Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Α Αθήνας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23639/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022, ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π Υ.Α. «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 1. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη

 1. Νικολόπουλος Αθανάσιος, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος.
 2. Μαρκαντωνάκης Στυλιανός, κλ. ΠΕ05, ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής ως Αντιπρόεδρος.
 3. Ζώτος Ιωάννης, κλ.ΠΕ03
 4. Φανίου Ζωή, κλ.ΠΕ86
 5. Τζαφέρη Αγγελική, κλ.ΠΕ02,

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Βαγιωνής Πέτρος, κλ. ΠΕ04.01, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας
 2. Χατζηπέτρου Μαρία, κλ. ΠΕ87, ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
 3. Μητσάκος Αντώνιος, κλ. ΠΕ04.01
 4. Μπεγέτη – Κυριακοπούλου Αναστασία, κλ. ΠΕ86
 5. Μυλωνά Αθηνά, κλ. ΤΕ01.13

 

Γραμματέας ορίζεται η

Καραγκούνη Αναστασία, κλάδου ΠΕ06, της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας,    με αναπληρώτριά της,

την Ελευθερίου Αθανασία, κλάδου ΠΕ05, της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Δερδεμέζη Ανδριάνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Ανδρεάδου Δέσποινα, κλάδου ΠΕ06

Ρουσσοπούλου Ελενίτσα κλάδου ΠΕ86

Παραφόρου Ελένη, κλάδου ΠΕ05

Μηλιώνη Λαμπρινή, κλάδου ΠΕ86

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Α Αθήνας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε