Τοποθετήσεις στα Πειραματικά ΔΕ με διετή θητεία

Τοποθετήσεις στα Πειραματικά ΔΕ με διετή θητεία ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ. Δηλαδή η τοποθέτησή τους είναι για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024.

Η απόφαση έχει αριθμό πρωτοκόλλου: 63162/E2/27-05-2022 και βασίστηκε στα παρακάτω σχετικά.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6δ του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α ́)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31Α’) “Οργανισμός Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α ́) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
5. Tην υπ ́αριθμ. 26500/Δ6/09-03-2022 απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ (1048 Β’): «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023»
6. Το υπ ́αριθμ. 30848/Δ6/18-03-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων : «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του αρθ. 19 του ν. 4692/2020»
7. Το απόσπασμα της Πράξης 5/13-04-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε με το ΥΣ41/18-05-2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

 

Τοποθετήσεις στα Πειραματικά ΔΕ με διετή θητεία δηλαδή  έως 31-08-2024,ανέρχονται στις πενήντα τρεις.

Τα ονόματα των τοποθετημένων εκπαιδευτικών:

με διετή θητεία,  στα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Πειραματικά, βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/155wP9yAWRrRbvYnJSt6kDZ_agoh1AIP6/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε