Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Β Αθήνας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Β Αθήνας  ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23646/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 12. Την 23216/1-12-2022 ΑΔΑ: ΨΔ2Ρ46ΜΤΛΗ-ΙΕΜ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Ψαχούλας Ιωάννης, κλ. ΠΕ86, Διευθυντής της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος
 2. Μπουλάκη Αρχόντω, κλ. ΠΕ81, ΣΕΕ στο 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος
 3. Φωτόπουλος Βασίλειος, κλ. ΠΕ80,
 4. Μακελαράκη Αναστασία, κλ. ΠΕ80
 5. Ζήσης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ04.01

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Κούκης Νικόλαος, κλ. ΠΕ02
 2. Σπυροπούλου Χρυσούλα, ΠΕ02, ΣΕΕ στο 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
 3. Καραμπερόπουλος Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ79.01
 4. Στρίγγλου Τριανταφυλλιά, κλ.ΠΕ05
 5. Πούλου Ελένη, κλ.ΠΕ79.01

 

Γραμματέας ορίζεται η Καρατζένη Στέλλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας,

με αναπληρώτριά της την Αθανασίου Ασπασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Περιβολάρη Κανέλλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Καπάνταη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Λαποκωνσταντάκη Ελπίδα, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Βιτάλη Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός

Αραλιού Μαρία, κλάδου ΠΕ06

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Β Αθήνας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε