Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γ Αθήνας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γ Αθήνας  ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23645/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 12. Την 20137/27-10-2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΘ49ΜΤΛΗ-6ΓΥ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη

 1. Μακρή Δήμητρα, κλ. ΠΕ80, Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος
 2. Ανδρέου Ελένη, κλ. ΠΕ79, ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Μαραγκού Ελένη, κλ. ΠΕ02
 4. Σαλης Χρίστος, κλ. ΠΕ82
 5. Παιδάκης Χρήστος, κλ. ΠΕ83

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Παπανικολάου Αναστασία, κλ. ΠΕ02, Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας
 2. Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ04.02, ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
 3. Καραγεώργος Γεώργιος, κλ. ΠΕ11
 4. Μαχαιρίδης Αναστάσιος, κλ. ΠΕ86
 5. Νικολακόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ80

 

Γραμματέας ορίζεται ο

Δημητρακόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο οποίος υπηρετεί στη Δ/νση ΔΕ Γ΄ Αθήνας, με

αναπληρώτριά του την Κυριακάτου Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Δ/νσης  ΔΕ Γ΄  Αθήνας.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Μπουλασίκης Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ86

Δουράκου Βασιλική, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Μπρέκη Ελένη – Δήμητρα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Κολοβός Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ζώτου Σοφία, κλάδου ΠΕ86

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Γ Αθήνας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε