Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ ο θεσμός στα πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023. Ανακοινώθηκε η εκ νέου έναρξη εφαρμογής του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. ΜΝΑΕ/111415/Δ4 (ΦΕΚ 4917 Τεύχος Β 16 Σεπτεμβρίου 2022) Υπουργική Απόφαση και έχοντας ως θέμα:

Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση:

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.

(α) Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των παρ. 6 και 7 του άρθρου 70 περί άσκησης καθηκόντων των αναπληρω- τών κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και το άρθρο 89 και ιδίως την παρ. 5 περί εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και τις παρ. 6 και 7, με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21),

(β) την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

(γ) τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), (δ) τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

(ε) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(στ) το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(ζ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(η) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

(θ) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(ι) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

 1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
 2. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

 1. Την υπό στοιχεία Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτα- σης της πράξης ’’Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ’’, με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. ’’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’’», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΟΔΔ 612).
 2. Την υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ/495/09-05-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών περί Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντι- κατάσταση των υπ’ αρ. 10756/9-10-2002 (Β’ 1343) και υπ’ αρ. 17817/28-11-2008 (Β’ 2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 1406).
 3. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. Την υπ’ αρ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-Ψ31) πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
 1. Την υπ’ αρ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) απόφαση ένταξης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 1. Την ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023.
 2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/437/104581/B1/30-08-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Άρθρο 1

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ. Αρμοδιότητες και καθήκοντα

 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014- 2020 με κωδικό ΟΠΣ 5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή».

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθη- τές/τριες της Α’ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/ τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλματος στη σχολική κοινότητα.

 1. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:
 • Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό πε- ριβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
 • Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
 • Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
 • Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
 • Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Άρθρο 2 Εφαρμογή

 1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/ της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας/μία εξ αυτών ως Συντονιστής/τρια.
 1. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απα- σχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.
 1. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών οργανώνει, δια του/της Συντονιστή/τριας της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α’ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 2. Κάθε μαθητής/τρια της Α’ τάξης ανατίθεται από τον/ τη συντονιστή/τρια της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε
 • μαθητές/τριες, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/τριών σε «Συμβούλους-Καθη- γητές», ο/η συντονιστής/τρια μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»: (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/τριας ή Υποδιευθυντή/τριας στη σχολική μονάδα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει τον/τη μαθητή/τρια από την τάξη του και τον/την επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνά- ντηση, ενημερώνει το/τη μαθητή/τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέρο- ντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/τριας και διαμεσολα- βεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/τριας. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του ψυ- χολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/τρια του σχολείου και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ

Άρθρο 3

Αποτίμηση και Ανατροφοδότηση της δράσης – Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/ τις μαθητές/τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο/η Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς.
 1. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/- τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/τριών, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σύμβουλος καθηγητής ΕΠΑΛ ο θεσμός στα πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023. Ανακοινώθηκε η εκ νέου έναρξη εφαρμογής του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. ΜΝΑΕ/111415/Δ4 (ΦΕΚ 4917 Τεύχος Β 16 Σεπτεμβρίου 2022) Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1asRwH3LpmtQ3Y9Iv0R8vEG38Jk09qODq/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε