Τίτλοι τέλους για Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου

Τίτλοι τέλους για Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/185/41011/Ε3/06-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tου άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.5014/2023 (Α΄ 14),
  2. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
  3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
  4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
  5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
  6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/36/12070/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΑ46ΜΤΛΗ-ΠΜ7) διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό
  7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/70/20934/Ε3/23-2-2023 (ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ) διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό
  8. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/184/40985/Ε3/6-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΚΡ46ΜΤΛΗ-ΒΣΘ) Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους,

 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ Μ Ε

 

Από την 6-4-2023, ημερομηνία τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιοτήτων των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τη λήξη της θητείας ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των λοιπών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, πέρα των οποίων είχε διαπιστωθεί η λήξη της θητείας τους ή η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους με τις υπό στοιχεία Φ.351.1/36/12070/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΑ46ΜΤΛΗ-ΠΜ7) και Φ.351.1/70/20934/Ε3/23-2-2023 (ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ) διαπιστωτικών αποφάσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητάς τους.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Τίτλοι τέλους για Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/185/41011/Ε3/06-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11RuKWc2-nnh1BdEcn2rTZ3saKkdNsF0R/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε