Τοποθετήσεις Διευθυντών ΔΙΕΚ

Τοποθετήσεις Διευθυντών ΔΙΕΚ ανακοινώθηκαν με την Υπουργική Απόφαση που έχουν δημοσιευθεί στο υπ’ αριθμ. K5/105184/31-08-2022 του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Αναφέρει το παρόν έγγραφο:

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 31 και της παρ. 11 του άρθρου 34, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254).

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ. του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

δ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ε. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

  1. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).
  2. Την αριθμ. πρωτ. Κ5/61959/26-05-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  3. Το αριθμ. 3/25-08-2022, αριθμ. πρωτ. εισερχομένου ΥΠΑΙΘ Κ5/ΕΠ/11635/25-08-2022, πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Διευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την απόσπαση και τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΤΣΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ  

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

208131

 

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 194853 ΠΕ87.04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 205421 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 201173 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 215701 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ 200002 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

 

7

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΛΙΑΝΔΡΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

187472

 

ΠΕ87.06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
8 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΒΛΟΥΧΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 174953 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’

ΑΘΗΝΑΣ

9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 227529 ΠΕ04.05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 200642 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

Τοποθετήσεις Διευθυντών ΔΙΕΚ ανακοινώθηκαν με την Υπουργική Απόφαση που έχουν δημοσιευθεί στο υπ’ αριθμ. K5/105184/31-08-2022 του ΥΠΑΙΘ

https://drive.google.com/file/d/1eJffkIfn1eEWFNfNDZLbKajMHbxLQMkU/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε