 3ο, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 2ο, 3ο, 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

5.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

1η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 13ο, 15ο, 17ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ”

 

5.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

3η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 2ο, 3ο, 9ο, 12ο, 14ο, 16ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 2ο, 3ο, 11ο, 13ο, 14ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 3ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ”

6.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
6.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 

7.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1η, 3η ΟΜΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 

7.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

2η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ
8 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
9.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
9.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β, Γ ΟΜΑΔΑ Σχολικές Μονάδες: ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δ.Ε. ΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
 

11

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

12

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ

Σχολικές Μονάδες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ (1η ΟΜΑΔΑ)

1ου, 4ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ)

13 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
14 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

19

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

20

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Σχολικές Μονάδες:

2ου, 3ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ)

 

 

21.1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

1η, 2η, 8η, 9η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 5ο, 8ο, 14ο, 19ο, 28ο, 31ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(3η ΟΜΑΔΑ) / ΜΟΥΣΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 5ο, 8ο, 14ο, 19ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ) / 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ” / “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ”

 

21.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2o, 3o, 4o ΧΑΡΙΛΑΟΥ (3η ΟΜΑΔΑ) ΓΕ.Λ.: 30ο, 31o, 32o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η ΟΜΑΔΑ)

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ” / “ΟΜΙΛΟΣ”

 

 

 

 

22.1

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

3η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΑΞΙΟΥ / ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ / 1ο, 2ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΑΞΙΟΥ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΧΕΔΩΡΟΥ / 1ο, 2ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ /

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΕΠΑ.Λ.: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / 1ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ / 1ο ΣΙΝΔΟΥ / 1ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

 

 

 

 

22.2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

2η ΟΜΑΔΑ

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕ.Λ.: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

23 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
26 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

27

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1η, 2η, 3η, 4η, 6η, 7η, 9η, 10η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η,

18η, 19η, 20η, 21η, 22η, 23η,

24η, 25η, 37η ΟΜΑΔΑ

 

28

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5η, 8η, 11η, 26η, 27η, 28η, 29η,

30η, 31η, 32η, 33η, 34η, 35η,

36η, 38η ΟΜΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
29 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9η, 10η ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΘΕΟΜΗΤΩΡ”
Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30 ΝΟΤΙΟΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
31 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
32 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 

33

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

34 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ)
1 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
3 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

5

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

6

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

7

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

 

8

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

 

10

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

11

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

12 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
 

13

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ
 

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ /1ο, 2ο, 3ο, 22ο, 30ο, 32ο, 36ο, 38ο, 39ο, 55ο, 60ο, 61ο, 62ο, 64ο, 74ο, 75ο, 79ο, 81ο, 83ο, 89ο,97ο, 98ο, 99ο, 100ο, 104ο, 105ο, 110ο, 113ο, 115ο, 116ο, 117ο, 118ο, 121ο, 125ο,

130ο, 131ο,133ο, 134ο, 140ο, 141ο, 142ο, 143ο, 144ο, 145ο, 151ο, 152ο, 153ο, 154ο ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ /11ο, 24ο, 25ο, 31ο, 34ο, 39ο, 44ο, 46ο, 48ο, 52ο, 56ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο, 63ο, 65ο,66ο, 67ο, 69ο, 75ο, 79ο,

88ο, 101ο, 109ο, 112ο, 113ο, 127ο, 128ο, 129ο, 130ο, 132ο, 139ο,141ο, 142ο, 144ο, 145ο, 152ο,

162ο, 173ο 174ο ΑΘΗΝΩΝ

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ”

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

6η, 7η, 8η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ /

6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο, 43ο, 44ο, 45ο, 47ο, 48ο, 49ο, 50ο, 51ο, 52ο, 53ο, 54ο, 56ο, 59ο, 67ο, 68ο,

69ο, 70ο, 72ο, 73ο, 78ο, 84ο, 85ο, 86ο, 87ο, 88ο, 96ο, 103ο, 114ο, 128ο, 135ο, 150ο ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 13ο, 49ο, 64ο, 72ο, 73ο, 76ο, 77ο, 81ο, 85ο, 87ο, 89ο, 90ο, 91ο, 92ο, 93ο,

94ο, 96ο, 100ο, 103ο, 117ο, 123ο, 137ο, 149ο ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ
Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” / “ΘΕΟΜΗΤΩΡ”

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

10η,11η, 12η, 13η,

14η, 15η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

4ο, 5ο, 9ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο,

31ο, 33ο, 34ο, 35ο, 37ο, 40ο, 41ο, 42ο, 46ο, 57ο, 63ο, 65ο, 66ο, 71ο, 76ο, 77ο, 80ο, 82ο,

90ο, 91ο, 92ο, 93ο, 95ο, 101ο, 102ο, 106ο, 107ο, 109ο, 111ο, 112ο, 119ο, 120ο, 122ο, 123ο,

124ο, 126ο, 127ο, 129ο, 132ο, 138ο, 139ο, 148ο, 149ο, 155ο, 156ο, 157ο, 158ο ΑΘΗΝΩΝ /

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

9ο ΕΙΔΙΚΟ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 20ο, 21o, 22ο, 23ο, 26ο, 27ο,

28ο, 29ο, 30ο, 32ο, 33ο, 35ο, 36ο, 38ο, 40ο, 41ο, 45ο, 50ο, 51ο, 53ο, 54ο, 55ο, 70ο, 71ο, 74ο,

86ο, 99ο, 102ο, 104ο, 105ο, 106ο, 107ο, 108o, 111ο, 120ο, 133ο, 134ο, 135ο, 150ο, 165o, 170o,

172ο ΑΘΗΝΩΝ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” / 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) /

3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) / ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) / 1/θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ-ΝΕΑΣ),

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ(ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ)

4.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 4ο, 5ο, 6ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” /

“Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ”

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΕΚΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ IΩΝΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ(ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ)

 

 

4.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 4ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ /

1ο, 2ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ / 1ο, 2ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 1ο, 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ” ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”” ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

5

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

1η, 2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ /

ΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ / 6ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ Ο.Ε.” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” / “ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”

6.1 ΑΤΤΙΚΗ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.  

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 13ο, 15ο, 17ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 1ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 2ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ–ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”

6.2 ΑΤΤΙΚΗ 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 2ο, 3ο, 9ο, 12ο, 14ο, 16ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕ.Λ.: 2ο, 3ο, 11ο, 13ο, 14ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 3ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ”

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

7.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

7.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

 

8.1

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 14η, 15η, 23η,

24η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε

 

2η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΩΡΩΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ

 

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ

 

 

 

 

8.2

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η,

13η, 16η, 17η, 18η, 19η,

20η, 21η, 22η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 12ο ΓΕΡΑΚΑ / 5ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ / 4ο, 5ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / 4ο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

1η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

9.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Β ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. Β ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

 

9.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Γ ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. Γ ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

10

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  

Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΑΜΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

11

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

12

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1η, 2η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

1η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ)

 

 

14

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

3η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ)

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

13

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

15 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

19

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

20.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η, 2η, 6η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

1η, 2η, 3η, 6η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”

 

20.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

3η, 4η, 5η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

4η, 5η, 7η, 8η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (+ΛΤ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ” / “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ” / “ΟΜΙΛΟΣ”

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

2η ΟΜΑΔΑ: εκτός από τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & Δ.Σ.: ΛΑΓΚΑΔΑ

 

 

 

21.1

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

5η, 6η, 7η, 9η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

4η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕ.Λ.: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / 1ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΛΑΓΚΑΔΑ (2η ΟΜΑΔΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΛΑΓΚΑΔΑ (2η ΟΜΑΔΑ)
 

21.2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

1η, 3η, 4η, 8η, 10η, 11η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ /

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ: εκτός από τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΓΕ.Λ.: ΑΔΕΝΔΡΟΥ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
23 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
25 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

26

 

ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

27 ΝΟΤΙΟΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
28 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
29 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

30

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. &  Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

31 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
32 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ)
 

1

 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

5

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

6

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

7

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

8

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ

 

9

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

5

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

 

6

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

7

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ
 

8

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ

 

 

9

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

10 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ
 

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ /10ο ΕΙΔΙΚΟ, 11ο, 20ο, 21o, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 33ο, 34ο, 38ο,39ο, 44ο, 45ο, 46ο, 48ο, 50ο, 52ο, 53ο, 56ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο, 63ο, 65ο, 66ο, 67ο, 69ο, 75ο, 79ο, 86ο,

88ο, 99ο, 101ο, 108o, 109ο, 112ο, 113ο, 120ο, 127ο, 128ο, 129ο, 130ο, 132ο, 133ο, 139ο, 141ο,

142ο, 144ο, 145ο, 150ο, 152ο, 162ο, 165o, 170o, 172ο, 173ο, 174ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) / 3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) / ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) / 1/θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)

Δ.Ε. & Π.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” / “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ”

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

8η, 9η, 10η, 11η,

12η, 13η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 32ο, 35ο, 36ο, 40ο, 41ο, 49ο, 51ο,

54ο, 55ο, 64ο, 70ο, 71ο, 72ο, 73ο, 74ο, 76ο, 77ο, 81ο, 85ο, 87ο, 89ο, 90ο, 91ο, 92ο, 93ο, 94ο,

96ο, 100ο, 102ο, 103ο, 104ο, 105ο, 106ο, 107ο, 111ο, 117ο, 123ο, 134ο, 135ο, 137ο, 149ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο ΕΛΕΠΑΠ / 2ο ΕΛΕΠΑΠ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΘΕΟΜΗΤΩΡ” / “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ,

ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΙΑΣ-ΝΕΑΣ), ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ)

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

1η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΕ.Λ.: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

 

 

5

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

2η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” / “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

 

 

 

6

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: “ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ Ο.Ε.” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ–ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” / “ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ”

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

8

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 14η, 15η, 23η, 24η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

2η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΩΡΩΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,ΩΡΩΠΟΥ

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η,

16η, 17η, 18η, 19η, 20η, 21η,

22η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 12ο ΓΕΡΑΚΑ / 5ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ / 4ο, 5ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / 4ο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

 

7

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

11

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

10

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Β, Γ ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. Β, Γ ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

12

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

14

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

15

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

16

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

17 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

18

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2η, 6η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο, 18ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.)

 

 

19

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

1η, 3η, 4η, 5η, 7η

ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 20ο, 22ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 30ο, 31ο, 33ο, 35ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.)

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΠΑ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

20

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

21

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

1η, 2η, 3η, 5η, 8η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ”

/”ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ” / “ΟΜΙΛΟΣ”

 

 

22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η, 2η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”

Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
 

 

 

23

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 8η, 10η,

11η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

2η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο,

3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ /

1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ,  1ο, 2ο,  3ο,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ /  1ο,  2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  /

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

 

 

 

24

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

5η, 6η, 7η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
26 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
27 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
28 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

 

 

29

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2η, 4η, 6η, 15η, 16η, 17η, 18η,

19η, 20η, 21η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

 

3η, 5η, 6η, 7η, 8η, 11η, 12η, 13η,

14η, 15η, 18η, 22η, 23η, 24η,

25η, 26η, 27η, 28η, 29η, 30η,

31η, 32η, 33η, 34η, 35η, 36η,

38η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1η ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ / 1ο, 2ο ΒΟΥΤΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΓΑΖΙΟΥ /

ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ, 1ο ΕΙΔΙΚΟ, 2ο ΕΙΔΙΚΟ, 3ο ΕΙΔΙΚΟ, 4ο, 5ο, 9ο, 10ο, 15ο, 16ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 30ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 40ο, 41ο, 43ο, 45ο, 46ο, 49ο, 50ο,

52ο, 53ο, 54ο, 57ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11η ΟΜΑΔΑ: ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

 

 

 

30

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3η, 5η, 7η, 8η, 9η, 10η, 12η, 13η, 14η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

1η, 2η, 4η, 9η, 10η, 16η, 17η,

19η, 20η, 21η, 37η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ / 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο,

12ο, 13ο, 14ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 23ο, 24ο, 31ο, 32ο, 39ο, 42ο, 44ο, 47ο, 48ο, 56ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΑΡΤΕΡΟΥ / ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

11η ΟΜΑΔΑ: ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ / 1ο, 2ο ΑΡΧΑΝΩΝ / ΚΟΥΝΑΒΩΝ / ΜΥΡΤΙΑΣ / ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” / “ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ”

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

31

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

1η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ” / “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ”

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
32 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

34

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. &  Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

35

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

5

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ

 

6

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

7

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ
2 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

 

 

3

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

1η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ-ΝΕΑΣ), ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΟΛΑ της Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ εκτός από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) και το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ””

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

2η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ””

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
 

5

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

7

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

8

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ

 

9

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ
 

12

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

13 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
 

14

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

 

15

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
 

1

 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ

2 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

4 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

5

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

6 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

7

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ / Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

8

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

9

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

10 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

11

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ / Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
13 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΚΡΗΤΗ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
 

14

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ81 (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
 

 

1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

3

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

4

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

5

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

6

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

 

7

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ / Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

8

 

ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

9

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

3

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ

 

 

4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

5

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

 

6

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

7

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
 

 

1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

3

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ,

ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
1 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Δ.Ε. της ΧΩΡΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΟΛΗΣ της ΧΩΡΑΣ

 

ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
 

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ

 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η,

15η, 23η, 24η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

 

2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΩΡΩΠΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

16η,17η, 18η, 19η, 20η, 21η,

22η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ/CGS” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Ν. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” / “ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “Ο ΠΛΑΤΩΝ” / “ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

1η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Β’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΙΑΣ-ΝΕΑΣ), ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Β’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΓΕ.Λ.: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ / 6ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ε.Κ.: 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 2ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

2η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Β’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Β’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ε.Κ.: 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / 4ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” / “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ”

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ) / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

2η, ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

3

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

1η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: “ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ Ο.Ε.” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” / “ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Γ’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ” / “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ /10ο ΕΙΔΙΚΟ, 11ο, 20ο, 21o, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 33ο, 34ο, 38ο,39ο, 44ο, 45ο, 46ο, 48ο, 50ο, 52ο, 53ο, 56ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο, 63ο, 65ο, 66ο, 67ο,69ο, 75ο, 79ο, 86ο,

88ο, 99ο, 101ο, 108o, 109ο, 112ο, 113ο, 120ο, 127ο, 128ο, 129ο, 130ο,132ο, 133ο, 139ο, 141ο, 142ο,

144ο, 145ο, 150ο, 152ο, 162ο, 165o, 170o, 172ο, 173ο, 174οΑΘΗΝΩΝ / 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) / 3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) / ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) /

1/θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” / “ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ” / “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

 

 

 

6.2

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ /

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 32ο, 35ο, 36ο, 40ο, 41ο, 49ο,

51ο, 54ο, 55ο, 64ο, 70ο, 71ο, 72ο, 73ο, 74ο, 76ο, 77ο, 81ο, 85ο, 87ο, 89ο, 90ο, 91ο, 92ο,

93ο, 94ο, 96ο, 100ο, 102ο, 103ο, 104ο, 105ο, 106ο, 107ο, 111ο, 117ο, 123ο, 134ο, 135ο,

137ο, 149ο ΑΘΗΝΩΝ / 1ο ΕΛΕΠΑΠ / 2ο  ΕΛΕΠΑΠ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ” /

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: “ΘΕΟΜΗΤΩΡ”

 

 

7

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

 

 

8

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

 

9

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

10

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Β, Γ ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

11

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  

Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΑΜΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

12

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

13 ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 

14

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

15

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

16

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

17

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

18

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1η, 2η, 4η,

5η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1η, 2η, 3η, 4η, 5η,

7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

 

20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

21

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η, 4η, 5η, 6η,

7η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

1η, 2η, 3η, 5η, 7η, 8η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” / “ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ” / “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” / “ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ” / “ΚΑΛΑΜΑΡΙ” / “ΟΜΙΛΟΣ”

 

 

22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

2η, 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4η, 6η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” / “ΕΛΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ” / “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

 

 

23

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

1η, 2η, 3η, 8η, 10η,

11η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

2η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο, 3ο (+ΛΤ) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο, 2ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΕΥΟΣΜΟΥ / 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ.: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (+ΛΤ), 1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ /

ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ

 

 

 

24

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

4η, 5η, 6η, 7η, 9η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

1η ΟΜΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΥΚΕΩΝ ΓΕ.Λ.: ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΠΕΥΚΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ / 1ο, 2ο ΣΥΚΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 1ο ΣΥΚΕΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

25

 

ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

26 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27 ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

28

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

29

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30 ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ / Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

4

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

5

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

 

7

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

 

8

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

3

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ

 

4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

5

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ / Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

 

6

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

7

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
1 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Δ.Ε. της ΧΩΡΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. ΟΛΗΣ της ΧΩΡΑΣ

 

ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
 

 

1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

3

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

4

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ε.Α.Ε. (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ  

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ

 

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ

 

 

3.1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π. των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ των ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

3.2

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

6η, 7η, 8η, 9η, 10η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

1ο  & 2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΕΛΕΠΑΠ /  ΜΔΔΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

9ο ΕΙΔΙΚΟ & 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ / 1ο & 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ / ΜΔΔΕ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π. των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ των ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

3.3

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

11η, 12η, 13η, 14η, 15η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

6ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π. των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

4.1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕ.Λ.: 4ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / 1ο, 2ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”” /

“Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός””

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΛΙΑΣ-ΝΕΑΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 5ο  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ /  ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΓΕ.Λ.: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΠΑ.Λ.: 1ο, 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ε.Κ.: 4ο Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΜΑΝΕΣΗ”

 

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ)

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ /

ΓΕ.Λ.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ / ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ / ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “Β’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ “ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ”” / “ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ” / “ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ” /

“ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” / “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ” / “ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ” ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΑΡΟΥΣΙ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ.: “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ” /

“Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:
1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
5.1 ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” / “ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” / “ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”
Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:
2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
5.2 ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ” / “Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ” / “Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ”
3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:
5.3 ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 3η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

 

6.1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

 

6.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

7

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΣΧΟΛΕΙΑ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & Ε.Β.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

8.1

 

ΑΤΤΙΚΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Α3, Α4, Β1, Β2, Β3 ΟΜΑΔΕΣ Δ.Π.Ε. Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΑ, ΠΟΡΟΥ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΥΔΡΑΣ

 

8.2

 

ΑΤΤΙΚΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α1, Γ1 ΟΜΑΔΕΣ Δ.Π.Ε.

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης:

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΘΗΡΩΝ

 

 

9.1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1η, 3η, 4η, 14η, 15η, 17η,

18η, 23η, 24η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

 

2η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 29ο, 30ο, 31ο, 32ο ΑΧΑΡΝΩΝ / 4ο, 5ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 26ο, 29ο, 27ο, 30ο ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

 

 

9.2

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η,

16η, 19η, 20η, 21η, 22η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

 

1η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 12ο ΓΕΡΑΚΑ / 5ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ / 4ο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΗΜΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

10

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

11

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

12

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

13

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

14

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΤΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ

 

15

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

16

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

17

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

18

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & Τ.Ε.: 1ο, 3ο, 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 15ο, 16ο, 19ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 34ο, 37ο, 43ο, 50ο, 51ο, 55ο, 59ο, 66ο, 69ο, 72ο, 79ο, 87ο, 88ο, 90ο, 92ο,

94ο, 101ο, 105ο, 107ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /  ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ /

1ο ΕΙΔΙΚΟ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 9ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ / 11ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ /

12ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & Τ.Ε.: 1ο, 3ο, 4ο, 7ο, 21ο, 25ο, 37ο, 55ο, 56ο, 61ο, 63ο, 67ο, 76ο, 81ο, 93ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 2ο ΕΙΔΙΚΟ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ / 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ / 11ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & Τ.Ε.: ΜΟΥΣΙΚΟ (+ΛΤ), 6ο, 11ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 1ο ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ / 1ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ / 4ο ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΕ.Λ. & Τ.Ε.: 10ο, 24ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: 1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & Τ.Ε.: 2ο ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ / 1ο ΕΙΔΙΚΟ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΟ για ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ / 3ο ΦΙΛΥΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & Τ.Ε.: 1ο ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ / 2ο ΕΙΔΙΚΟ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ για ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ /

1ο, 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 1ο, 2ο, 4ο ΠΥΛΑΙΑΣ / 1ο, 2ο ΦΙΛΥΡΟΥ / ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ &  Τ.Ε.: ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ /  ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  /

ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΟ (+ΛΤ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / 1ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / ΦΙΛΥΡΟΥ / ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΕ.Λ. & Τ.Ε.: ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: 1ο, 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: 1ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & Τ.Ε.: 1ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ / 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ / 3ο, 5ο ΘΕΡΜΗΣ / 1ο, 12ο, 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ / 2ο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 3ο ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ /

2ο ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / 2ο, 7ο ΠΕΡΑΙΑΣ / 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & Τ.Ε.: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ / ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ /

1ο, 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΘΕΡΜΗΣ / 1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 12ο, 18ο, 20ο, 23ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ / ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ / ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ / 1ο, 2ο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

/ 1ο ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ / ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / 1ο, 2ο, 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ / 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ / ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ / 1ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ / ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & Τ.Ε.: 1ο ΘΕΡΜΗΣ / 2ο, 4ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / 1ο ΜΙΚΡΑΣ / 1ο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΕ.Λ. & Τ.Ε.: 1ο ΘΕΡΜΗΣ / 1ο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: 1ο ΘΕΡΜΗΣ

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ
 

22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η, 2η, 3η, 4η, 6η, 7η,

8η, 12η, 13η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

2η, 3η, 4η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

 

23

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5η, 9η, 10η, 11η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
 

24

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ

 

25

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

26

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ

 

27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

28.1

 

ΚΡΗΤΗ

1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε.

 

28.2

 

ΚΡΗΤΗ

2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι Σχολικές Μονάδες Δ.Π.Ε.

 

 

 

29

 

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

 

 

 

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

1η, 2η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ / 1ο, 3ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΕ.Λ.: ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ / 1ο, 3ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

30

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

3η, 4η, 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ / 2ο, 4ο, 5ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕ.Λ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 2ο, 4ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 

31

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπ/σης:

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

32

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

33

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

34

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6η, 7η ΟΜΑΔΑ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

5η, 6η ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ / 1ο, 2ο, 3ο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ / ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ / 1ο, 2ο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

35

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

3

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 

4

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

5

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

6

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

7

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

 

8

 

ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ. & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

9

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

10

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ30 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

3

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

4

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ

 

5

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

6

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ

 

7

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε. & Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

8 ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΚΡΗΤΗ

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
 

9

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

10

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Δ.Ε. & Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ21 (ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ,

ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ25 (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ,

ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ29   (ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ,

ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ

 

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΠΕ28 (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)
 

 

1

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ:

ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε.

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ & ΔΠΕ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΩΝ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ,

ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
 

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ.Ε. & Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. & Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ε. & Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΕΣ οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ των Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2023

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχολικές μονάδες ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/7/2692/Ε3 (ΦΕΚ 65 Τεύχος Β 12 Ιανουαρίου 2023) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

βρίσκεται στον ύπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12amccsmBlwmgz5HyLHg-EgfAhWKpn1Vz/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε