Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ξάνθης

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ξάνθης ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/12593_12594_12595_12965_13134/11-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αναλυτικά η απόφαση:

«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης».

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 και 10 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-021).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-22).
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.1.5/10687/30-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΞΙ46ΜΤΛΗ-3ΔΩ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας «Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032_12035/10-10-2022 (ΑΔΑ:  99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 3. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Α_12035Α/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π ) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μελών  των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Β_12035Β/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΙ46ΜΤΛΗ-Λ9Ο) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 2. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, για την πρώτη επιλογή των στελεχών, κατά το άρθρο 232 παρ. 12 του ν.4823/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 190 παρ. 2 του ν.4964/2022, ως εξής:

–   Πρόεδρος:

Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

 • Αντιπρόεδρος:

Χατζηφωτιάδης Δανιήλ του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, με αναπληρώτρια τη Μιχαλοπούλου Αλίκη του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

–  Μέλη:

 • Κωτσώνα Χρυσή του Ιωάννου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, με αναπληρώτρια την Ηλιάδου Μαρία του Αντωνίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
 • Μπουβασίλη Απολλωνία του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, με αναπληρώτρια την Αλεξιάδου Περιστέρα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.
 • Αλεξούδας Χρήστος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, με αναπληρώτρια τη Φωτίου Ελένη του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80.

Ως Γραμματέας ορίζεται η Ζλάτκου Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός -Οικονομικός της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, με αναπληρώτρια τη Χατζή Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του ως άνω Συμβουλίου στους εξής:

 1. Πασπαράκη Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 2. Μουμουλέτσα Παρασκευή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 3. Τσάκαλου Ελένη, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 4. Σουτζίδου Ελισάβετ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, με ολική διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 5. Ιγνατιάδου Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με ολική διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Ξάνθης.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ξάνθης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε