Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δράμας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δράμας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/12593_12594_12595_12965_13134/11-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αναλυτικά η απόφαση:

«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας ».

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 και 10 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-021).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-22).
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.1.3/8461/25-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΡΨ4653ΠΣ-ΩΔΝ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.1.5/6389/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ3946ΜΤΛΗ-ΜΩΘ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας» και την από 01-09-2021 πράξη ανάληψης υπηρεσίας (20η/01-09-2021).
 3. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032_12035/10-10-2022 (ΑΔΑ:  99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Α_12035Α/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π ) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μελών  των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Β_12035Β/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΙ46ΜΤΛΗ-Λ9Ο) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 2. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Αποφασίζουμε

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, για την πρώτη επιλογή των στελεχών, κατά το άρθρο 232 παρ. 12 του ν.4823/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 190 παρ. 2 του ν.4964/2022, ως εξής:

Πρόεδρος:

Κιουλάνης Σπυρίδων του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας, με αναπληρωτή του τον Πάππου Χρήστο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Αντιπρόεδρος:

Ζήση Αντιγόνη του Χρυσόστομου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την Κονδυλίδου Κωνσταντίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01.

Μέλη:

 • Αθανασιάδου Φανή του Θεόδωρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 με αναπληρωτή τον Λογοθέτη Παντελή του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
 • Σαχινίδης Συμεών του Ελευθερίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01, με αναπληρώτρια τη Συμεωνίδου Μυροφόρα του Σταύρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
 • Κώτση Χρήστο του Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04, με αναπληρωτή τον Μεσσή Βασίλειο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

Ως Γραμματέας ορίζεται η Δημαρίδου Ευτέρπη, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή τον Κακατσίδη Ιάκωβο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του ως άνω Συμβουλίου στους εξής:

 1. Ζωτίδου Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
 2. Καρακασίδου Αλεξάνδρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
 3. Κρούπη Ελένη, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
 4. Τσιόγκα Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
 5. Χατζηβασιλείου Θεοδώρα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δράμας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε