Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κοζάνης

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κοζάνης ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 8895/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 τ.Α΄/25-11-2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 7. Τη με αριθμ. πρωτ. 7402/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. 7331/15-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ2Π46ΜΤΛΗ-ΦΡΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σε κενούμενη θέση».
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 4695/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ2Δ46ΛΗ-ΤΔ4) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. 5292/18-08-2021 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτή του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Κοζάνης».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».
 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 6226/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΝΜΒ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7718/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 22-06-2022, Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: “Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας”».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 6869/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΒ46ΜΤΛΗ-ΓΗΩ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 19. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. Φ30.1/7923/18- 10-2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 20. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 7315/18-10-2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 21. Το με αριθμ. πρωτ. 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 22. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
 23. Το με αριθμ. πρωτ. 8559/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΑ846ΜΤΛΗ-ΜΤ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό Αναπληρωτή του Προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών και Κοζάνης».
 24. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 8938/05-12-2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1. Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου Ημερησίου Γυμνασίου Κοζάνης – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως Πρόεδρος.
2. Γκανάκας Ιωάννης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας – Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 – Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Κουζιάκη Μαρία του Λαζάρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Σιάτιστας.
4. Στεφανίδης Γεώργιος του Σάββα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 4ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης.
5. Σισμανίδης Αθανάσιος του Λαζάρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 2ου ΓΕ.Λ. Πτολεμαΐδας.

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 

1. Αλεξανδρής Βασίλειος του Ρούση, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 – Πληροφορικής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Λαιμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας – Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
2. Μπατσαρά Δροσούλα του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕ.Λ. Πτολεμαΐδας.
3. Ντέλλα Όλγα του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.
4. Κεραμίδα Νικολέτα του Νικήστρατου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ84 του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης.
5. Ταργοντσίδης Ανδρόνικος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του 1ου Γυμνασίου Περδίκκα Κοζάνης.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κοζάνης

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Αλέξιο Τσέπουρα, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΤΕ Πληροφορικής – Προϊστάμενο Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, με αναπληρωτή του τον κ. Βασίλειο Καβουρίδη, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της ίδιας υπηρεσίας.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κοζάνης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε