Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πρέβεζας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πρέβεζας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/9404/21-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12- 09-2000).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση … και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/30-07-2022).
 6. Το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003), όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018).
 8. Τη με αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υ.Α., με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ. Α., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/8653/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ2Φ46ΜΤΛΗ-ΜΜ7) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υ.Α., με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υ.Α., με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/6498/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου».
 15. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8153/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9Χ7Χ46ΜΤΛΗ-8Ρ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8154/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΡΔ46ΜΤΛΗ-7ΓΑ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8747/31-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΩΔ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 19. Τις αιτήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.
 20. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022, ως εξής:

Ορίζουμε: Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπισκανάκη Φανή του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Μπενετάτου Σοφία του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Χατσίδου Αφροδίτη του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ80, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσιόγκα Χρήστο του Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ81 του Γ/σίου Λούρου, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαζώη Χρήστο του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας
 4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Θεοφάνους Ιωάννη του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Τσουμάνη Σταύρο του Σπυρίδωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας.
 5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Φώτογλου Σταύρο του Σάββα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 1ου Ε.Κ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Φίντζο Γεώργιο του Γερασίμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου Θεσπρωτικού.

 

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Σόφη Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δοικητικός-Οικονομικός της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Κοντού Ιωάννα του Αθανασίου, διοικητικό υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Πρέβεζας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε