Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πιερίας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23587/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) ) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα:«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 83842/22-09-2021 (ΑΔΑ: 6Τ3546ΜΤΛΗ-472) απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Πιερίας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 17642/22-09-2021 (ΑΔΑ: 6Α6Φ46ΜΤΛΗ-ΠΙ6) απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας της Διευθύντριας Δ.Ε. Πιερίας»
 3. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 4. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 5. Τη με αρ. πρωτ. 19784/27-10-2022 (ΑΔΑ: 91ΨΞ46ΜΤΛΗ-Ε94) Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου

 

 1. Τη με αρ. πρωτ. 20312/02-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΘ46ΜΤΛΗ-23Γ) 2η Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν με τα με αρ. πρωτ.18237/19-10-2022 και 11956/02-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας
 1. Το με αρ. πρωτ. 12388/07-11-2022 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πιερίας και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1 Μακρής Γεώργιος Διευθυντής Δ.Ε. Πιερίας – Πρόεδρος
2 Ιωαννίδης Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, του 4ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης – Αντιπρόεδρος
3 Αγγελής Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81, του 1ου Γυμνασίου Κατερίνης
4 Λάλλας Πασχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 4ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης
5 Παναγιώτου Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Πατσαρίκα-Σκούμπα Σοφία Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κατερίνης και αναπληρώτρια του Διευθυντή Δ.Ε. Πιερίας
2 Παπαδοπούλου Βασιλική Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης
3 Αθανασιάδης Αχιλλεύς Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης
4 Κακκάρας Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 6ου Γυμνασίου Κατερίνης
5 Φτεργιώτης Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται η Μήτσιου Δήμητρα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας, με αναπληρώτρια την Παπαζήση Ελεάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας
 2. Καρανίκα Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01- Θεολόγων, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας
 3. Λιακοπούλου Παρασκευή, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας
 4. Μηναΐδου Δανιέλα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας
 5. Παπανικολάου Ανδρέα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πιερίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε