Τροπολογία Ρυθμίσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Τροπολογία Ρυθμίσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια δημοσιεύθηκαν στον Νόμο 4997 (ΦΕΚ 219 τεύχος Α την 25η Νοεμβρίου 2022) έχοντας ως τίτλο:

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

Το άρθρο 77 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 77

Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται παρ. 6α ως εξής:
«6α. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό:

α) του συντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,

β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, εφόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

δ) της κατάταξης της σχολής ή του τμήματος στα επιστημονικά πεδία ή τομείς και

ε) του αριθμού εισακτέων στη σχολή, στο τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.».

 

Τροπολογία Ρυθμίσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια δημοσιεύθηκαν στον Νόμο 4997 (ΦΕΚ 219 τεύχος Α την 25η Νοεμβρίου 2022) έχοντας ως τίτλο:

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dn5Nz4agcIe2D8Labu1Ctu0rwgyr3HIC/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε