Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καστοριάς

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καστοριάς ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 8895/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 τ.Α΄/25-11-2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.1/905/09-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7402/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 7331/15-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ2Π46ΜΤΛΗ-ΦΡΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σε κενούμενη θέση».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 2208/09-04-2021 (ΑΔΑ: 649Ξ46ΜΤΛΗ-ΟΤΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:«Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».
 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 4390/01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕ446ΜΤΛΗ-ΖΗΥ) Διαπιστωτική πράξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 5. Τη με αριθμ. πρωτ. 6226/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΝΜΒ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7718/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 22-06-2022, Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: “Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας”».
 6. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 6869/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΒ46ΜΤΛΗ-ΓΗΩ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Το με αριθμ. πρωτ. 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. Φ31.1/5821/17-10-2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 3580/17-10- 2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 11. Το με αριθμ. πρωτ. 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 12. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1. Μαρνέρη Ευγενία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως Πρόεδρος.
2. Σκοκλίδης     Γεώργιος     του     Παναγιώτη,    εκπαιδευτικός    κλ.     ΠΕ03     του    Γυμνασίου Μεσοποταμίας Καστοριάς, ως Αντιπρόεδρος.
3. Μωυσίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80 του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4. Βράκας Ανδρέας του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του Γυμνασίου Μαυροχωρίου Καστοριάς.
5. Κορσαβίδου Μαρία του Πέτρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01 του 2ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς.

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 

1. Γαλανού Πελαγία του Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 του 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης– Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
2. Νικολής Ευθύμιος του Ηλία, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 του 3ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς .
3. Κούζαρη Φωτεινή του Μιλτιάδη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06 του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
4. Αναστασιάδης Ιωάννης του Χαριλάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ81 του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
5. Αντωνίου Κωνσταντίνος του Φωτίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς.

 

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Καστοριάς, με αναπληρωτή της τον κ. Γεώργιο Φιλιάδη, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ Πληροφορικής – Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Καστοριάς

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε