Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ροδόπης

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ροδόπης ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/12819_13017/11-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αναλυτικά η απόφαση:

«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης».

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 και 10 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-021).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-22).
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.1.2/3944/12-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΓ146ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Ορισμός αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.1.4/10097/01-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ46ΜΤΛΗ-174) Διαπιστωτική πράξη της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. «Διαπιστωτική Πράξη περί άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης».
 3. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032_12035/10-10-2022 (ΑΔΑ:  99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Α_12035Α/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π ) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μελών  των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την υπ’ αριθ. Φ.30/12032Β_12035Β/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΙ46ΜΤΛΗ-Λ9Ο) Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 2. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, για την πρώτη επιλογή των στελεχών, κατά το άρθρο 232 παρ. 12 του ν.4823/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 190 παρ. 2 του ν.4964/2022, ως εξής:

 • Πρόεδρος:

Γιαντσόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με αναπληρωτή του τον Αγγελάκη Ιορδάνη του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82 Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

 • Αντιπρόεδρος:

Σαλαμβά Αικατερίνη του Φίλιππου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με αναπληρώτρια την Κύρτση Μαρία του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06

–  Μέλη:

 • Μιχαηλίδου Χαρούλα του Βίκτωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, με αναπληρώτρια την Ηλιάδου Αναστασία του Στέφανου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.
 • Τζελέπης Δημήτριος του Ηλία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή τον Αψεμίδη Ευστάθιο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ4.01.
 • Αξιωτίδης Χριστόδουλος του Αναστασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, με αναπληρώτρια τη Γεωργαντά Αικατερίνη του Στέργιου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.

Ως Γραμματέας ορίζεται η Ραδιοπούλου Άννα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, με αναπληρώτρια την Κολλημένου Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του ως άνω Συμβουλίου στους εξής:

 • Σαλβατζόγλου Ελευθέριο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αποσπασμένος στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης.
 • Οικονόμου Χρυσούλα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Ροδόπης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε