Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κυκλάδων

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κυκλάδων ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.10.6/7683/30-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄,09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των παρ.9-12 και παρ.14-15 του άρθρου 37 του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν.4823/2021 περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ στις οποίες προστέθηκε παρ.12 με την παρ.2 του άρθρου 190 του ν.4964/2022 (Α΄150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 ΥΑ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 8. Τη με αρ.πρωτ.Φ.10.3/7847/25-09-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου», όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 02-10-2018 (ΑΔΑ:63ΩΒ4653ΠΣ- ΨΧ1).
 9. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.4/4663/07-07-2020 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με την οποία τοποθετήθηκε η κ. Κατσανδρή Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02 στην κενούμενη θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:6ΤΤΔ46ΜΤΛΗ-ΜΥΓ).
 10. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/4890/22-08-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με θέμα «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων» (ΑΔΑ:67Λ746ΜΤΛΗ-ΨΣΝ).
 11. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.8/7543/01-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με θέμα «Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων» (ΑΔΑ:ΨΝΕΠ46ΜΤΛΗ-Λ19).
 12. Το με αρ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 13. Τη με αρ. πρωτ. Φ.10.6/6884/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΥΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.
 14. Τη με αρ. πρωτ. Φ.10.6/6961/10-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΧΣ46ΜΤΛΗ-ΜΒΤ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.
 15. Το με αρ. πρωτ. 8573/19-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με το οποίο διαβιβάστηκαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για ορισμό στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων». Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για ορισμό στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
 16. Το με αρ. πρωτ. 10.6/8838/21-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα «Πρόταση ορισμού γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα στο τοπικό Συμβούλιο Επιλογής που θα εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων».

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, καθώς και για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως εξής:

 1. Βαμβακερός Ξενοφών, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Χατζηιωάννου Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ01, Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Σύρου και νόμιμο αναπληρωτή του.
 2. Κατσανδρή Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντέλλια Χαράλαμπο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.
 3. Μπάλλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Βουτσίνο Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ03.
 4. Τζούδας Σωτήριος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ06, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νικολακοπούλου Ευτυχία, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ05.
 5. Ποντίκας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Πατραμάνη Ανθούλα, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ86.

 

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

Ως γραμματέα του συμβουλίου ορίζουμε τον Συμεωνίδη Ευθύμιο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με αναπληρώτριά του την Νικολοπούλου Σταυρούλα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

 

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Μάινα Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού.
 2. Ρεμούνδου Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού.
 3. Μήτσιου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07.
 4. Αναστοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86.
 5. Κόρδας Αριστοτέλης, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

 

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Κυκλάδων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε