Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά

Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα τόσο για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο βεβαίως και τους εκπαιδευτικούς.

Στην παρούσα ανάρτηση σημειώνουμε σημεία της 137644/Ε1/ 03-09-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων επί υπηρεσιακής υπουργού Αγγελικής-Ευφροσύνης Κιάου-Δημάκου, που ασχολούνται με τα λειτουργικά κενά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (περίπτωση Α3) εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.

3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ.

Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους. 

Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών και κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

(Παρατήρηση εκτός της εγκυκλίου: Οι πολύτεκνοι χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία σύμφωνα με το:

Άρθρο 55 του Νόμου 4653/2020
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (Α΄45)

Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.»).

4. Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

5. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.

Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 137644/Ε1/ 03-09-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/11Ed9X5J7rAVg_zHgKqo5Ukq30UyNQsW8/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε