Τοποθέτηση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε ΠΣΕΣΕ

Τοποθέτηση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/124/29397/Ε3 απόφαση έχοντας ως θέμα:

«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο
 2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
 3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …».
 4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων.
 7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης».
 8. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 9. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) Απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/45/16694/Ε3/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΩ446ΜΤΛΗ-ΤΥ7) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-2-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ) Απόφαση με  θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
 1. Το γεγονός ότι ο κ. Χαρβάτης Αδάμ δεν ανέλαβε υπηρεσία ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης στη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 2. Την αριθμ. 39/6-3-2023 πράξη του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 3. Τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Τοποθετούμε στην κενή θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης την κάτωθι εκπαιδευτικό:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.

Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 603669 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Η τοποθετούμενη Σύμβουλος Εκπαίδευσης υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023.

 Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Τοποθέτηση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/124/29397/Ε3 απόφαση έχοντας ως θέμα:

«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1IqgBxb6s6uFPwkSjQUyEfJQep-0Vbkl2/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε