Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καβάλας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καβάλας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/12593_12594_12595_12965_13134/11-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αναλυτικά η απόφαση:

«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας».

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 και 10 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-021).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-22).
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. 2307/Φ.33.5/05-03-2018 (ΑΔΑ: 72Χ44653ΠΣ-Ι1Ο) απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καβάλας».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/150/124851/Ε3/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΞΗ46ΜΤΛΗ-0ΔΒ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032_12035/10-10-2022 (ΑΔΑ:  99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Α_12035Α/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π ) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μελών  των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Β_12035Β/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΙ46ΜΤΛΗ-Λ9Ο) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 2. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, για την πρώτη επιλογή των στελεχών, κατά το άρθρο 232 παρ. 12 του ν.4823/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 190 παρ. 2 του ν.4964/2022, ως εξής:

 • Πρόεδρος:

Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.05 Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με αναπληρώτριά του την Αλεξίου Ζωή του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

 • Αντιπρόεδρος:

Βαμβούρη Χρυσάνθη του Φώτιου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με αναπληρώτρια την Αντωνιάδου Ελπινίκη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

–        Μέλη:

 • Νταμπάλης Αντώνιος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, με αναπληρώτρια την Ευθυμιάδου Μελίνα του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07.
 • Κωστής Γεώργιος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, με αναπληρωτή τον Δανιηλίδη Στέφανο του Γεωργίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
 • Κόνσουλας Γεώργιος του Στέργιου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, με αναπληρωτή τον Ράφτη Χρήστο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82.

Ως Γραμματέας ορίζεται η Καλαϊτζιάν Μαρί, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, με αναπληρωτή τον Πεσκελίδη Σάββα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του ως άνω Συμβουλίου στους εξής:

 • Δεμερτζίδου Αναστασία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Καβάλας
 • Νικήσιανη Σωτηρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός της Δ.Δ.Ε. Καβάλας
 • Καραολάνης Άγγελος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός της Δ.Δ.Ε. Καβάλας
 • Κωνσταντέλου Δήμητρα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός της Δ.Δ.Ε. Καβάλας
 • Κουκουλάκης Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καβάλας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε