Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δωδεκανήσου

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.10.6/7289/30-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄,09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των παρ.9-12 και παρ.14-15 του άρθρου 37 του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν.4823/2021 περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ στις οποίες προστέθηκε παρ.12 με την παρ.2 του άρθρου 190 του ν.4964/2022 (Α΄150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 ΥΑ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 8. Τη με αρ.πρωτ.Φ.10.3/7847/25-09-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου», όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 02-10-2018 (ΑΔΑ:63ΩΒ4653ΠΣ- ΨΧ1).
 9. Τη με αρ.πρωτ.1749/06-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Ορισμός Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ν. Δωδ/σου».
 10. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/4942/25-06-2018      Απόφαση     του     Περιφερειακού     Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων» (ΑΔΑ:ΨΟΔ14653ΠΣ-ΡΧ5).
 11. Το με αρ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 12. Τη με αρ. πρωτ. Φ.10.6/6884/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΥΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.
 13. Τη με αρ. πρωτ. Φ.10.6/6961/10-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΧΣ46ΜΤΛΗ-ΜΒΤ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.
 14. Το με αρ. πρωτ. 5891/18-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Αποστολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για ορισμό τους ως μέλη στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου».
 15. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για ορισμό στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
 16. Το με αρ. πρωτ. 6023/19-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Πρόταση ορισμού γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου».

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, καθώς και για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως εξής:

 1. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ85, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Έλληνα Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ03, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
 2. Καλαούζη Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Φατσέα Αδαμαντία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.
 3. Λαμπριανού Στεργούλα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ06, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Ντανά Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ80.
 4. Κωνσταντινίδη Νίκη-Πασχαλιά, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Σάββα Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ04.01.
 5. Σεΐτης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ80, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Φιλιππάκη Καλλιόπη, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ80.

 

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

 

Ως γραμματέα του συμβουλίου ορίζουμε την Ανθούλας Καθολική, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αναπληρώτριά της την Μπαλασκά Μαριάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

 

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Γρηγοριάδου Γεωργία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
 2. Σπανού Στεργία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
 3. Τριπολίτης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ39 Προσωπικού Η/Υ.
 4. Τηλαβερίδου Παρθένα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06.
 5. Αποστολίδης Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Δωδεκανήσου

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε