Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Έβρου

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Έβρου ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/12593_12594_12595_12965_13134/11-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αναλυτικά η απόφαση:

«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου».

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 και 10 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-021).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-22).
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.1.3/8461/25-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΡΨ4653ΠΣ-ΩΔΝ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.1.5/6597/26-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΚΡ46ΜΤΛΗ-ΗΑ8) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου».
 3. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032_12035/10-10-2022 (ΑΔΑ: 99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Α_12035Α/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π ) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μελών   των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Β_12035Β/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΙ46ΜΤΛΗ-Λ9Ο) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 2. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Αποφασίζουμε

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για την πρώτη επιλογή των στελεχών, κατά το άρθρο 232 παρ. 12 του ν.4823/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 190 παρ. 2 του ν.4964/2022, ως εξής:

 • Πρόεδρος:

Πλακωτή Ελένη του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με αναπληρωτή της τον Ολπασιαλή Αναστάσιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

 • Αντιπρόεδρος:

Καμέας Νικόλαος του Θωμά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ., με αναπληρωτή του τον Κούτκα Νικόλαο του Παντελή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.

–        Μέλη:

 1. Πρίγγας Νικόλαος του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, με αναπληρωτή του τον Ζαλοκώστα Χρήστο του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.
 2. Παπαδοπούλου Βασιλική του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.05, με αναπληρωτή τον Ουρεϊλίδη Αλέξανδρο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.
 1. Γερακόπουλος Χρήστος του Ευστρατίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04, με αναπληρώτριά του τη Νυχταράκη Αθηνά του Φιλίππου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.03.

Ως Γραμματέας ορίζεται ο Δελιντζόγλου Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Δ.Δ.Ε. Έβρου, με αναπληρώτρια τη Λεονταρίδου Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ.Δ.Ε. Έβρου.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του ως άνω Συμβουλίου στους εξής:

 • Χαρανά Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Έβρου
 • Παππά Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Έβρου
 • Τσιμοπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Έβρου
 • Χαραλαμπίδου Μαρίνα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Δ.Δ.Ε. Έβρου
 • Χριστοδουλάκη Ξανθή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Δ.Δ.Ε. Έβρου.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Έβρου

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε