Σχολικές μονάδες όπου εγκρίθηκαν ΖΕΠ

Σχολικές μονάδες όπου εγκρίθηκαν ΖΕΠ

Με την υπ’ αριθμ. 122014/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5232 Τεύχος Δεύτερο την 10η Οκτωβρίου 2022 με θέμα:

Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.

Αναλυτικά η Υπουργική απόφαση:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • του 2101/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28 – 30 αυτής (Α’ 192),
  • των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),

 • του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
 • του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
 • του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
 • του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
 • του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 1. Τις αποφάσεις:
  • Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα- μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.3. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727),

 1. Την υπό στοιχεία 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».
 1. Την πράξη «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης (6,8,9).10.1δ: Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022) – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.
 2. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/521/117967/Β1/27-09-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. KAI Δ.Ε.

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΔΡΑΜΑΣ 0951010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΔΡΑΜΑΣ 0906010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΔΡΑΜΑΣ 0901020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
4 ΕΒΡΟΥ 1104010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
5 ΕΒΡΟΥ 1101040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΕΒΡΟΥ 1104011 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7 ΕΒΡΟΥ 1107010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ
8 ΕΒΡΟΥ 1102010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
9 ΕΒΡΟΥ 1114010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ
10 ΕΒΡΟΥ 1106010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
11 ΕΒΡΟΥ 1101030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
12 ΕΒΡΟΥ 1101045 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
13 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101032 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
14 ΞΑΝΘΗΣ 3701060 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
15 ΡΟΔΟΠΗΣ 4201020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
16 ΡΟΔΟΠΗΣ 4201040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
17 ΡΟΔΟΠΗΣ 4202010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
18 ΡΟΔΟΠΗΣ 4252010 ΓΕΛ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
19 ΡΟΔΟΠΗΣ 4253010 ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ
20 ΡΟΔΟΠΗΣ 4206010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΟΡΓΑΝΗΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2805015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
2 ΛΑΚΩΝΙΑ 3009019 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3604010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3601060 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3601070 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
6 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3614010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201031 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201032 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201034 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2240060 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2204010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
6 ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 3107021 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ 3140122 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501048 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
10 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501070 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
11 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501041 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3540050 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ

 

13 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3540080 2ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ
14 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3540070 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
15 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501040 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
16 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3511010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ
17 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3551040 5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
18 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3513020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ
19 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501040 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
21 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4540050 1ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0120010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0101010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6 ΑΧΑΪΑΣ 0601701 20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
7 ΑΧΑΪΑΣ 0640080 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ
8 ΗΛΕΙΑΣ 1508030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1801011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1851009 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
3 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1842000 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001073 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001065 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ
7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
8 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051070 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051009 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2062010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ-ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ
12 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2090041 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040042 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040041 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701022 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

«ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟ»

3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0702010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ «ΙΣΜΗΝΙΟ»
4 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0702020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ «ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0740100 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΒΑΣ
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0707010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
7 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701025 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
8 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201038 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
9 ΕΥΒΟΙΑΣ 1204010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
10 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
11 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
12 ΕΥΒΟΙΑΣ 1244001 ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ
13 ΕΥΒΟΙΑΣ 1240060 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
14 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4601020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0540690 3ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ
2 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540241 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΑΦΝΗΣ
3 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501080 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
4 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551331 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
5 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0540695 9ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
6 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551070 4ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
7 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551220 19ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
8 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501696 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
9 Α’ΑΘΗΝΑΣ 0501331 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
10 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551386 38ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
11 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551198 2ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
12 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501181 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
13 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551180 15ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
14 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501210 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
15 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501191 60ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
16 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501110 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
17 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501321 41ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
18 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551321 41ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
19 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551120 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
20 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501050 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
21 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501070 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
22 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551110 8ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
23 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0540670 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
24 Α’ΑΘΗΝΑΣ 0540191 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
25 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0540200 6ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
26 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551310 27ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
27 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0551181 21ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
28 Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501198 67ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
29 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501220 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
30 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540671 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
31 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501528 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
32 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0540201 3ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
33 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0501588 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
34 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0501487 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

35 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0550055 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
36 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501450 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
37 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0540371 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
38 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0540372 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
39 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0540545 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ
40 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0540860 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
41 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501602 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
42 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501640 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
43 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501825 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
44 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501830 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
45 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0551830 1ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
46 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501897 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
47 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0504010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
48 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502035 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ
49 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502075 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
50 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502052 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
51 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
52 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0552052 ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ
53 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502110 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
54 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0552047 ΓΕΛ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
55 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502112 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
56 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501917 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
57 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501965 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
58 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501916 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
59 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501925 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
60 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501926 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
61 ΠΕΙΡΑΙΑ 0551910 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
62 ΠΕΙΡΑΙΑ 0551924 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
63 ΠΕΙΡΑΙΑ 0540880 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
64 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503055 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
65 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540865 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
66 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503021 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
67 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503037 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
68 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
69 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503012 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
70 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503022 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΛΕΣΒΟΥ 3313015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2 ΛΕΣΒΟΥ 3301045 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 ΛΕΣΒΟΥ 3340040 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
4 ΛΕΣΒΟΥ 3340045 2ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
5 ΧΙΟΥ 5140030 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
6 ΣΑΜΟΥ 4301020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
7 ΣΑΜΟΥ 4350065 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ
8 ΣΑΜΟΥ 4350040 ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ

 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901170 30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901197 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1915016 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951040 4ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951231 ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940220 1ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940232 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950240 12ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940355 ΕΠΑ.Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901228 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901061 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901131 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901133 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901260 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
16 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901282 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
17 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901276 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
18 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940010 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ
19 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901275 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
20 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1918010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
21 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901192 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
22 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
23 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904070 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
24 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951060 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
25 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950410 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

 

26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951235 ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
27 ΗΜΑΘΙΑΣ 1602010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
28 ΗΜΑΘΙΑΣ 1604030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
29 ΗΜΑΘΙΑΣ 1601031 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
30 ΚΙΛΚΙΣ 2607010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ
31 ΚΙΛΚΙΣ 2601010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
32 ΠΕΛΛΑΣ 3803040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
33 ΠΕΛΛΑΣ 3809010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ
34 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901026 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
35 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901011 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
36 ΠΙΕΡΙΑΣ 3940052 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
37 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901028 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
38 ΠΙΕΡΙΑΣ 3902010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
39 ΣΕΡΡΩΝ 4401050 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
40 ΣΕΡΡΩΝ 4451030 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
41 ΣΕΡΡΩΝ 4475060 ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
42 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4906015 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
43 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4904010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
44 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4915010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
45 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4912010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
46 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4904030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001028 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ
2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1040040 1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ
3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1005015 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ
4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2907010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ
5 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2906010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ
6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2901021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ
7 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2901000 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2913015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
9 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2913016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ
10 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2912010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΕΑΣ
11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2910010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ
12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2940080 ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ

 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4135001 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΑΡΣΑΝΙΟ
2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4104010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4140035 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ
4 ΧΑΝΙΩΝ 5001060 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3 ΚΟΖΑΝΗΣ 2709010 ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ Λ.Τ.
4 ΚΟΖΑΝΗΣ 2755010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ «ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
5 ΚΟΖΑΝΗΣ 2704020 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2506010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ
2  

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

2501030

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

«ΡΟΚΚΟΣ ΧΟΙΔΑΣ»

3 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2406020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ»
4 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2409010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2410010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχολικές μονάδες όπου εγκρίθηκαν ΖΕΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 122014/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5232 Τ Β την 10-10- 2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1wdcsP1Il4ZnsrPHPR8Rgs_ZdaNO5csYg/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε