Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γρεβενών

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γρεβενών ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 8895/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 τ.Α΄/25-11-2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1118/06-03-2018 (όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 19-06-2018) Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων Δ.Δ.Ε. Γρεβενών».
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7402/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 7331/15-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ2Π46ΜΤΛΗ-ΦΡΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σε κενούμενη θέση».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. 1572/29-08-2022 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με θέμα: «Αναπλήρωση θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΔΕ Γρεβενών».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».
 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 6226/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΝΜΒ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7718/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 22-06-2022, Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: “Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας”».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 6869/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΒ46ΜΤΛΗ-ΓΗΩ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 19. Τη με αριθμ. πρωτ. 7141/17-10-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Γρεβενών».
 20. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. Φ31.1/5142Ε/18-10-2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 21. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 2360/20-10- 2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 22. Το με αριθμ. πρωτ. 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 23. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
 24. Το με αριθμ. πρωτ. 8559/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΑ846ΜΤΛΗ-ΜΤ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό Αναπληρωτή του Προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών και Κοζάνης».
 25. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 2767/05-12- 2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, ως εξής:

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1. Ατματζίδου Σουμέλα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Γρεβενών, ως Πρόεδρος.
2. Αποστόλου Χαράλαμπος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Ζαγκλέ Άννα του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 του 1ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών – Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών.
4. Χάτσιος Ιωάννης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01 του 1ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών.
5. Γουσόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Γρεβενών.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 

1. Νάκα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης – Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
2. Σημαδόπουλος Κυριάκος του Κυρίλλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 4ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης.
3. Ανδρουλάκη Αναστασία του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών.
4. Παπανικολάου Ανθή του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών.
5. Κουπτσίδης Στέργιος του Αβραάμ, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 του 1ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γρεβενών

 Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Ευδοκία Κανιστρά, διοικητική υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, με αναπληρώτριά της την κ. Ευθυμία Χριστοδούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ80 στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γρεβενών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε