Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Χαλκιδικής

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. 23589/08-12-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά η απόφαση:

Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄219)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄ 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
 10. Τη με αρ. πρωτ. 1532/05-03-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΗΥ4653ΠΣ-ΙΨ6) απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 11. Τη με αρ. πρωτ. 18236/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ2Α46ΜΤΛΗ-53Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 12. Τη με αρ. πρωτ. 18237/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΣΟ46ΜΤΛΗ-ΒΒΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021
 13. Τη με αρ. πρωτ. 19784/27-10-2022 (ΑΔΑ: 91ΨΞ46ΜΤΛΗ-Ε94) Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 14. Τη με αρ. πρωτ. 20312/02-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΘ46ΜΤΛΗ-23Γ) 2η Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου
 1. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαβιβάστηκαν με τα με αρ. πρωτ.7527/20-10-2022, 7971/02-11-2022 και 8067/07-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής
 1. Το με αρ. πρωτ. 8040/14-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής με την πρόταση για τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Χαλκιδικής και τους διοικητικούς υπαλλήλους / αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για τη διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Μανουσαρίδης Ζαχαρίας Διευθυντής Δ.Ε. Χαλκιδικής – Πρόεδρος
2 Λαμπρινός Γεώργιος Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ84,     του     Γυμνασίου    Αρναίας    –

Αντιπρόεδρος

3 Ζαγγίλα Χριστίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 1ου Γυμνασίου Πολυγύρου
4 Ντέμου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου – Λ.Τ. Γαλάτιστας
5 Αλχατζίδου Παρασκευή Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, του ΕΠΑ.Λ. Νικήτης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1 Τσίκλου Ζωή Προϊσταμένη   του   Τμήματος    Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής
2 Κοντογούνη Άννα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιών
3 Καραμπατάκη Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου
4 Παπαπαναγιώτου Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου
5 Καραγεώργος Θεόδωρος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του 1ου Γυμνασίου Πολυγύρου

 

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται η Πολυχρόνη Ελισάβετ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, με αναπληρωτή της τον Μπουρμπούλια Στυλιανό, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Μποζίνη Νικόλαο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής
 2. Τουρλιανίδη Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01- Θεολόγων, αποσπασμένο στη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής
 3. Τσιοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01- Φυσικών, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής.

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Χαλκιδικής

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε