Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Αττικής

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Αττικής  ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23648/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 1. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Μαρίνος Ανδρέας, κλ. ΠΕ83, Διευθυντής της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρος.
 2. Καλογρίδου Μαργαρίτα, κλ. ΠΕ02, ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Κουνάδης Φώτιος, κλ. ΠΕ03
 4. Μανδραπήλια Αντωνία, κλ. ΠΕ0402
 5. Καινούργιου Σοφία, κλ. ΠΕ05

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Ράπτης Τηλέμαχος, κλ. ΠΕ86, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Ανατ. Αττικής
 2. Κωτσάκης Σταύρος, κλ. ΠΕ86
 3. Καπνιάς Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ11
 4. Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ78
 5. Κατράδης Ιωάννης, κλ. ΠΕ04.01

 

 

Γραμματέας ορίζεται ο Τσάμης Νικόλαος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής Αττικής,

με αναπληρώτριά του τη Κοντού Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής Αττικής.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Ζαμπλάκου Ουρανία, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Γιαννόγλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Τρεβλα Ζωή, κλάδου ΠΕ78

Κυπριωτάκης Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ02

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Αττικής

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε