Πρόσκληση μελών κατάρτισης πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Πρόσκληση μελών κατάρτισης πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/1/24870/Ε3/ 4 – 3 – 2022  έγγραφό του και θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Αναφέρει το έγγραφο:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 37 του ν.4823/2021 (Α ́136)

Καλούμε

Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που συστάθηκαν (τα τέσσερα (4) από αυτά με έδρα την Αθήνα και δύο (2) με έδρα τη Θεσσαλονίκη) με την παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν.4823/2021, και τα οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης,

να υποβάλουν σχετική δήλωση εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή εφόσον τέτοιο σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. από παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμος καθηγητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την ανωτέρω δήλωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ ́ Στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ., (e-mail:stelexi@minedu.gov.gr).

 

Πρόσκληση μελών κατάρτισης πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/1/24870/Ε3/ 4 – 3 – 2022  έγγραφό του και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Xj9zffWJSk7YqP27n3ZxABm8LkHpxrhb/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε