Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κιλκίς

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κιλκίς ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23585/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) ) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 10. Τη με αρ. πρωτ. 3267/21-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ71Ω46ΜΤΛΗ-27Β) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς»
 11. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 12. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 13. Τη με αρ. πρωτ. 19784/27-10-2022 (ΑΔΑ: 91ΨΞ46ΜΤΛΗ-Ε94) Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 14. Τη με αρ. πρωτ. 20312/02-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΘ46ΜΤΛΗ-23Γ) 2η Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμουΤη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 1. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν με τα με αρ. πρωτ. 4454/19-10-2022, 4947/02-11-2022 και 5064/07-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς
 2. Το με αρ. πρωτ. 5022/08-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Φρόση Λαμπρινή Διευθύντρια Δ.Ε. Κιλκίς – Πρόεδρος
2 Πανταζής Σπυρίδων Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, Διευθυντής του Γυμνασίου Νέου Γυναικόκαστρου – Αντιπρόεδρος
3 Πολυχρονιάδης Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς
4 Μυρωνίδης Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς
5 Μεσίγκου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1 Σκαράκης Ιωάννης Προϊστάμενος    του     Τμήματος     Εκπαιδευτικών    Θεμάτων     της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς
2 Μαυρέας Ανέστης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 1ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς, Διευθυντής του Γυμνασίου Ευκαρπίας Κιλκίς
3 Παπαθαναήλ Φώτιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
4 Παπαγεωργοπούλου Παρασκευή Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του Γυμνασίου Καμπάνη Κιλκίς
5 Ελευθεριάδου Παρασκευή Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται η Γούσιου Κωνσταντίνα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ., της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, με αναπληρώτρια την Καρατάντση Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Δημητρακοπούλου Βενετία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 2. Τσομπανίδου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Κιλκίς
 3. Χρυσουλίδου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Κιλκίς.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κιλκίς

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε