Σχολικές Μονάδες τοποθέτησης Ψυχολόγων

Σχολικές Μονάδες τοποθέτησης Ψυχολόγων ανακοινώθηκαν με την υπ΄αριθμ. Φ. ΜΝΑΕ/114795/Δ4 που δημοσιεύθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2022 στο ΦΕΚ 4959 Τεύχος Δεύτερο και είχε ως θέμα:

Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Αναλυτικά:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

(β) της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 «Αναδι- άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005- Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

(ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(η) του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

  1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
  2. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

  1. Την υπ’ αρ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και κωδ. ΟΠΣ 5010706 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
  1. Την υπό στοιχεία 5484/ΓΔ4/19-09-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/490/113095/Β1/19-09-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη που προκαλείται από την πρόσληψη των με- λών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2022-2023 καλύπτεται ήδη από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος της πράξης με κωδικό 2017ΣΕ34510056 (MIS 5010706), τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» της ΣΑΕ 3451 (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

  1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται κατά το σχολικό έτος 2022-2023 παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. η οποία υλοποιείται με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

  1. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα τα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-23 καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιη- θεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Ακολουθεί το Παράρτημα με πίνακες ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά σχολική μονάδα όπου θα τοποθετηθούν ψυχολόγοι

Σχολικές Μονάδες τοποθέτησης Ψυχολόγων ανακοινώθηκαν και βρίσκεται η ανωτέρω ΥΑ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jRmXIJtJLQn0e5naLCVRmrbBsy-lH0H1/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε