Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κεφαλληνίας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κεφαλληνίας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 5836/22-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Κεφαλληνίας

 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής».
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 11. Τη με αριθ. 259/2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εκπροσώπηση των δύο φύλων στα Συμβούλια.
 12. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 13. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 15. Το με αριθμ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. 4711/11.10.22 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 4712 11-10-2022 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΕΕ για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 5286/31.10.22 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 19. Το με αριθμ. πρωτ /21.10.2022 έγγραφο της ΔΔΕ Κεφαλληνίας.
 20. Τις αιτήσεις των ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ και 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.
 21. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε:

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης ΔΕ Κεφαλληνίας ως εξής :

 1. Μελισσάς Μιλτιάδης Διευθυντής ΔΔΕ Κεφαλληνίας ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μιχόπουλο Γεώργιο , προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της ΔΔΕ Κεφαλληνίας.
 2. Πετρούτσου Αικατερίνη, ΣΕΕ 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων κλ. ΠΕ04.01, ως αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Ζαβιτσιάνο Δημήτριο εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02
 3. Δρακονταειδής Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 ως μέλος , με αναπληρώτρια τη Ζαχάρη Αναστασία εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02
 4. Γνεσούλη Μαριλένα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02ως μέλος,, με αναπληρωτή τον Μανίκα Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02
 5. Μαγουλά Ζαφειρούλα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ78 ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μπούρη Γεράσιμο , εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ03

 

Ως γραμματέας ορίζεται η Αθανασιάδου Σοφία Διοικητική υπάλληλο στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Μαγγιώρου Μαρία, Διοικητική υπάλληλο στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κεφαλληνίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε