Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Αττικής

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Αττικής ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23644/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 12. Την 20137/27-10-2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΘ49ΜΤΛΗ-6ΓΥ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη

 1. Τσέκου Αικατερίνη, κλ. ΠΕ01, Διευθύντρια της Δ/νσης ΔΕ Δυτικής Αττικής, ως Πρόεδρος.
 2. Μποζίνης Νικόλαος, κλ. ΠΕ02, ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος
 3. Τσώνη Γεωργία, κλ. ΠΕ02
 4. Διαγγελάκη Ιωάννα, κλ.ΠΕ02
 5. Αποστολόπουλος Χρήστος,κλ.ΠΕ87.01

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Καλαϊτζόγλου Ελευθέριος, κλ. ΠΕ88.04, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Δυτ. Αττικής
 2. Τσέλλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ86
 3. Μαρτίνου Ευφροσύνη, κλ. ΠΕ02
 4. Γολικίδου Λεμονιά, κλάδου ΠΕ86
 5. Συκάς Γρηγόριος, κλ.ΠΕ04.01

 

Γραμματέας ορίζεται η

Μπενέκη Αποστολία, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που υπηρετεί στη Δ/νση ΔΕ Δυτικής Αττικής, με

αναπληρώτριά της, την Ανωγειανάκη Αλεξάνδρα, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί  στη Δ/νση ΔΕ Δυτικής Αττικής.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Πανταζή Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Ντουρου Ελισσάβετ, Κλάδου ΠΕ04.01

Παπαδοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ02

Παπαδοπούλου Βασιλική, κλάδου

ΠΕ.04.04 Θερμου Ανδριάννα, κλάδου ΠΕ78

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Αττικής

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε