Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23582/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 10. Τη με αρ. πρωτ. 3457/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΒ4653ΠΣ-ΗΑΛ) απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
 11. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 12. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 13. Τη με αρ. πρωτ. 19784/27-10-2022 (ΑΔΑ: 91ΨΞ46ΜΤΛΗ-Ε94) Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 14. Τη με αρ. πρωτ. 20312/02-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΘ46ΜΤΛΗ-23Γ) 2η Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 15. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 16. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν με τα με αρ. πρωτ. 22501/20-10-2022 και 23562/02-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 1. Το με αρ. πρωτ. 24172/04-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1 Βαζούρα Ζωή Διευθύντρια Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης – Πρόεδρος
2 Μυλωνάς Δημήτριος Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ80,     του     5ου     Εσπερινού    ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης – Αντιπρόεδρος
3 Νικολαΐδου Ελένη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Επανομής, Διευθύντρια του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Επανομής
4 Ξενιτόπουλος Ξενοφών Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 30ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του 1ου Γ.Ε.Λ. Πανοράματος
5 Κυριακίδης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, του 14ου       Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Κοντολέτα Μαρία Προϊσταμένη    του     Τμήματος     Εκπαιδευτικών    Θεμάτων    της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2 Πλατιά Γεωργία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 15ου ΓΕ.Λ Θεσσαλονίκης
3 Ανδρουλάκης Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 2ου ΓΕ.Λ Θερμαϊκού
4 Σλίμπας Προκόπιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, του 4ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
5 Ξανθόπουλος Ηρακλής Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 2ου ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

 

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται η Μαυρίδου Ευγενία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια τη Μαυρίδου Αλεξάνδρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Αμοιρίδου Θωμαή, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 2. Πουλάτογλου Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 3. Τρέμου Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 4. Χαλκίδου Δέσποινα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 5. Χατζηαναστασιάδου Ευδοξία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε