Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
 2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
 4. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

 

 1. . ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2.ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ:

«Μεταφορά Φορτίων» του Ν. Ζυγομαλά, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Μεταφορά Φορτίων» του Ν. Ζυγομαλά, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου, οι ακόλουθες ενότητες:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΔΗΝ ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Κεφάλαιο 1: Η ασφαλής μεταφορά φορτίου

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή μεταφορά του φορτίου

 • Βασικές αρχές στοιβασίας
  • Ασφάλεια πλοίου και πληρώματος
  • Ασφάλεια του φορτίου
  • Ασφαλής στοιβασία και έχμαση του φορτίου
  • Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
 • Τα έγγραφα του φορτίου
 • Καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος κατά την φορτοεκφόρτωση
  • Καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής πριν την έναρξη της φορτοεκφορτώσεως
  • Καθήκοντα Α/Φ κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως

Κεφάλαιο 2: Ξηρά φορτία – Προετοιμασία κυτών – Επίστρωση – Διαχωρισμός – Επιθεώρηση

2.1: Καθαρισμός κυτών σε πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων

 • : Δυνατότητα χρήσεως όλων των διαθεσίμων στοιχείων επί του πλοίου, που σχετίζονται με τη φόρτωση, τη μέριμνα και την εκφόρτωση χύδην φορτίων
 • : Προετοιμασία υποδοχής φορτίου
 • : Επίστρωση, τύποι και μέθοδοι επιστρώσεως, διάθεση παλαιάς επιστρώσεως
  • Επίστρωση
  • Τύποι επιστρώσεως
  • Μέθοδοι επιστρώσεως
  • Διάθεση χρησιμοποιημένης επίστρωσης
 • : Απόσμηση κυτών. Τρόποι αποσμήσεως
  • Απόσμηση κυτών
  • Τρόποι αποσμήσεως
 • : Καθαριότητα υδροσυλλεκτών
 • : Διαχωρισμός φορτίων, υλικά διαχωρισμού, περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού
  • Διαχωρισμός φορτίων
  • Υλικά διαχωρισμού

 

 • Περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού
 • Λόγοι που επιβάλλουν τη σήμανση των φορτίων

Κεφάλαιο 3: Εξαερισμός και έλεγχος εφιδρώσεως

 • Ορισμοί
 • Επεξήγηση συντελεστών εφιδρώσεως
 • Διάκριση εφιδρώσεως πλοίου
 • Περιγραφή μεθόδων εξαερισμού
 • Λόγοι που επιβάλλουν τον εξαερισμό και παραδείγματα φορτίων στα οποία απαιτείται
  • Λόγοι που επιβάλλουν τον αερισμό
  • Παραδείγματα φορτίων που χρειάζονται αερισμό

Κεφάλαιο 4: Οργάνωση στοιβασίας φορτίου

 • Μέθοδοι στοιβασίας διαφόρων φορτίων
  • Βασικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους στοιβασίας
  • Μέθοδοι στοιβασίας διάφορων εμπορευμάτων
 • Φορτοεκφόρτωση μεγάλων βαρών
 • Μέτρα και προφυλάξεις στοιβασίας φορτίων επί άλλων φορτίων
 • Κατανομή στοιβασίας
 • Ζημιές φορτίου και πλοίου από τους στοιβαδόρους
 • Φορτία καταστρώματος
 • Αντοχή καταστρώματος, ασφάλιση φορτίων καταστρώματος

Κεφάλαιο 6: Επικίνδυνα φορτία

 • Κατάταξη επικίνδυνων φορτίων
 • Συσκευασία επικίνδυνων φορτίων
 • Σήμανση και τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων
 • Έγγραφα επικίνδυνων φορτίων
 • Απαιτήσεις στοιβασίας

6.8 Επεξήγηση του κώδικα IMDG

Κεφάλαιο 7: Στερεά χύδην φορτία εκτός σιτηρών

 • : Αναφορά στον κώδικα του ΙΜΟ για τη μεταφορά στερεών χύδην φορτίων εκτός σιτηρών
 • : Ορισμοί
 • : Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτωση των στερεών χύδην φορτίων
 • : Μέριμνα για την ευστάθεια
 • : Ευθέτηση φορτίου (χαπιάρισμα)

7.8: Ασφάλεια προσωπικού (πληρώματος)

Κεφάλαιο 8: Οχηματαγωγά

 • Κατηγορίες πλοίων μεταφοράς οχημάτων
 • Προβλήματα κατά τη μεταφορά φορτίων με οχηματαγωγό πλοίο
  • Προβλήματα που οφείλονται στη στοιβασία και έχμαση του φορτίου

Προβλήματα που οφείλονται στην ευστάθεια του πλοίου

 • Προβλήματα που οφείλονται σε θέματα ασφαλείας του πλοίου
 • Μεταφορά φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων
 • Επιβίβαση επιβατών και μέσα πυρασφάλειας
  • Επιβίβαση επιβατών

Κεφάλαιο 9: Μεταφορά φορτίων με εμπορευματοκιβώτια (containers)

 • Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
 • ΙSO εμπορευματοκιβωτίων
 • Πλεονεκτήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των Ε/Κ στις θαλάσσιες μεταφορές
 • Πινακίδιο Εγκρίσεως Ασφαλείας των εμπορευματοκιβωτίων
 • Στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου
  • Σχεδιασμός στοιβασίας
  • Διευθέτηση εμπορευματοκιβωτίων και θέση στοιβασίας

9.5.4 Μέθοδοι ασφαλίσεων / εχμάσεως

 • Ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Κεφάλαιο 10: Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου

 • Χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού
 • Ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων
 • Συνθήκες αναφλέξεως και καύσεως

10.3.2 Αντιμετώπιση καύσης

Κεφάλαιο 11: Δεξαμενόπλοια

 • Τύποι δεξαμενοπλοίων
 • Γενική περιγραφή και συστήματα
 • Δεξαμενές
 • Δίκτυα
 • Αντλίες

Κεφάλαιο 12: Μεταφορά υγρών φορτίων

 • Καθαρισμός δεξαμενών
 • Συστήματα πλύσεως
 • Διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως
 • Κίνδυνοι κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
 • Φαινόμενο υδραυλικής σφύρας
 • Θέρμανση φορτίων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ

Κεφάλαιο 1: Μεταφορά φορτίων με πλοία ψυγεία

1.4 Προετοιμασία πλοίου προς υποδοχή φορτίου

1.6 Επιθεώρηση φορτίου προς φόρτωση

Κεφάλαιο 3: Μεταφορά ανθράκων

3.3 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων που εκλύουν μεθάνιο

3.5 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά των ανθράκων που αυτοθερμαίνονται

Κεφάλαιο 4: Μεταφορά προϊόντων χάλυβα και σιδηρομεταλλευμάτων

 • Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
  • Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση
  • Προστασία φορτίου κατά τη μεταφορά

4.5 Μέτρα προστασίας προσωπικού του πλοίου

Κεφάλαιο 5: Μεταφορά σιτηρών

 • Μέσα ασφαλίσεως φορτίου
 • Οδηγίες καθαρισμού και προετοιμασίας κυτών για την επιθεώρηση και υποδοχή σιτηρών

Κεφάλαιο 7: Μοναδοποιημένα φορτία – Ασφάλιση φορτίων

 • Μέθοδοι στοιβασίας φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων
 • Μέθοδοι εχμάσεως φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων

7.7 Μέθοδοι ασφαλίσεως βαρέων φορτίων σε κοινά πλοία

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Κεφάλαιο 8: Ασκήσεις για τη διέλευση ζωνών – Υπολογισμός βυθισμάτων από τις γραμμές φορτώσεως –

Υπολογισμός φορτίου

 • Ταξίδι κατά το οποίο το λιμάνι φορτώσεως και το λιμάνι εκφορτώσεως ανήκουν στην ίδια ζώνη
 • Ταξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μικρότερο βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως
 • Ταξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως
 • Ταξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες

Κεφάλαιο 10: Υπολογισμοί σχετικοί με τα φορτία δεξαμενών κύτους

 • ΑΡΙ – Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών
 • Γενικές γνώσεις περί δεξαμενοπλοίων και εργασιών σε αυτά
 • Προϋπολογισμός ποσότητας σε βάρος φορτίου σε ολική φόρτωση
 • Προϋπολογισμός όγκου παραληφθησόμενου φορτίου.
 • Μέθοδος μετατροπής όγκου – Επίλυση
 • Μέθοδος μετατροπής ειδικού βάρους – Επίλυση

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πίνακες – Διαγράμματα – Επεξηγήσεις Παράρτημα 2 Σήμανση ετικετών του Κώδικα IMDG Παράρτημα 3

Πίνακας 3 Υδροστατικοί πίνακες του πλοίου «Bulker»

Πίνακας 6 Πίνακες για το πλοίο του παραδείγματος του Κεφαλαίου 9 Πίνακας 7 Πίνακας μετατροπής μετρικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο C Πίνακας 8 Πίνακας μετατροπής αγγλικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο F Πίνακας 9 Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος φορτίου

Πίνακας 10 Πίνακας συντελεστή θερμικής διαστολής

 

Παράρτημα 6 Επεξήγηση στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων Παράρτημα 9 Χρήσιμοι τύποι

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

 

Η αντιστοίχιση μεταξύ των Εκδόσεων Β και Γ του βιβλίου «Μεταφορά Φορτίων» του κ. Ζυγομαλά Νικολάου, Εκδόσεων Ευγενιδείου Ιδρύματος, για το μάθημα «Μεταφορά Φορτίων» της ειδικότητας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, παρουσιάζεται παρακάτω:

 

ΕΚΔΟΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ Γ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΔΗ  
ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ  
ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  
   
Κεφάλαιο 1: Η ασφαλής μεταφορά φορτίου (σελ. 2-9) Κεφάλαιο 1: Η ασφαλής μεταφορά φορτίου

(σελ. 2-9)

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή μεταφορά του φορτίου (σελ. 2) 1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή μεταφορά του φορτίου (σελ. 2)
1.3  Βασικές αρχές στοιβασίας (σελ. 3-4)

1.3.1  Ασφάλεια πλοίου και πληρώματος (σελ. 4-5)

 

 

1.3.2  Ασφάλεια του φορτίου (σελ. 5-6)

1.3  Βασικές αρχές στοιβασίας (σελ. 3)

1.3.1  Ασφάλεια φόρτωσης πλοίου και πληρώματος (σελ. 3-5)

1.3.2  Ασφάλεια χειρισμού του φορτίου (σελ. 5)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

 

1.3.3  Ασφαλής στοιβασία και έχμαση του φορτίου

(σελ. 6)

1.3.4  Ασφάλεια ναυσιπλοΐας (σελ. 6-7)

 

 

1.3.3  Ασφαλής στοιβασία και έχμαση του φορτίου (σελ. 5-6)

1.3.4  Ασφάλεια ναυσιπλοΐας (σελ. 6)

1.4 Τα έγγραφα του φορτίου (σελ. 7) 1.6 Τα έγγραφα του φορτίου (σελ. 7-8)
1.5  Καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος κατά την φορτοεκφόρτωση (σελ. 7)

1.5.1  Καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής πριν την έναρξη της φορτοεκφορτώσεως (σελ. 7)

1.5.2  Καθήκοντα Α/Φ κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως (σελ. 8-9)

1.7  Καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος κατά την φορτοεκφόρτωση (σελ. 8)

1.7.1  Καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής πριν την έναρξη της φορτοεκφορτώσεως (σελ. 8)

1.7.2  Καθήκοντα Α/Φ κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως (σελ. 8-9)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών  
Κεφάλαιο 2: Ξηρά φορτία – Προετοιμασία κυτών

– Επίστρωση – Διαχωρισμός – Επιθεώρηση

Κεφάλαιο 2: Ξηρά φορτία – Προετοιμασία κυτών – Επίστρωση – Διαχωρισμός – Επιθεώρηση
2.1 Καθαρισμός κυτών σε πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων (σελ. 10-11) 2.1  Λόγοι γενικής επιθεώρησης και προετοιμασίας κυτών (σελ. 11)

2.2  Ταξινόμηση στοιχείων που πρέπει να επιθεωρηθούν (σελ. 11)

 

 

 

 

 

2.3 Δυνατότητα χρήσεως όλων των διαθεσίμων στοιχείων επί του πλοίου, που σχετίζονται με τη φόρτωση, τη μέριμνα και την εκφόρτωση χύδην φορτίων

Κεφάλαιο 13: Γενικές απαιτήσεις οργάνωσης φόρτωσης, εκφόρτωσης και στοιβασίας/κατανομής χύδην ξηρών και υγρών φορτίων

13.1 Περιγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών που πρέπει να εκτιμηθούν πριν τον σχεδιασμό φόρτωσης ενός χύδην φορτίου (σελ. 221)

2.4 Προετοιμασία υποδοχής φορτίου (σελ. 17-18) 2.3  Προετοιμασία υποδοχής φορτίου (σελ. 11)

2.3.1  Γενικά – Σπουδαιότητα καθαρισμού κυτών πριν από τη φόρτωση (σελ. 11-12)

2.3.2  Αναλυτική περιγραφή καθαρισμού κυτών κατά τη διάρκεια και μετά την εκφόρτωση γενικού φορτίου και χύδην ξηρών φορτίων (σελ. 12-13)

2.5  Επίστρωση, τύποι και μέθοδοι επιστρώσεως, διάθεση παλαιάς επιστρώσεως (σελ. 18)

2.5.1  Επίστρωση (σελ. 18-19)

2.4  Επίστρωση (σελ. 15)

2.4.1  Λόγοι χρησιμοποίησης επίστρωσης (σελ. 16)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

2.5.2  Τύποι επιστρώσεως (σελ. 19-21)

 

 

 

 

2.5.3  Μέθοδοι επιστρώσεως (σελ. 21-22)

 

 

 

 

 

 

2.5.4  Διάθεση χρησιμοποιημένης επίστρωσης (σελ. 22)

2.4.2  Περιγραφή τύπου και μεγέθους υλικών που χρησιμοποιούνται για επίστρωση (σελ. 16- 17)

 

 

2.4.3  Μέθοδοι επίστρωσης κυτών για διάφορα φορτία. Περιγραφή κάθετης επίστρωσης και εξήγηση της σημασίας της (σελ. 17)

 

 

2.4.4  Διάθεση χρησιμοποιημένης επίστρωσης και των υπολειμμάτων ξηρών χύδην φορτίων (σελ. 18)

2.6  Απόσμηση κυτών. Τρόποι αποσμήσεως (σελ. 22)

 

 

2.6.1  Απόσμηση κυτών (σελ. 22-23)

 

 

2.6.2  Τρόποι αποσμήσεως (σελ. 23)

2.5  Απόσμηση κυτών (σελ. 18)

 

 

2.5.1  Γενικά περί απόσμησης κυτών (σελ. 18)

 

 

2.5.2  Τρόποι απόσμησης (σελ. 18)

2.7 Καθαριότητα υδροσυλλεκτών (σελ. 23-24) 2.3.5 Καθαριότητα υδροσυλλεκτών (σελ. 14-15)
2.8  Διαχωρισμός φορτίων, υλικά διαχωρισμού, περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού (σελ. 24)

2.8.1  Διαχωρισμός φορτίων (σελ. 24-26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2  Υλικά διαχωρισμού (σελ. 26)

2.8.3  Περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού (σελ. 26- 30)

2.6  Απομόνωση και Διαχωρισμός φορτίων

(σελ. 18)

2.6.1  Γενικά περί απομόνωσης και διαχωρισμού φορτίου (σελ. 18-19)

2.6.2  Εξήγηση της ανάγκης απομόνωσης διαφορετικών φορτίων (σελ. 19)

2.6.3  Εξήγηση της ανάγκης διαχωρισμού ανάμεσα σε ορισμένα χύδην φορτία και άλλα μη χύδην φορτία ή συσκευασμένα επικίνδυνα φορτία (σελ. 19-20)

2.6.4  Υλικά διαχωρισμού (σελ. 20)

2.6.5  Περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού παρτίδων φορτίου (σελ. 20-24)

2.9 Λόγοι που επιβάλλουν τη σήμανση των φορτίων (σελ. 30-31) 2.6.6     Διαχωρισμός παρτίδων φορτίου για διαφορετικούς παραλήπτες ή λιμένες εκφόρτωσης (σελ. 22-24)

2.6.7    Χρησιμοποίηση της σήμανσης φορτίου λιμένα (port marking) για το διαχωρισμό παρτίδων για εκφόρτωση σε διαφορετικούς λιμένες (σελ. 24)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

   
Κεφάλαιο 3: Εξαερισμός και έλεγχος εφιδρώσεως Κεφάλαιο 3: Εξαερισμός και έλεγχος εφίδρωσης
3.1 Ορισμοί (σελ. 32-35) 3.1 Ορισμοί (σελ. 31-34)
3.2 Επεξήγηση συντελεστών εφιδρώσεως (σελ. 35- 38) 3.4    Επεξήγηση  συντελεστών         ελέγχου εφίδρωσης με εξαερισμό (σελ. 37-40)
3.3 Διάκριση εφιδρώσεως πλοίου (σελ. 38-39) 3.2 Διάκριση εφίδρωσης πλοίου και εφίδρωσης φορτίου – καταστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται (σελ. 34-35)
3.4 Περιγραφή μεθόδων εξαερισμού (σελ. 39-43) 3.5  Περιγραφή μεθόδων εξαερισμού (σελ. 40)

3.5.1     Περιγραφή συστήματος φυσικού και μηχανικού εξαερισμού και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ελέγχεται ο εξαερισμός για να ελαχιστοποιηθεί η δημιουργία εφίδρωσης (σελ. 40-43)

3.5.2         Περιγραφή συστήματος τεχνικού εξαερισμού και ελέγχου υγρασίας για τα κύτη και αναφορά των ιδιοτήτων που μετρούνται και καταγράφονται στον πίνακα ελέγχου (σελ. 43- 44)

3.5.3  Εξήγηση χειρισμού συστήματος τεχνητού εξαερισμού (σελ. 44)

3.5  Λόγοι που επιβάλλουν τον εξαερισμό και παραδείγματα φορτίων στα οποία απαιτείται (σελ. 43)

3.5.1  Λόγοι που επιβάλλουν τον αερισμό (σελ. 43- 44)

3.5.2  Παραδείγματα φορτίων που χρειάζονται αερισμό (σελ. 44-45)

3.3 Λόγοι που επιβάλλουν τον εξαερισμό και παραδείγματα φορτίων που διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς λόγω εφίδρωσης και χρειάζονται ειδικό εξαερισμό (σελ. 35-37)

(συμπεριλαμβάνονται οι υποενότητες 3.3.1 – 3.3.2 – 3.3.3)

   
Κεφάλαιο 4: Οργάνωση στοιβασίας φορτίου Κεφάλαιο 21: Φορτία καταστρώματος και βαριά φορτία
 

 

4.3  Μέθοδοι στοιβασίας διαφόρων φορτίων

4.3.1  Βασικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους στοιβασίας

Κεφάλαιο 19: Μοναδοποιημένα φορτία –

ασφάλιση και στοιβασία φορτίων

19.9 Σχεδιασμός φόρτωσης και στοιβασίας κύτους ή κυτών με χρήση του καταλόγου φορτίου, των βιβλίων και των δεδομένων από το ΕΑΦ, καθώς και οδηγιών και πληροφοριών

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Μέθοδοι στοιβασίας διάφορων εμπορευμάτων

(σελ. 55-58)

Στοιβασία ξηρών φορτίων χύδην Στοιβασία φορτίου σε σακιά

Στοιβασία φορτίου σε μεγάλους σάκους Στοιβασία φορτίου σε κιβώτια

 

Στοιβασία φορτίου σε βαρέλια

 

 

 

 

 

 

Στοιβασία προϊόντων χάλυβα

 

 

 

 

 

 

 

Στοιβασία εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ)

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις μεταφοράς των διαφορετικών φορτίων (σελ. 322-324)

Βλ. ενότητες 2.1 – 2,2

19.7 Συνοπτική περιγραφή συνιστώμενων μεθόδων ασφαλούς στοιβασίας και ασφάλισης σε κοινά πλοία για: 1) φορητές δεξαμενές, 2) φορητά δοχεία, 3) βαριά μεταλλικά φορτία, 4) ελάσματα σε ρόλους,

5)  βαριά φορτία και βαριά μεταλλικά φορτία,

6)  αλυσίδες αγκυρών, 7)εύκαμπτες φορητές συσκευασίες και 8) άλλα μοναδιαία φορτία (σελ. 321-322)

19.10.7 Διαρροή σε φορτία που περιέχουν υγρά. Περιγραφή απαιτούμενης στοιβασίας για να εμποδιστεί οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να αλλοιώσει άλλα φορτία (σελ. 326- 327)

19.7 Συνοπτική περιγραφή συνιστώμενων μεθόδων ασφαλούς στοιβασίας και ασφάλισης σε κοινά πλοία για: 1) φορητές δεξαμενές, 2) φορητά δοχεία, 3) βαριά μεταλλικά φορτία, 4) ελάσματα σε ρόλους, 5) βαριά φορτία και βαριά μεταλλικά φορτία, 6) αλυσίδες αγκυρών, 7)εύκαμπτες φορητές συσκευασίες και 8) άλλα μοναδιαία φορτία (σελ. 319-320)

20.8 Περιγραφή μεθόδων στοιβασίας και ασφάλισης Ε/Κ στο κατάστρωμα σε ειδικά και μη σχεδιασμένα και εξοπλισμένα πλοία μεταφοράς Ε/Κ. Μέθοδοι και μέσα ασφάλισης έχμασης (σελ. 341-342)

4.4 Φορτοεκφόρτωση μεγάλων βαρών (σελ. 59-61) 21.9 Αναφορά στο ότι μόνο έμπειροι χειριστές πρέπει να χειρίζονται τα βαριά φορτία (σελ. 359-361)
4.5 Μέτρα και προφυλάξεις στοιβασίας φορτίων επί άλλων φορτίων (σελ. 61-63) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
4.6 Κατανομή στοιβασίας (σελ.63) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

 

 

 

 

4.7 Ζημιές φορτίου και πλοίου από τους στοιβαδόρους (σελ. 63-64)

Κεφάλαιο 13: Γενικές απαιτήσεις οργάνωσης φόρτωσης, εκφόρτωσης και

στοιβασίας/κατανομής χύδην ξηρών και υγρών φορτίων

13.13 Ζημιές φορτίου και πλοίου από τους στοιβαδόρους (σελ. 231-232)

4.8 Φορτία καταστρώματος (σελ. 67-69) 21.1 Αναφορά στο ότι εκτός από τα Ε/Κ, που συχνά μεταφέρονται επί του καταστρώματος, μπορεί να μεταφέρονται: α) Επικίνδυνα φορτία που δεν επιτρέπεται να στοιβάζονται κάτω από το κατάστρωμα, β) μεγάλες μονάδες που είναι δύσκολο ή αδύνατο να στοιβαχθούν κάτω από το κατάστρωμα και που μπορεί να εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες, γ) φορτία που μπορεί να εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες και καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο χώρο κάτω από το κατάστρωμα και δ) ζώα σε περιορισμένο αριθμό (σελ. 351-352)
4.9 Αντοχή καταστρώματος, ασφάλιση φορτίων καταστρώματος (σελ. 69) 21.7 Το βάρος του φορτίου καταστρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο καταστρώματος ή των καλυμμάτων των κυτών (σελ. 358)
Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών  
Κεφάλαιο 6: Επικίνδυνα φορτία Κεφάλαιο 6: Μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών φορτίων σε συσκευασμένη μορφή καθώς και σε στερεά μορφή
6.2 Κατάταξη επικίνδυνων φορτίων (σελ. 91-94) 6.4  Περιγραφή και κατάταξη των επικίνδυνων φορτίων, ουσιών και θαλάσσιων ρυπαντών (marine pollutants) σύμφωνα με τον κώδικα IMDG (σελ. 68-70)

6.5  Εξήγηση των ιδιοτήτων, των χαρακτηριστικών και της φυσικής κατάστασης των διαφορετικών ουσιών, υλικών και αντικειμένων που καλύπτονται από τις εννιά κλάσεις του κώδικα IMDG, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων ρυπαντών (σελ. 70-71)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

6.3 Συσκευασία επικίνδυνων φορτίων (σελ. 94-96) 6.6  Επικίνδυνα φορτία που μεταφέρονται σε συσκευασμένη μορφή (σελ. 71-72)

6.6.1  Εξήγηση των διαφορετικών τύπων συσκευασίας που περικλείονται στον όρο

«συσκευασμένη μορφή» (packaged form) (σελ. 72-73)

6.4 Σήμανση και τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων (σελ. 96-97) 6.6.2 Σήμανση και τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων των συσκευασμένων επικίνδυνων φορτίων, δοχείων σε παλέτα (IBC) και μονάδων φορτίων όπως απαιτεί ο Κώδικας IMDG, καθώς και των επικίνδυνων φορτίων σε περιορισμένες ποσότητες (σελ. 74)
6.5 Έγγραφα επικίνδυνων φορτίων (σελ. 97-98) 6.6.3 Έγγραφα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Περιγραφή περιεχομένου του δηλωτικού επικίνδυνων φορτίων του φορτωτή (σελ. 74-75)
6.6 Απαιτήσεις στοιβασίας (σελ. 98) 6.6.6  Γενικές απαιτήσεις στοιβασίας επικίνδυνων φορτίων (σελ. 76-77)

6.6.7  Γενικές απαιτήσεις απομόνωσης επικίνδυνων φορτίων. Πίνακας διαχωρισμού (σελ. 77)

6.8 Επεξήγηση του κώδικα IMDG (σελ. 101 – 102) 6.2  Συνοπτική περιγραφή του Κώδικα IMDG (σελ. 67-68)

6.3  Επεξήγηση του ότι η φόρτωση και η εκφόρτωση των επικίνδυνων και επιβλαβών φορτίων ενδέχεται να υπόκεινται σε εθνικούς κανονισμούς και

τοπικές διατάξεις λιμένων, επιπρόσθετα των απαιτήσεων του Κώδικα IMDG (σελ. 68)

   
Κεφάλαιο 7: Στερεά χύδην φορτία εκτός σιτηρών Κεφάλαιο 7: Στερεά χύδην φορτία εκτός σιτηρών (φόρτωση, φροντίδα και εκφόρτωση)
7.1: Αναφορά στον κώδικα του ΙΜΟ για τη μεταφορά στερεών χύδην φορτίων εκτός σιτηρών (σελ. 103-104) 7.1  Κύριες απαιτήσεις της Δ.Σ. SOLAS (Chapter VI) για την μεταφορά στερεών χύδην φορτίων (σελ. 95)

7.2  Γενική περιγραφή και σκοπός της τελευταίας έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Μεταφοράς Στερεών Χύδην Φορτίων του ΙΜΟ (IMBSC Code), καθώς και πού εφαρμόζεται (σελ. 95-96)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

7.2: Ορισμοί (σελ. 104-105) 7.3  Ορισμοί που αφορούν τον Κώδικα IMSBC (σελ. 96-97)

7.4  Κατηγοριοποίηση φορτίων σε τρεις ομάδες (Α, Β, C) σύμφωνα με τον IMSBC Κώδικα (σελ. 97)

7.3: Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτωση των στερεών χύδην φορτίων (σελ. 105-107) 7.5 Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτωση των στερεών χύδην φορτίων. Αναφορά κύριων κινδύνων που σχετίζονται με τα στερεά χύδην φορτία (συμπεριλαμβάνονται οι υποενότητες 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.3 – 7.5.4) (σελ. 97-99)
7.4: Μέριμνα για την ευστάθεια (σελ. 107-108) 7.13 Αναφορά στο ότι το πρόγραμμα φόρτωσης, οι πληροφορίες φόρτωσης και το εγχειρίδιο ευστάθειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να ελεγχθεί η καταλληλότητα της στοιβασίας όσον αφορά στην ευστάθεια και στις κοπώσεις του πλοίου (σελ. 107-108)
7.5: Ευθέτηση φορτίου (χαπιάρισμα) (σελ. 108-109) 7.8.  Διαδικασίες ευθέτησης φορτίου (sect. 5 IMSBC) (σελ. 102)

7.8.1  Γενικές διατάξεις για την ευθέτηση φορτίου (σελ. 102)

7.8: Ασφάλεια προσωπικού (πληρώματος) (σελ. 113) 7.6  Ασφάλεια πληρώματος (κίνδυνοι υγείας) και πλοίου που σχετίζονται με τα στερεά χύδην φορτία σύμφωνα με το τμήμα 3 του Κώδικα IMSBC (σελ. 99-100)

7.7  Αναφορά στο ότι το πλοίο και το πλήρωμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προφυλάξεις ασφαλείας και άλλων σχετικών εθνικών κανονισμών κατά τη διάρκεια χειρισμών και μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων (σελ. 100-102)

   
Κεφάλαιο 8: Οχηματαγωγά  
8.1 Κατηγορίες πλοίων μεταφοράς οχημάτων Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
8.2  Προβλήματα κατά τη μεταφορά φορτίων με οχηματαγωγό πλοίο

8.2.1  Προβλήματα που οφείλονται στη στοιβασία και έχμαση του φορτίου

Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

 

8.2.2  Προβλήματα που οφείλονται στην ευστάθεια του πλοίου

8.2.3  Προβλήματα που οφείλονται σε θέματα ασφαλείας του πλοίου

 
8.4 Μεταφορά φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
8.5  Επιβίβαση επιβατών και μέσα πυρασφάλειας

8.5.1  Επιβίβαση επιβατών

Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών  
Κεφάλαιο 9: Μεταφορά φορτίων με εμπορευματοκιβώτια (containers) Κεφάλαιο 20: Μεταφορά φορτίων με εμπορευματοκιβώτια
9.1 Τύποι εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 127-129) 20.1 Τύποι εμπορευματοκιβωτίων (329-331)
9.2 ΙSO εμπορευματοκιβωτίων (129-130) 20.2 Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων (κατά ISO) (331-332)
9.3 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των Ε/Κ στις θαλάσσιες μεταφορές (σελ. 130-131) 20.3 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των E/K στις θαλάσσιες μεταφορές (σελ. 332)
9.4 Πινακίδιο Εγκρίσεως Ασφαλείας των εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 131) 20.5 Πινακίδιο έγκρισης ασφαλείας των E/K (CSA Safety Approval plate) (σελ. 334-335)
9.5  Στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου (σελ. 131)

9.5.1  Σχεδιασμός στοιβασίας (σελ. 131-132)

 

 

9.5.2  Διευθέτηση εμπορευματοκιβωτίων και θέση στοιβασίας (σελ. 132-133)

 

 

 

 

9.5.4 Μέθοδοι ασφαλίσεων / εχμάσεως (σελ. 133- 135)

20.6 Επεξήγηση της σειράς των διαδικασιών κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση Ε/Κ σε έναν τερματικό σταθμό

(σελ. 335-336)

20.4 Περιγραφή διάταξης ενός πλοίου μεταφοράς Ε/Κ και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται η θέση ενός Ε/Κ στο πλοίο (σελ. 332-334)

20.8 Περιγραφή μεθόδων στοιβασίας και ασφάλισης Ε/Κ στο κατάστρωμα σε ειδικά και μη σχεδιασμένα και εξοπλισμένα πλοία μεταφοράς Ε/Κ. Μέθοδοι και μέσα ασφάλισης έχμασης (σελ. 337-339)

9.6 Ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 137-140) 20.9 Ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά των Ε/Κ (σελ. 342-346)
   

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ  
   
Κεφάλαιο 10: Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου Κεφάλαιο 8: Μεταφορά υγρών φορτίων

(όροι και ορισμοί)

10.1 Χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού (σελ. 146-148) 8.1 Χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού (σελ. 115-116)

8.1.6 Προϊόντα πετρελαίου. Κύρια προϊόντα πετρελαίου (σελ. 117-118)

10.2 Ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων (σελ. 148- 149) 8.2.2  Ιξώδες και κινηματικό ιξώδες. Αναφορά στο ότι το ιξώδες αυξάνει όπως αυξάνεται και η θερμοκρασία (σελ. 121)

8.2.3  Τάση ατμών. Εξήγηση του ότι η τάση ατμών αυξάνει με τη θερμοκρασία (σελ. 121- 122)

8.2.7 Υγροποίηση (σελ. 123)

10.3 Συνθήκες αναφλέξεως και καύσεως (σελ. 149- 150)

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2 Αντιμετώπιση καύσης (σελ. 151)

8.3.1  Ανάφλεξη (σελ. 125)

8.3.2  Σημείο καύσης – Εξήγηση του λόγου για τον οποίο το σημείο καύσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόλυτο μέτρο ασφαλείας (σελ. 125)

8.3.3  Θερμοκρασία αυτανάφλεξης (σελ.125)

8.3 Συνθήκες ανάφλεξης και καύσης Αντιμετώπιση (σελ. 124-125)

   
Κεφάλαιο 11: Δεξαμενόπλοια Κεφάλαιο 9: Δεξαμενόπλοια
11.1 Τύποι δεξαμενοπλοίων (σελ. 156-157) 9.1 Τύποι δεξαμενοπλοίων. (σελ. 131-132)
11.2 Γενική περιγραφή και συστήματα (σελ. 157- 165) 9.2  Γενική διάταξη (σελ. 132-136)

9.3  Μόνιμα συστήματα αδρανούς αερίου

9.3.1  Έννοια των όρων: Αδρανές αέριο, αδρανοποίηση (σελ. 139)

9.3.2  Περιγραφή συστήματος αδρανούς αερίου (α.α.) και σχεδιασμός της διάταξής του προς τις δεξαμενές φορτίου (σελ. 139-140)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

  9.5.11 Διάταξη και χρήση ανεξάρτητων ανακουφιστικών επιστομίων πίεσης/κενού σε κάθε δεξαμενή φορτίου (P/V valves) και P/V breaker (σχ. 9.32) (σελ. 153-154)
11.3 Δεξαμενές 9.2.1  Δεξαμενές φορτίου (σελ. 136)

9.2.2  Δεξαμενές έρματος (σελ. 136-137)

9.2.3  Δεξαμενές διαχωρισμού (σελ. 137)

9.2.5  Δεξαμενές ζυγοστάθμισης (σελ.138)

9.2.6  Διαχωριστικά φρεάτια και βαθιές δεξαμενές (σελ. 138)

11.4 Δίκτυα 9.4.1 Τυπικό σύστημα δικτύου φορτίου Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου (σελ. 142-144)
11.5 Αντλίες (σελ. 168-172) 9.6  Αντλίες (σελ. 156)

9.6.1  Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας φυγοκεντρικών αντλιών. Λόγοι που οι περισσότερες αντλίες φορτίου είναι φυγοκεντρικές. Χαρακτηριστικές

καμπύλες λειτουργίας (σελ. 156-157)

9.6.2  Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των παλινδρομικών αντλιών (σελ. 157-158)

9.6.3  Χαρακτηριστικά λειτουργίας των κοχλιωτών αντλιών (γενικά) (σελ. 158-159)

9.6.4  Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τζιφαριών και παραδείγματα χρήσης τους. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας (σελ. 159-160)

9.6.5  Περιγραφή καταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οι αντλίες (σελ. 160-161)

   
Κεφάλαιο 12: Μεταφορά υγρών φορτίων Κεφάλαιο 12: Λειτουργίες φορτίου δεξαμενοπλοίων
12.1 Καθαρισμός δεξαμενών (σελ. 178-179) 12.1  Καθαρισμός και πλύσιμο δεξαμενών φορτίου (σελ. 191)

12.1.1  Μέθοδοι και λόγοι πλυσίματος δεξαμενών (σελ. 191)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

12.2 Συστήματα πλύσεως (σελ. 179-182) 12.1.2  Συστήματα πλύσης – Περιγραφή χρήσης μόνιμων και φορητών μηχανημάτων πλυσίματος (σελ. 191-192)

12.1.3  Συνοπτική περιγραφή πλυσίματος με αργό πετρέλαιο και λόγοι που απαιτείται για τα Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου από

20.000 dwt και άνω (σελ. 192-194)

12.1.4  Το πλύσιμο με αργό πετρέλαιο μπορεί να εκτελείται σε αδρανοποιημένες δεξαμενές μόνο με μόνιμα μηχανήματα πλύσης (σελ. 194)

12.1.5  Συνοπτική περιγραφή πλυσίματος με νερό (σελ. 194-195)

12.3 Διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως (σελ. 182-184) 12.4  Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης αργού πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου

12.4.1  Δ/Ξ αργού πετρελαίου (crude oil carriers) (σελ. 203-206)

12.4 Κίνδυνοι κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (σελ. 184-185) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
 

 

 

 

 

12.5 Φαινόμενο υδραυλικής σφύρας (σελ. 185-186)

Κεφάλαιο 10: Περιεχόμενα και εφαρμογή του Διεθνούς Οδηγού Ασφάλειας Δεξαμενοπλοίων και Τερματικών Σταθμών Πετρελαίου (ISGOTT)

10.6  Φαινόμενο υδραυλικής σφύρας και προφυλάξεις αποφυγής (σελ. 175)

10.6.1  Δημιουργία της υδραυλικής σφύρας

(σελ. 175-176)

10.6.2  Εκτίμηση των πιέσεων (σελ. 176)

10.6.3  Προφυλάξεις αποφυγής και ελάττωση των κινδύνων από την υδραυλική σφύρα (σελ. 176-177)

12.6 Θέρμανση φορτίων (σελ. 186-188) 12.7 Συστήματα και διαδικασίες θέρμανσης φορτίου
   

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ  
   
Κεφάλαιο 1: Μεταφορά φορτίων με πλοία ψυγεία Κεφάλαιο 14: Μεταφορά φορτίων με πλοία- ψυγεία
1.4 Προετοιμασία πλοίου προς υποδοχή φορτίου

(σελ. 194-196)

14.4 Προετοιμασία κυτών και ψυκτικών θαλάμων προς υποδοχή φορτίου (σελ. 241-242)
1.6 Επιθεώρηση φορτίου προς φόρτωση (σελ. 198- 200) 14.8 Επιθεωρήσεις φορτίου πριν και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης (σελ. 245-247)
   
Κεφάλαιο 3: Μεταφορά ανθράκων Κεφάλαιο 16: Μεταφορά ανθράκων
3.3 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων που εκλύουν μεθάνιο (σελ. 220-221) 16.5 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων που εκλύουν μεθάνιο (σελ. 277-278)
3.5 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά των ανθράκων που αυτοθερμαίνονται (σελ. 222-223) 16.6 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων που μπορεί να αυτοθερμαίνονται (σελ. 278-279)
   
Κεφάλαιο 4: Μεταφορά προϊόντων χάλυβα και σιδηρομεταλλευμάτων Κεφάλαιο 17: Μεταφορά σιδηρομεταλλευμάτων, προϊόντων χυτοσιδήρου και χάλυβα και ανακυκλώσιμων σιδηρούχων μετάλλων
4.3  Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά

 

 

 

4.3.1  Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση (σελ. 229-231)

4.3.2  Προστασία φορτίου κατά τη μεταφορά (σελ. 231-232)

17.3.2 Προστασία φορτίου προϊόντων χυτοσιδήρου και χάλυβα κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, εξαερισμός και ενδεχόμενες ζημιές

–  Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση (σελ. 286-288)

–  Προστασία φορτίου κατά τη μεταφορά (σελ. 288-289)

4.5 Μέτρα προστασίας προσωπικού του πλοίου

(σελ. 234)

Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
   
Κεφάλαιο 5: Μεταφορά σιτηρών Κεφάλαιο 18: Μεταφορά σιτηρών
5.3 Μέσα ασφαλίσεως φορτίου (σελ. 241-243) 18.8 Μέσα ασφάλισης φορτίου (σελ. 299-301)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

5.4 Οδηγίες καθαρισμού και προετοιμασίας κυτών για την επιθεώρηση και υποδοχή σιτηρών (σελ. 243-248) 18.10 Οδηγίες καθαρισμού και προετοιμασίας κυτών και καταστρώματος για την επιθεώρηση και υποδοχή των σιτηρών (σελ. 302-306)
   
Κεφάλαιο 7: Μοναδοποιημένα φορτία –

Ασφάλιση φορτίων

 
7.4 Μέθοδοι στοιβασίας φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
7.5 Μέθοδοι εχμάσεως φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων (σελ. 258-259) 19.4 Μέθοδοι έχμασης φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτων στα οχηματαγωγά πλοία (σελ. 310-311)
7.7 Μέθοδοι ασφαλίσεως βαρέων φορτίων σε κοινά πλοία (σελ. 264-265) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
   
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
Κεφάλαιο 8: Ασκήσεις για τη διέλευση ζωνών – Υπολογισμός βυθισμάτων από τις γραμμές φορτώσεως – Υπολογισμός φορτίου Κεφάλαιο 22: Ασκήσεις για την διέλευση ζωνών και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις

ελάχιστου ύψους εξάλων σύμφωνα με την ΔΣ γραμμών φόρτωσης – Υπολογισμός φορτίου και καυσίμων

8.1 Ταξίδι κατά το οποίο το λιμάνι φορτώσεως και το λιμάνι εκφορτώσεως ανήκουν στην ίδια ζώνη (σελ. 270-273) 22.1.2 Ταξίδι με λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης που ανήκουν στην ίδια ζώνη (σελ. 364-366)
8.2 Ταξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μικρότερο βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως (σελ. 273- 274) 22.1.3 Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης (σελ. 366-368)
8.3 Ταξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως (σελ. 274) 22.1.4 Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης (σελ. 368)
8.4 Ταξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες (σελ. 274-275) 22.1.5 Ταξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες ή /και εποχιακές περιοχές (σελ. 368-369)
   

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

Κεφάλαιο 10: Υπολογισμοί σχετικοί με τα φορτία δεξαμενών κύτους Κεφάλαιο 25: Υπολογισμοί φορτίων δεξαμενοπλοίων
10.1 ΑΡΙ – Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών (σελ. 301- 302) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
10.2 Γενικές γνώσεις περί δεξαμενοπλοίων και εργασιών σε αυτά (σελ. 302-307) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
10.3 Προϋπολογισμός ποσότητας σε βάρος φορτίου σε ολική φόρτωση (σελ. 307-308) 25.7 Προϋπολογισμός προς φόρτωση φορτίου αργού πετρελαίου ή προϊόντων. Διαδικασία και παράδειγμα υπολογισμού (πίν. 25.1) (σελ. 406)
10.4 Προϋπολογισμός όγκου παραληφθησόμενου φορτίου. (σελ. 308-309) 25.8 Υπολογισμός παραληφθέντος φορτίου μετά τη φόρτωση. Διαδικασία και υπολογισμός (σελ. 408-409)
10.5 Μέθοδος μετατροπής όγκου – Επίλυση (σελ. 309-310) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
10.6 Μέθοδος μετατροπής ειδικού βάρους –

Επίλυση (σελ. 310)

Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Πίνακες – Διαγράμματα –

Επεξηγήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Παράρτημα 2 Σήμανση ετικετών του Κώδικα IMDG (σελ. 321-324) Παράρτημα 2 Σήμανση ετικετών του Κώδικα

IMDG (σελ. 419-422)

Παράρτημα 3: Πίνακας 3 Υδροστατικοί πίνακες του πλοίου «Bulker» (σελ. 327-332) Πίνακας 3 Υδροστατικοί πίνακες του πλοίου

«Bulker» (σελ. 425)

Πίνακας 6 Πίνακες για το πλοίο του παραδείγματος του Κεφαλαίου 9 (σελ. 335-337) Πίνακας 6 Πίνακες για το πλοίο του παραδείγματος του Κεφαλαίου 23, σελ. 373

(σελ. 428-430)

Πίνακας 7 Πίνακας μετατροπής μετρικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο C (σελ. 338-339) Πίνακας 7 Πίνακας μετατροπής μετρικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο C (σελ. 431-432)
Πίνακας 8 Πίνακας μετατροπής αγγλικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο F (σελ. 340-341) Πίνακας 8 Πίνακας μετατροπής αγγλικών τόνων σε βαρέλια στους 60ο F (σελ. 433-434)
Πίνακας 9 Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος φορτίου (σελ. 342) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
Πίνακας 10 Πίνακας συντελεστή θερμικής διαστολής (σελ. 343) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β
Παράρτημα 6 Επεξήγηση στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 347-349) Παράρτημα 6 Επεξήγηση στοιβασίας Ε/Κ (σελ. 437-439)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

Παράρτημα 9 Χρήσιμοι τύποι (σελ. 362-363) Να χρησιμοποιηθεί η Έκδοση Β

 

Επισημαίνεται ότι:

Οι κατ’ αντιστοιχία ενότητες της Β έκδοσης δεν ταυτίζονται απόλυτα με αυτές της Γ έκδοσης, καθ’ ότι η τελευταία περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες και ανάλυση των εννοιών. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να καλύψει τη διδακτέα ύλη όπως αυτή περιγράφεται για τη Β έκδοση και να αγνοήσει τυχόν πρόσθετα στοιχεία που περιέχονται στη Γ έκδοση.

Όποια ενότητα δεν αντιστοιχεί στη Γ έκδοση να διδαχθεί χρησιμοποιώντας τη Β έκδοση, χωρίς να συμπεριληφθεί στην ΤΘΔΔ.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΒΙΒΛΙΟ:

«Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Σύγκρουσης στη θάλασσα-Τήρηση Φυλακής ARPA» του Ι. Λιούλη, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Συστήματα Πορειογραφήσεως Πλοίου

 • Γενικά
 • Σκοπός – Αντικειμενικοί στόχοι
 • Ορολογία
 • Σύμβολα των συστημάτων πορειογραφήσεως για την απεικόνιση πληροφοριών στους χάρτες
 • Μέθοδοι διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας
 • Χρήση των συστημάτων πορειογραφήσεως
 • Γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν υιοθετηθεί ΣΔΘΚ από τον ΙΜΟ
 • Θαλάσσιοι διάδρομοι – οδοί βαθέων υδάτων
 • Περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται

Κεφάλαιο Τρίτο: Πρακτική Τηρήσεως Φυλακής

 • Γενικά
  • Πρότυπα τηρήσεως φυλακής σύμφωνα με τον κώδικα STCW
  • Ικανότητα για την εκτέλεση υπηρεσίας
  • Ρυθμίσεις – διαδικασίες τηρήσεως φυλακής και αρχές που πρέπει να τηρούνται (watch keeping arrangements and principles to be observed)
  • Τήρηση φυλακής κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικές περιοχές (watch keeping under different conditions and in different areas)
  • Τήρηση φυλακής στο λιμάνι (watch keeping in port)

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Οργάνωση Ομάδας Γέφυρας

 • Περιγραφή των βασικών αρχών – διαδικασιών λειτουργίας της ομάδας γέφυρας
 • Τήρηση, παράδοση και παραλαβή φυλακής
 • Κατάλληλη επιτήρηση
 • Αναγνώριση φανών, σχημάτων και ηχητικών σημάτων
 • Έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας, παρακολούθηση της κινήσεως του πλοίου και προστασία του περιβάλλοντος
 • Καταγραφή δραστηριοτήτων και κινήσεων του πλοίου που αφορούν στην ασφαλή ναυσιπλοΐα
 • Καθορισμός υπεύθυνου για την ασφάλεια του πλοίου, καθ’ όλες τις χρονικές στιγμές
 • Αποφάσεις για την τροποποίηση της αναπρωρήσεως και / ή της ταχύτητας (STW) του πλοίου
 • Οι αλλαγές αναπρωρήσεως  ή  πορείας  ως  προς  το  βυθό  (COG)  και  ταχύτητας  (STW  ή  SOG)

πραγματοποιούνται για την αποφυγή παραπλεόντων πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

 • Επίδειξη συνοπτικών επικοινωνιών και επιβεβαιώσεων.
 • Ηχητικά σήματα για τους εκτελούμενους χειρισμούς.

Κεφάλαιο Πέμπτο: Το Ραντάρ ως Βοήθημα Αποφυγής Συγκρούσεων

 • Το ραντάρ ως βοήθημα αποφυγής συγκρούσεως
 • Πληροφορίες ραντάρ και η επάρκεια τους
 • Διόπτευση και μεταβολή διοπτεύσεως
 • Απόσταση και μεταβολή αποστάσεως
 • Σχετική κίνηση
  • Βασικά χαρακτηριστικά της σχετικής κινήσεως – Παραδείγματα
  • Αλλαγή της αναπρωρήσεως του πλοίου – προσανατολισμοί της εικόνας του ραντάρ
 • Πλησιέστερη ελάχιστη απόσταση προσεγγίσεως (Closest Point of Approach – CPA) και χρόνος της ελάχιστης αποστάσεως προσεγγίσεως (Time CPA – TCPA)
 • Αληθής κίνηση του πλοίου – Σταθεροποίηση ως προς το νερό και ως προς το Βυθό
  • Αληθής κίνηση του πλοίου και στόχοι ως προς το νερό – Αναπρώρηση και Ταχύτητα δια μέσου του νερού
  • Αληθής κίνηση με σταθεροποίηση ως προς το βυθό – Πορεία και ταχύτητα ως προς το βυθό
  • Σύγκριση μεταξύ αληθούς κινήσεως με σταθεροποίηση ως προς το βυθό και ως προς το νερό
  • Σύγκριση όλων των δυνατών παρουσιάσεων εικόνας ραντάρ
  • Ακρίβεια παρουσιάσεων αληθούς κινήσεως

Κεφάλαιο Έκτο: Χρησιμοποίηση του Ραντάρ Σύμφωνα με τους ΔΚΑΣ 1972

 • Η υποχρέωση χρησιμοποιήσεως του ραντάρ (κανόνας 5)
  • Χρησιμοποίηση του ραντάρ και του ARPA για την αποφυγή συγκρούσεως
  • Επιτήρηση
 • Ραντάρ και ασφαλής ταχύτητα (κανόνας 6)
 • Η σωστή χρησιμοποίηση του Ραντάρ (κανόνας 7)
 • Χειρισμός για την αποφυγή συγκρούσεως (κανόνας 8)
  • Μικρές διαδοχικές αλλαγές αναπρωρήσεως ή και ταχύτητας

 

Χειρισμοί σε στενούς διαύλους (κανόνας 9)

 • Εκτίμηση του κινδύνου συγκρούσεως με το ραντάρ [κανόνας 19, διατάξεις (δ) και (ε)]

Κεφάλαιο 8: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ / ARPA

 • Γενικά
 • Ασκήσεις χειροκίνητης υποτυπώσεως και χρησιμοποιήσεως του RADAR
 • Απαντήσεις – Λύσεις στα προβλήματα της παραγράφου 2

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (Θεωρητικό μέρος)
 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

 

 

 1. . ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. . ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Ι. «Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων» των Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου,

ΙΙ. «Αντλίες» των Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου,

ΙΙΙ. «Εγκαταστάσεις ψύξης ΙΙ» των Μ. Κτενιαδάκη, Θ. Παπαδάκη, Π. Αργυράκη, εκδ. ΙΤΥΕ Διόφαντος,

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Από το Βιβλίο: «Βοηθητικά

Μηχανήματα Πλοίων (Α’ έκδοση)»

Σελίδες

(Α’ έκδοσης)

Από το Βιβλίο: «Βοηθητικά

Μηχανήματα Πλοίων (Β’ έκδοση)»

Σελίδες

(Β’ έκδοσης)

Κεφάλαιο 2: Αντλίες   Κεφάλαιο 2: Αντλίες  
2.1 Εισαγωγή 9-10 2.1 Εισαγωγή 9-10
2.2 Ταξινόμηση των αντλιών 10-11 2.2 Ταξινόμηση των αντλιών 10-12
    Από το Βιβλίο: «Αντλίες» Σελίδες
    Κεφάλαιο 2: Αντλίες θετικής

εκτοπίσεως – Γενικά

9
2.8 Εμβολοφόρες αντλίες 24-25 2.1 Παλινδρομικές (εμβολοφόρες)

αντλίες

9-11
2.8.1 Αναρροφητική αντλία 25-26 2.1.1 Αναρροφητική αντλία 11
2.8.2 Καταθλιπτική αντλία 26 2.1.2 Καταθλιπτική αντλία 11-12
2.8.3 Τα βασικά μέρη μιας

εμβολοφόρου αντλίας

26-29 2.2 Τα βασικά μέρη μιας

εμβολοφόρου αντλίας

12-16
2.8.4 Αεροκώδωνες 29-30 2.3 Αεροκώδωνες 16-18
2.8.7 Εμβολοφόρες αντλίες

πλοίων

33-41    
2.9 Περιστροφικές αντλίες 41-42 2.7 Περιστροφικές αντλίες 35-36
2.9.1 Τύποι περιστροφικών

αντλιών

42-50 Ü Τύποι περιστροφικών αντλιών 36-48
    Κεφάλαιο 3:Δυναμικές αντλίες  
    Γενικά 51
2.10 Φυγοκεντρικές αντλίες –

Γενικά

51-52 3.1 Δυναμικές αντλίες 52-53
2.10.1 Ταξινόμηση των αντλιών σύμφωνα με τον τρόπο ροής του

υγρού

52-54 3.2 Ταξινόμηση των αντλιών σύμφωνα με τον τρόπο ροής του υγρού 53-58
2.10.2 Ταξινόμηση αντλιών σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής του

κελύφους

54-56 3.3 Ταξινόμηση δυναμικών αντλιών σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής του κελύφους 58-61
2.10.3 Ταξινόμηση αντλιών σύμφωνα με την εισαγωγή του υγρού

στην αντλία

56-58 3.4 Ταξινόμηση δυναμικών αντλιών σύμφωνα με την εισαγωγή του υγρού στην

αντλία

61-62
2.10.4 Ταξινόμηση αντλιών σύμφωνα με το είδος του στροφείου-

πτερωτή

58-60 3.5 Ταξινόμηση δυναμικών αντλιών σύμφωνα με το είδος του στροφείου-πτερωτή 62-64

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 2.10.5 Ταξινόμηση αντλιών σύμφωνα με τον αριθμό των βαθμίδων

τους

60-61 3.6 Ταξινόμηση δυναμικών αντλιών σύμφωνα με τον αριθμό των βαθμίδων τους 64-65
2.10.6 Φυγοκεντρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται

στα πλοία

61-62 3.7 Δυναμικές αντλίες ειδικού τύπου 65-70
2.12 Μονοσταδιακές

φυγοκεντρικές αντλίες

62-63 Κεφάλαιο 7: Αντλίες που

συναντώνται στα πλοία

 
2.13 Πολυσταδιακές φυγοκεντρικές αντλίες με

ηλεκτροκινητήρα

63-65 Γενικά 145
2.15 Απαγωγή του αέρα από τις φυγοκεντρικές αντλίες 70-72 7.1 Εμβολοφόρες αντλίες άμεσης μεταδόσεως που

χρησιμοποιούνται σε πλοία

145-149
2.19 Σπηλαίωση αντλιών 76-78 7.2 Δυναμικές αντλίες που

χρησιμοποιούνται στα πλοία

149-164
2.20 Στεγανοποίηση αντλιών 78-80 Κεφάλαιο 8: Αντλίες πλοίων ανάλογα με το σύστημα

προώσεως

 
2.21 Λειτουργία και συντήρηση 80-81 8.1 Εισαγωγή 165
    8.2 Εγκατεστημένες αντλίες

σύμφωνα με το σύστημα προώσεως του πλοίου

166-181
    8.3 Αντλίες δικτύων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας στα πλοία

181-183
    8.4 Αντλίες βοηθητικών δικτύων 185-201
    8.5 Αντλίες βοηθητικών υπηρεσιών 201-203
    8.6 Αντλίες φορτίου και συναφών

συστημάτων

203-216
       
Από το Βιβλίο: «Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων» Σελίδες

(Α’ έκδοσης)

Σελίδες

(Β’ έκδοσης)

Κεφάλαιο 3: Εναλλακτήρες Θερμότητας    
3.1 Εισαγωγή 82 22
3.2 Ταξινόμηση των εναλλακτήρων θερμότητας 82-84 22-24
3.3 Απόδοση εναλλακτήρων θερμότητας 84 24
3.4 Εναλλακτήρες επιφανείας 84-92 24-32
3.5 Μετάδοση θερμότητας στους εναλλακτήρες

επιφανείας

32-34 32-34
3.6 Ψυγεία 94-102 34-42
           

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

3.7 Ψυγεία πλοίων με μηχανές εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) 102-106 42-46
3.8 Προθερμαντήρες 106-111 46-50
Κεφάλαιο 5: Εγχυτήρες – Τζιφάρια    
5.1 Εισαγωγή 124-126 64-66
5.2 Η λειτουργία των εγχυτήρων 126-129 66-69
5.3 Εκχυτήρες – Σχεδιασμός και κατάταξη εκχυτήρων 129-130 69-70
5.4 Τύποι και χρήση των εκχυτήρων 130-132 70-72
5.5 Οι εκχυτήρες αέρα και οι εφαρμογές τους 132-134 72-74
5.6 Συστήματα ενισχύσεως κενού 134-136 74-76
5.7 Εκχυτήρες σε Δ/Ξ με στροβιλαντλίες εκφορτώσεως 136-138 76-78
5.8 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκχυτήρων 138-139 78-79
Κεφάλαιο 6: Αεροσυμπιεστές    
6.1 Εισαγωγή 140 80
6.2 Τύποι αεροσυμπιεστών 140-142 80-82
6.3 Παλινδρομικοί ή εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές    
6.3.1 Λειτουργία 142-143 82-83
6.3.2 Μέρη του εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή 143 83
6.3.5 Χαρακτηριστικά στοιχεία εμβολοφόρων

αεροσυμπιεστών

146 86
6.3.7 Τμήματα μονοβάθμιου-πολυβάθμιου

παλινδρομικού-εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή

148-151 88-91
6.4 Περιστροφικοί αεροσυμπιεστές εκτοπίσεως 151-153 91-93
6.5 Περιστροφικοί αεροσυμπιεστές ροής 153-155 93-95
6.6 Λίπανση αεροσυμπιεστών 155 95
6.7 Ψύξη αεροσυμπιεστών 155-156 95-96
6.8 Χρήση – Δίκτυα 156-158 96-98
6.9 Εκκίνηση – Λειτουργία αεροσυμπιεστή 158-160 98-100
6.10 Συντήρηση – Πιθανές βλάβες 160 100
Κεφάλαιο 9: Μεταφορά πετρελαίου, συστήματα

αντλήσεως και δίκτυα φορτίου δεξαμενοπλοίων

   
9.15 Συστήματα αδρανούς αερίου 236-242 176-182
9.16 Καθαρισμός δεξαμενών φορτίου Δ/Ξ 242-245 182-185
9.17 Εξαερισμός δεξαμενών 245-246 185-186

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

Κεφάλαιο 10: Αεριοφόρα Πλοία    
10.1 Εισαγωγή 248-249 188-189
10.2 Δεξαμενές φορτίου 249 189
10.8 Ασφαλιστικές διατάξεις κατά τη φόρτωση και την

εκφόρτωση

264-266 204-206
10.9 Μονάδες ελέγχου παροχής καυσίμου 266-273 206-213
Κεφάλαιο 11: Φυγοκεντρικοί Διαχωριστές    
11.1 Εισαγωγή 283 222
11.4 Τύποι φυγοκεντρικών διαχωριστών 287 227
11.5 Λειτουργία φυγοκεντρικών διαχωριστών 288-291 228-231
11.6 Καθαρισμός πετρελαίου 291-293 231-233
11.7 Φυγοκεντρικός διαχωριστής συνεχούς λειτουργίας 293-295 233-235
11.8 Απόρριψη των ακαθαρσιών (μπλοφάρισμα) 295-296 235-236
11.10 Φυγοκεντρικός καθαρισμός ελαίου λιπάνσεως 297-299 237-239
11.11 Λειτουργία και συντήρηση 299-300 239-240
Κεφάλαιο 12: Συστήματα Παραγωγής Νερού    
12.1 Εισαγωγή 301 241
12.2 Αποστακτήρες – Βραστήρες 301-303 241-243
12.3 Η διεργασία της αφαλατώσεως: Απόσταξη –

Συμπύκνωση

303-304 243-244
12.4 Ανάβραση – Προβολή 304-305 244-245
12.6 Πολυσταδιακοί αποστακτήρες 308-309 248-249
12.7 Τα δίκτυα αποστακτήρων χαμηλής πιέσεως 309-314 249-254
12.9 Περιγραφή των αποστακτήρων-βραστήρων που

χρησιμοποιούνται στα πλοία

322-332 262-272
12.11 Συντήρηση και επισκευές αποστακτήρων-βραστήρων 336-337 276-277
12.12 Ώσμωση 337-338 277-278
12.13 Αντίστροφη ώσμωση 338-341 278-281
12.14 Η αντίστροφη ώσμωση στα πλοία 341-342 281-282
Κεφάλαιο 15: Συστήματα επεξεργασίας και ελέγχου λυμάτων για την προστασία του

περιβάλλοντος

   
15.1 Εισαγωγή στη Σύμβαση MARPOL 73/78 393-395 333-335
15.2 Διαχωριστές ελαίου νερού σεντινών 395-399 335-339
15.3 Συστήματα ελέγχου απορρίψεως ελαίου 399-400 339-340
15.4 Αποτεφρωτές 400-402 340-342

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

15.5 Συστήματα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων 402-404 342-344

 

Από το Βιβλίο: «Εγκαταστάσεις ψύξης ΙΙ»
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Σύντομη επανάληψη
1.1.1. Φυσικά μεγέθη και μονάδες
1.1.3. Ψύχος – Ψύξη
1.2 Ψυκτικά μέσα
1.2.1 Ορισμός και σκοπός των ψυκτικών μέσων
1.2.2 Ιδιότητες ψυκτικών μέσων
1.2.3 Κατηγορίες και είδη ψυκτικών μέσων
1.3 Ψύξη με Συμπίεση Ατμών
1.3.1 Η βασική ψυκτική διάταξη και η λειτουργία της
Κεφάλαιο 2: Συμπιεστές
2.1 Είδη συμπιεστών
2.1.1. Γενικά
2.1.2. Τύποι συμπιεστών
2.2 Η λειτουργία του παλινδρομικού συμπιεστή
2.3 Διβάθμιοι συμπιεστές
2.3.2 Χρήσεις διβάθμιων συμπιεστών
2.5 Συντήρηση συμπιεστών
2.6 Διάγνωση προβλημάτων συμπιεστών
Κεφάλαιο 3: Συμπυκνωτές
3.1 Ο ρόλος του συμπυκνωτή
3.2 Η λειτουργία του συμπυκνωτή
3.3 Είδη συμπυκνωτών
3.4 Αερόψυκτοι συμπυκνωτές (τύποι – πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα)
3.5 Υδρόψυκτοι συμπυκνωτές (τύποι – πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα)
3.9 Συντήρηση των υδρόψυκτων συμπυκνωτών

 

 

Κεφάλαιο 5: Εκτονωτικές Διατάξεις
5.1 Εκτονωτικές διατάξεις
5.1.1 Γενικά
5.1.2 Χειροκίνητες εκτονωτικές βαλβίδες
5.2 Τύποι εκτονωτικών βαλβίδων
Κεφάλαιο 6: Εξατμιστές
6.1 Ο ρόλος του εξατμιστή σε μια ψυκτική μηχανή
6.2 Η λειτουργία του εξατμιστή
6.3 Είδη εξατμιστών
6.6 Απόψυξη των εξατμιστών ψύξης αέρα
Κεφάλαιο 7: Βοηθητικά Εξαρτήματα
Μέρος Α: Εξαρτήματα Ψυκτικών Δικτύων
Μέρος Β: Όργανα Ελέγχου Ψυκτικού Συστήματος

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΑ:

Ι. «Ηλεκτρικές Μηχανές» του Σπ. Βασιλακόπουλου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου

ΙΙ. «Ηλεκτρικές Μηχανές (Τόμος Β΄)» του Αρ. Βλάχου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (θα χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα του καθηγητή)

 

Ι. Από το βιβλίο: «Ηλεκτρικές Μηχανές» του Σπ. Βασιλακόπουλου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου, οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 3: Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος

 • Παράλληλη λειτουργία γεννητριών συνεχούς ρεύματος
 • Ισχύς, απώλειες, βαθμός αποδόσεως γεννητριών
 • Βλάβες και επισκευή γεννητριών συνεχούς ρεύματος

Κεφάλαιο 4: Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος

 • Μέθοδοι ρυθμίσεως της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων συνεχούς ρεύματος
 • Ισχύς, απώλειες, βαθμός αποδόσεως κινητήρων συνεχούς ρεύματος
 • Βλάβες και επισκευή κινητήρων συνεχούς ρεύματος

 

Κεφάλαιο 5: Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος

5.2 Κατασκευή συγχρόνων γεννητριών ή εναλλακτήρων (σύντομη αναφορά και περιγραφή)

 • Μονοφασικοί εναλλακτήρες
 • Τριφασικοί εναλλακτήρες
 • Τιμή ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως εναλλακτήρα
 • Μέθοδοι για ρύθμιση της ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως εναλλακτήρα
 • Λειτουργία εναλλακτήρα χωρίς φορτίο
 • Λειτουργία εναλλακτήρων με φορτίο
  • Χαρακτηριστική φορτίου – Διακύμανση τάσεως
  • Ρύθμιση της τάσεως του εναλλακτήρα
 • Παράλληλη λειτουργία εναλλακτήρων
  • Λόγοι που την επιβάλουν
  • Συνθήκες παραλληλισμού
 • Ισχύς, απώλειες και βαθμός αποδόσεως εναλλακτήρα
 • Βλάβες και επισκευή γεννητριών Ε.Ρ.

Κεφάλαιο 6: Μετασχηματιστές

 • Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων μετασχηματιστών
  • Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων μονοφασικών μετασχηματιστών
  • Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων τριφασικών μετασχηματιστών
  • Κατάταξη των τριφασικών μετασχηματιστών σε ομάδες
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία των μετασχηματιστών
 • Ισχύς, απώλειες και βαθμός αποδόσεως μετασχηματιστών
 • Βλάβες και επισκευές μετασχηματιστών

Κεφάλαιο 7: Κινητήρες Εναλλασσομένου Ρεύματος, Σύγχρονοι Κινητήρες

7.2 Περιστρεφόμενα μαγνητικά πεδία. Σύγχρονη ταχύτητα

 • Κατασκευή των σύγχρονων κινητήρων
 • Αρχή λειτουργίας των σύγχρονων τριφασικών κινητήρων
 • Εκκίνηση των σύγχρονων κινητήρων
 • Λειτουργία των σύγχρονων κινητήρων

7.9 Βλάβες και επισκευή σύγχρονων κινητήρων

Κεφάλαιο 8: Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες

 • Κατασκευή των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων
  • Κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα
  • Κινητήρες με δακτυλίδια
 • Αρχή λειτουργίας ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

8.5 Τάση και ένταση του δρομέα

 • Ισχύς ασύγχρονου κινητήρα
 • Τάση λειτουργίας ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων
 • Εκκίνηση τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα
 • Εκκίνηση κινητήρων με δακτυλίδια (σύντομη περιγραφή)
 • Ρύθμιση της ταχύτητας στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες
 • Αλλαγή της φοράς περιστροφής
 • Απώλειες, βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

8.19 Βλάβες και επισκευές ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

Κεφάλαιο 9: Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες

 • Μονοφασικοί κινητήρες αντιστάσεως
 • Μονοφασικοί κινητήρες με πυκνωτή
 • Μονοφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένες σπείρες στο στάτη
 • Ισχύς μονοφασικού κινητήρα
 • Βλάβες και επισκευή ασύγχρονων μονοφασικών κινητήρων
 • Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών

Κεφάλαιο 10: Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος με συλλέκτη

Αναφορά με σύντομη περιγραφή των κινητήρων εναλλασσομένου ρεύματος με συλλέκτη.

Κεφάλαιο 11: Μετατροπείς – Ανορθωτές

Αναφορά με σύντομη περιγραφή των μετατροπέων – ανορθωτών.

 

ΙΙ. Από το βιβλίο: «Ηλεκτρικές Μηχανές (Τόμος Β΄)» του Αρ. Βλάχου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (θα χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα του καθηγητή), οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος σε Εμπορικά Πλοία

 • Εισαγωγή (σελ.1)
 • Κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εμπορικών πλοίων (σελ.1-2)
 • Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων (σελ.3)
 • Τάσεις και συχνότητες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων (σελ.11)
 • Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος σε εμπορικά πλοία (σελ.1)

Κεφάλαιο 2: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Εναλλασσόμενο Ρεύμα (Ε.Ρ.)

2.1 Εισαγωγή (σελ.25)

 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και Ηλεκτροστάσια (σελ.33-34)
 • Στροβιλογεννήτριες (σελ.34-35)
 • Ο κινητήρας Ντίζελ των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (σελ.35)
 • Αεριοστρόβιλος (σελ.35-40)
 • Παράλληλη λειτουργία γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (σελ.40-46)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ναυτιλιακών

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε