Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Φλώρινας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Φλώρινας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 8895/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 τ.Α΄/25-11-2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 7. Τη με αριθμ. πρωτ. 803/22-02-2016 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων».
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7402/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 7331/15-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ2Π46ΜΤΛΗ-ΦΡΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σε κενούμενη θέση».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. 4390/01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕ446ΜΤΛΗ-ΖΗΥ) Διαπιστωτική πράξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 4671/09-09-2022 (ΑΔΑ: 989846ΜΤΛΗ-ΩΕΧ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας».
 16. Τη με αριθμ. πρωτ. 6226/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΝΜΒ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7718/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 22-06-2022, Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: “Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας”».
 17. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 6869/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΒ46ΜΤΛΗ-ΓΗΩ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 19. Το με αριθμ. πρωτ. 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 20. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 5642/18-10- 2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.
 21. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, όπως διαβιβάστηκαν και πρωτοκολλήθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με το με αριθμ. πρωτ. 7265/20-10-2022.
 22. Το με αριθμ. πρωτ. 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας».
 23. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
 24. Το με αριθμ. πρωτ. 8560/29-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Ζ46ΜΤΛΗ-0Μ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό Αναπληρωτή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
 25. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, όπως διαβιβάστηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 6731/05-12- 2022 έγγραφο της αναφερόμενης Διεύθυνσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02-Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 4ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ03 – Μαθηματικών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας.
4. Αμοιρίδου Βασιλική του Σάββα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.
5. Πουγαρίδης Απόστολος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας.

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 

1. Σιμηχανίδης Νικόλαος του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας- Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
2. Νικολάου Νικόλαος του Πέτρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
3. Καπνίση Ευθυμία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Γυμνασίου Αμυνταίου.
4. Τόλη Θεοδώρα του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05 του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας.
5. Γκόλνα Χριστίνα του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ78 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινα

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Φλώρινας

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Ευδοκία Κασκαμανίδου, διοικητική υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρώτριά του την κ. Ευαγγελία Ρίζου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης στους:

Σίσκου Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και Σερίδη Δημήτριο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος), της ίδιας υπηρεσίας.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Φλώρινας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε