Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πέλλας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πέλλας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23586/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν.4842/2021 (Α΄ 190)
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 5. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 6. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 7617/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΜΘ146ΜΤΛΗ-Ψ0Φ) απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 12897/01-08-2022 Διαπιστωτική Πράξη μας, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Δ.Ε. Πέλλας»
 3. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 4. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 5. Τη με αρ. πρωτ. 19784/27-10-2022 (ΑΔΑ: 91ΨΞ46ΜΤΛΗ-Ε94) συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου

 

 1. Τη με αρ. πρωτ. 20312/02-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΘ46ΜΤΛΗ-23Γ) 2η συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 2. Τη με αρ. πρωτ. 22635/29-11-2022 (ΑΔΑ:6ΠΚΘ46ΜΤΛΗ-Ω0Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Προέδρου στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
 3. Τη με αρ. πρωτ. 23061/02-12-2022 (ΑΔΑ:9ΒΣΣ46ΜΤΛΗ-ΕΙ0) συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Προέδρου στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
 4. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν με τα με αρ. πρωτ. 18086/19-10-2022, 19608/02-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας και τη με αρ. πρωτ 21696/05-12-2022 βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης και τη συνημμένη αίτηση
 6. Το με αρ. πρωτ. 19943/07-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πέλλας και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Γερεμτζές Δημήτριος Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Ε. Πέλλας – Πρόεδρος
2 Γεωργίου Αικατερίνη Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ80,     του     1ου     ΕΠΑ.Λ.    Έδεσσας, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καρυώτισσας – Αντιπρόεδρος
3 Ρέτζιος Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του 3ου Γυμνασίου Έδεσσας
4 Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του ΠΥΣΔΕ Πέλλας
5 Σταμενίτης Αλέξανδρος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1 Μιχαηλίδης Μενέλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών
2 Ευαγγέλου Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών
3 Μαυρίδου Γεωργία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, του 1ου Γυμνασίου Κρύας Βρύσης
4 Γαβριηλίδου Αικατερίνη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας
5 Γιαλαμάς Ιάκωβος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, του 1ου ΕΠΑ.Λ Αριδαίας

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Δούμος Τραϊανός, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας, με αναπληρώτρια τη Χρυσάφη Βασιλική, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Γεωργιάδη Παναγιώτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
 2. Μπουλουμπασάκου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 – Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας
 3. Σιδηρόπουλο Παναγιώτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
 4. Σιδηροπούλου Φωτεινή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας
 5. Ταϊγανίδου Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πέλλας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε