Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών.

Ένα ερώτημα που πλανάται ζητώντας απάντηση.

Θα προσπαθήσουμε με την παρούσα ανάρτηση να αναδείξουμε με την νομοθεσία το τι ισχύει.

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Περιοχής Μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου έχουν διοριστεί, μετά τη διευθέτηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην ίδια με αυτούς Περιοχή Μετάθεσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλήν των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση είτε εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ είτε της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Τι εννοούμε Διευθέτηση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών:

 • Διάθεση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Θα ανακοινώσουμε σύντομα με νέα ανάρτησή μας πώς προκύπτουν τα λειτουργικά κενά και ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι)
 • Τοποθέτηση των εν διαθέσει εκπαιδευτικών

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών. 

Η νομοθεσία που διέπει τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων είναι η εξής:

Διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127),

“Άρθρο 3

Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων

 1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
 2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από
 • οικογενειακούς λόγους,
 • συνυπηρέτηση και
 • εντοπιότητα,

όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

 1. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996.”

Πρακτικά:

Εάν υπάρχει δύο ή περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ίδιας ειδικότητας που διεκδικούν λειτουργικό κενό της ίδιας σχολικής μονάδας τότε ο έχων τα περισσότερα μόρια (αθροιστικά) από:

 • οικογενειακούς λόγους,
 • συνυπηρέτηση και
 • εντοπιότητα,

θα τοποθετηθεί σε αυτό.

Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία προσδιορίζονται από το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96   όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά:

Οικογενειακοί λόγοι: (Παράγραφος 7 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/96)

7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης.

Ιδιο αριθμό μονάδων ( δηλαδή τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης) λαμβάνουν και οι

σε χηρεία,

διαζευγμένοι ή

σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί

στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 ΠΔ 39/1998.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά η αναγνωρισμένα) λαμβάνουν

 • τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί,
 • τέσσερις (4) για το δεύτερο,
 • έξι (6) για το τρίτο και
 • επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβείτο 18ο έτος της ηλικίας τους και

  ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού,
  εφόσον
  δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

  Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση.

  Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή τσυ 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποία πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

 

Συνυπηρέτηση: (Παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/96)

5.Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λάμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή.

Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

 

Εντοπιότητα: (Παράγραφος 9 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/96)

 9. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης.

Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες τσυ Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα.

Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας

 

Τι γίνεται εάν οι συνδιεκδικούντες νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν αθροιστικά τον ίδιο αριθμό μορίων στα αναωτέρω κριτήρια;

Την απάντηση τη δίνει η παράγραφος 12, 13 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

  13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Και καταλήγει το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96 με την προσθήκη της παραγράφου 14 που αναφέρει τα εξής:

 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 72 παρ.1 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.

 

Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996

“6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης,
 • τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και
 • τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και

οριστικά κατά

 • τη διαδικασία των μεταθέσεων
 • εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.”

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών. 

Διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/08 (ΦΕΚ Α’199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111).

“3Α.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης

πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.”

 

Παράγραφος 5α του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 42 του νόμου 4722/2020

“5α

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και

οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.”

 

Ένα θέμα που σίγουρα ανακύπτει είναι το εξής:

Οι νεοδιοριζόμενοι πότε τοποθετούνται;

Μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών;

Αν ανατρέξουμε στην υπ’ αριθμ. 113706/Ε2/02-09-2020 εγκύκλιο της τότε Γ. Γραμματέας Γκίγκα θα δούμε ότι αναγράφονται τα εξής:

«…ακολούθως θα εξεταστεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και, τέλος, η τοποθέτηση των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών….»

Αν ανατρέξουμε στην υπ’ αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιο της υπηρεσιακής υπουργού Παιδείας Κιάου θα δούμε ότι αναγράφονται τα εξής:

“…

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.”

Παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71)

“…

 1. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

…”

Ολόκληρο το 4ο άρθρο του Νόμου 3848/2010 αναφέρεται στους διορισμούς των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με αυτό διενεργούνται τον μήνα Ιούλιο, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές όχι μόνον των οριστικών τοποθετήσεων και των βελτιώσεων σε οργανικά κενά αλλά και εκείνων σε λειτουργικά κενά.

Πώς είναι άραγε δυνατόν να υπάρχει κενή θέση σχολικής μονάδας για να τοποθετηθεί ο νεοδιοριζόμενος εάν δεν έχει διευθετηθεί το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στην αυτή περιοχή μετάθεσης με τους νεοδιοριζόμενους;

Οι δε διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996 αναφέρουν τα εξής:

“…οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων

εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς…”

Συνεπώς οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά, δηλαδή σε λειτουργικά κενά, μετά τις τοποθετήσεις των ανηκόντων εκπαιδευτικών της περιοχής μετάθεσης αυτών και οριστικά στα οργανικά κενά όπου συγκρίνονται και με τους μονίμους εκπαιδευτικούς της περιοχής μετάθεσής τους.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε