Τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε΄ & Στ΄ ΠΣΕΣΕ

Τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε΄ & Στ΄ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.351.1 / 69 / 20931 / Ε3/23 Φεβρουαρίου 2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και ιδίως το άρθρο 41.
 2. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
 3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …».
 4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης».
 2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 3. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/45/16694/Ε3/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΩ446ΜΤΛΗ-ΤΥ7) απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.351.1/60/19972/Ε3/21-2-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΜΒ46ΜΤΛΗ-Μ30).
 1. Την αριθμ. 38/21-2-2023 πράξη του Ε’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 2. Την αριθμ. 27/22-2-2023 πράξη του ΣΤ’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 3. Τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας επιλογής των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

555501 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

577973 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

177897 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

568835 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

558487 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

595006 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

559374 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

592772 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

558200 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

562517 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

579457 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

606724 ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

568000 ΝΙΖΑΜ ΑΧΜΕΤ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

579860 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

595578 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

586932 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

590629 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

581496 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

564897 ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

590843 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

562190 ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

570363 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

577851 ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

581283 ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

559490 ΝΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603728 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

579907 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

569111 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603771 ΘΩΜΑ ΒΑΪΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 579054 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 579825 ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 555330 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 594876 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 583761 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 594801 ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 565104 ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 586791 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 586873 ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 588120 ΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 600990 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 607596 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 558163 ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 581683 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 593350 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 596737 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 585088 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 595831 ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

588487 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

562398 ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

551431 ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

558386 ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

564427 ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

565550 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

545805 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

564144 ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

579176 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

575848 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

577780 ΚΑΣΣΩΤΗ ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

570465 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

555740 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

558173 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

586307 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

562351 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

578168 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

601984 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

560763 ΔΑΡΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

555892 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

574224 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

568349 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

579712 ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 12η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

558156 ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

595043 ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

562495 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

570583 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

557632 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΙΠΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

567595 ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

571403 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

558249 ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

581961 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

553023 ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

588568 ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

575640 ΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

577876 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

559484 ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

587971 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

582472 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

550222 ΚΩΣΤΟΥΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΩ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

552076 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

564224 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

620198 ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

195193 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

566825 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

556160 ΑΠΤΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

581101 ΣΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

583627 ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

576925 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

190569 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

592015 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603644 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603676 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603648 ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

569282 ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

590626 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

592328 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

563103 ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

553250 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

590570 ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

587053 ΝΙΖΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

569070 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΪΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

567972 ΚΟΤΡΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

569176 ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

563072 ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΑΡΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

567863 ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

611392 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

606897 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603682 ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

620208 ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΑΔΑΜ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603751 ΤΕΡΤΗ ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

400817 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

572038 ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

219442 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

182378 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

182590 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

179956 ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

155305 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

157344 ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

200267 ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

186556 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

195131 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

189245 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

183261 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

165822 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

589952 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

576917 ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

205954 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

189942 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 571947 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 180849 ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 171269 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 206457 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 214186 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 209930 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191548 ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 204496 ΚΑΤΣΩΧΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191502 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191270 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 225472 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 195108 ΓΕΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 182531 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 574963 ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 173999 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ 592490 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ 164940 ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 200720 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 195961 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ 166092 ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 606642 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 168569 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 172688 ΜΠΑΣΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 208556 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ 195336 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 149764 ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 162392 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 182307 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 213177 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 160492 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 159905 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 193086 ΜΑΡΓΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΣΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 159478 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 165529 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 189565 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 587456 ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 176065 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 202826 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

609209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

181169 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

184368 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

572003 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

569681 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

203352 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

164706 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

184119 ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

167291 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

198821 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

171245 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

171861

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

192298

 

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

211631 ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

154892 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

174391 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229586 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

163814 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

182393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185604 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

154589 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

161258 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

223044 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

905430 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

191020 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

217831 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

170244 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

182615 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

156695 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

172115 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

186995 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

196500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

155298 ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

157375 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

160721 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185113 ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

165328 ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

168973 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

191032 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

205654 ΧΕΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

204255

 

ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

208832 ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

171853 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

152788 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

155876 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

140261 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

149799 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

197460 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

905928 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

182584 ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

189309 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

175659 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

212450 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

906632 ΓΚΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

Τοποθέτηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

163839 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

162515 ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

195337 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

151855 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

572495 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

572429 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

576529 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

571721 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

225027 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

619816 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

160137 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

143275 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

187048 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

190066 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

171799 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

 

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021.

 

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

 

Τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε΄ & Στ΄ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.351.1 / 69 / 20931 / Ε3/23 Φεβρουαρίου 2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1O0kGvHyVfX2tF_FYf7szxZNTKEjmuaKc/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε