Σχολικοί Νοσηλευτές σε μαθητές Δευτεροβάθμιας

Σχολικοί Νοσηλευτές σε μαθητές Δευτεροβάθμιας ορίστηκαν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στις 28-07 -2022 και θέμα:

Α΄ Φάση έγκρισης για στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄/199) ως εξής :

  • Την παρ. 1 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2
  • Την παρ. 2 του άρθρου 6 όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193)
  • Την παρ. 4 του άρθρου 7 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.18 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193) και με την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄/17).

2. Την παρ. 1 του άρθ. 109 του ν.4622/2019 (Α΄/133) –Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.
3. Το Π.Δ. 18/2018 -Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31)
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄/121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/03-04-2007 (Β΄/449) Υ.Α. «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων.

α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, [………………………..]

β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 48275/Δ3/28-03-2019 (ΦΕΚ/1088/Β΄/2019) Υ.Α.

6. Τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 88348/Δ3/ 5-6-2018 Υ. Α. (Β΄2038), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
123276/Δ3/12-10-2021 Υ.Α (Β΄4706) και την 44841/Δ3/26-4-2022 Υ.Α (Β΄2055).

7. Την με αρ. πρωτ. 73383/Δ3/15-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9) «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και
διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.»

8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διά αναλυτικών πινάκων που διαβιβάστηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Εγκρίνεται η στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή για τους/τις παρακάτω μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις
προσκομιζόμενες γνωματεύσεις –βεβαιώσεις Δημόσιων Νοσοκομείων :…

Σχολικοί Νοσηλευτές σε μαθητές Δευτεροβάθμιας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε