Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Λευκάδας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Λευκάδας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 5834/22-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Λευκάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής».
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 11. Τη με αριθ. 259/2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εκπροσώπηση των δύο φύλων στα Συμβούλια.
 12. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 13. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 15. Το με αριθμ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. 4711/11.10.22 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 4712 11-10-2022 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΕΕ για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 5286/31.10.22 έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων».
 19. Το με αριθμ. πρωτ 2531/1/21.10.2022 έγγραφο της ΔΔΕ Λευκάδας.
 20. Τις αιτήσεις των ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ και 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.
 21. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε:

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας ως εξής :

 1. Παπαθανασίου Νικόλαος Διευθυντής ΔΔΕ Λευκάδας ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη , Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Λευκάδας.
 2. Πάλλα Μαρίνα, ΣΕΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων κλ. ΠΕ03 ως αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Αυλωνίτη Γεώργιο κλ. ΠΕ 81.
 3. Καρβελάς Αθανάσιος, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ01 ως μέλος, με αναπληρώτρια την Θερμού Φωφώ, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ80.
 4. Θειακού Όλγα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11 ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σκλαβενίτη Άννα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02.
 5. Φίλιππας Γεράσιμος, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02 ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ντουρούπη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02.

 

Ως γραμματέας ορίζεται ο Καραγιάννης Θεόδωρος Διοικητικός υπάλληλος στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, με αναπληρωτή τον Τζάμο Παναγιώτη Διοικητικό υπάλληλο στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Λευκάδας

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε