Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ιωαννίνων

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ιωαννίνων ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/9404/21-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12- 09-2000).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση … και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/30-07-2022).
 6. Το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003), όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018).
 8. Τη με αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.10.1/2654/06-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΗ04653ΠΣ-Φ1Γ) Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υ.Α., με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ. Α., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υ.Α., με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υ.Α., με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/6498/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου».
 15. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8153/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9Χ7Χ46ΜΤΛΗ-8Ρ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8154/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΡΔ46ΜΤΛΗ-7ΓΑ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8747/31-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΩΔ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 19. Τις αιτήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.
 20. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022, ως εξής:

 

Ορίζουμε: Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Ρούμκου Ελένη του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Βολάκη Παναγιώτη του Νέστορος, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Θεοδώρου Ελένη του Σάββα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05 του Γ/σίου Ελεούσας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζάρρα Νικολέττα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04 του 4ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.
 4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Φούκη Χαράλαμπο του Σπυρίδωνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου Κόνιτσας, με αναπληρώτριά του την κ. Μώκου Χρυσούλα του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06 του 3ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.
 5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπόζιο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 του Γ/σίου Ελεούσας, με αναπληρωτή του τον κ. Ντοβώνη Ιωάννη του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 9ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

 

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σκούρτη Δημήτριο του Αναστασίου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ιωαννίνων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε