Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23583/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) ) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 21435/25-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΖΔΟ4653ΠΣ-4Η0) (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 25-10- 2018) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα:«Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 16891/01-08-2019 (ΑΔΑ: Ω3834653ΠΣ-Ξ1Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένης του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 3. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 4. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»

 

 1. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και έλαβαν στην υπηρεσία μας αρ. πρωτ. εισερχομένου 19252/20-10-2022
 2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
 3. Το με αρ. πρωτ. 31028/07-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δυτικής Θεσσαλονίκης και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Ρουμπίδης Χρήστος Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης – Πρόεδρος
2 Λούσης Μιχαήλ Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπρόεδρος
3 Σαρίκα Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Λαγκαδά
4 Μυλωνά Ζωή Εκπαιδευτικός     κλάδου     ΠΕ88.01,      του     ΕΠΑ.Λ.     Χαλάστρας, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης
5 Σάρρου Θεοδώρα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 2ου ΓΕ.Λ. Εχεδώρου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Ελβανίδου Ελένη Προϊσταμένη    του     Τμήματος     Εκπαιδευτικών    Θεμάτων     της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
2 Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
3 Τσοκανάρας Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 3ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου
4 Δερματάς Αντώνιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης
5 Τζουμάκα Χριστίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 1ου ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Σαπουντζάκης Πέτρος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια τη Φωτιάδου Ανδρονίκη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Περχανίδου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 2. Τομπουλίδου Ευανθία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 3. Τσιαμπούλη Σοφία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 4. Φωτιάδου Ολυμπία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 5. Οικονομίδη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, αποσπασμένο στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε