Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Διοίκησης

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Φορολογική Λογιστική» (Π. Ρεκλείτη και Αθ. Φίλη)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Φορολογίας

Κεφάλαια 2-10: Το περιεχόμενο των Κεφαλαίων καλύπτεται κατά τρόπο συνοπτικό και περιεκτικό και με την επισήμανση ότι πρόκειται για παρελθούσες και συνεπώς μη ισχύουσες διατάξεις και πρακτικές (βλ. οδηγίες διδασκαλίας που ακολουθούν).

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.)

Κεφάλαιο 12: Αντικείμενο και Υποκείμενα του Φ.Ε.Φ.Π., Έννοια και Κατηγορίες Εισοδήματος

Κεφάλαιο 13: Προσδιορισμός του Συνολικού Καθαρού Εισοδήματος και των Εκπτώσεων Δαπανών, Υπολογισμός του Φόρου

Κεφάλαιο 14: Προσδιορισμός της Φορολογητέας Ύλης με Βάση τις Δαπάνες

Κεφάλαιο 15: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

Κεφάλαιο 16: Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.)

Κεφάλαιο 17:  Βασικές  Έννοιες  από  τη  Φορολογία  Εισοδήματος  Νομικών  Προσώπων  (Φ.Ε.Ν.Π.)

Κεφάλαιο 18: Εισαγωγή-Έννοια Φ.Π.Α.

Κεφάλαιο 19: Αντικείμενο και Υποκείμενοι στον Φ.Π.Α., Φορολογητέες Πράξεις

Κεφάλαιο 20: Φορολογητέα Αξία και Υπολογισμός του Φόρου, Απαλλαγές από τον Φ.Π.Α. –Έκπτωση-Επιστροφή του Φ.Π.Α.

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Δημόσιες Σχέσεις» (των κ.κ. Κ. Κουτρομάνου, Ν. Μαντά, Η. Μοσχονά και Ν. Σερδάρη).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών» (Δ. Φωλίνα)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών» (Δ. Φωλίνα)

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών» (Δ. Φωλίνας).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών» (Δ. Φωλίνας).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ) (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ( ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ) (Θεωρητικό μέρος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Διαφήμιση» (του κ. Γ. Κοκκίνη), θα πρέπει να διδαχθούν όλα τα Κεφάλαια. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν συμπληρωματικά και κατά την κρίση τους να αξιοποιήσουν το συναφές περιεχόμενο των ακόλουθων βιβλίων που έχουν διανεμηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές Μάρκετινγκ» και ειδικότερα τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Από το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» (των κ.κ. Η. Μοσχονά, Α. Βάθη και Χ. Πετρέα) οι ακόλουθες ενότητες:
 • Κεφάλαιο 11 – Πολιτική προώθησης προϊόντων, επικοινωνία-προώθηση
 • Κεφάλαιο 13 – Η διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος
 • Κεφάλαιο 14 – Διαφημιστικά τουριστικά έντυπα/ φυλλάδια
 • Κεφάλαιο 15 – Προώθηση πωλήσεων στην τουριστική βιομηχανία, προσωπική πώληση στην τουριστική βιομηχανία
 1. Από το βιβλίο «Εμπορία (marketing) Γεωργικών Προϊόντων» (των κ.κ. Δ. Κοντογεωργάκου, Ν. Κοντομίχου, Ι. Βασιλείου και Ι. Νάνου) το:
 • Κεφάλαιο 3 – Προβολή και προώθηση

 

 

4 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Δημόσιες Σχέσεις» (των κ.κ. Κ. Κουτρομάνου, Ν. Μαντά, Η. Μοσχονά και Ν. Σερδάρη).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων» (των κ.κ. Μ. Μπουρδή, Σ. Κάπελλα και Π. Ευσταθίου).

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το βιβλίο «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» (των κ.κ. Μ. Δρόσου, Μ. Φιοράκη και Α. Θεοδώρου).

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Διοίκησης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε