Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πειραιά

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23654/06-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
 7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 12. Την 20137/27-10-2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΘ49ΜΤΛΗ-6ΓΥ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.
 13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Αναστασόπουλος Διονύσιος, κλ. ΠΕ02, Διευθυντής της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά, ως Πρόεδρος.
 2. Τσούτσουρας Ισίδωρος, κλ. ΠΕ82, ως Αντιπρόεδρος
 3. Μπαρδάκα Μαρία, κλ. ΠΕ80
 4. Σανδάλη Γεωργία, κλ. ΠΕ86
 5. Καραμανώλη Ελένη, κλ. ΠΕ82

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Καμπούρης Αντώνιος, κλ. ΠΕ82, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά
 2. Απέργης Λουκιανός, κλ. ΠΕ86
 3. Μπούρα Σεβασμία, κλ. ΠΕ80
 4. Καριωτουδη Σιδέρω, κλ. ΠΕ11
 5. Αργυρίου Σπυρίδων, κλ.ΠΕ82

 

Γραμματέας ορίζεται η

Αδαμάκη Μαρία Αλεξάνδρα, κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά  με

αναπληρώτριά της την Θωμαΐδου Μαρία κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,   της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά.

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους παρακάτω:

Κοντογιώργη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Παριανού Θέμιδα, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Ντούγια Ασπασία, κλάδου ΠΕ05

Λαδακάκου Ασημίνα, κλάδου ΠΕ06

Σπανό Θεόδωρο, κλάδου ΠΕ06

 

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πειραιά

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε